Hidroelectrica face planuri pentru 2025: investiții de 26 miliarde lei, construția unei noi hidrocentrale

Hidroelectrica face planuri pentru 2025: investiții de 26 miliarde lei, construția unei noi hidrocentrale
scris 17 mai 2020

Compania de stat Hidroelectrica, unul din cei mai mari producători de energie din țară, și-a planificat investiții de 26 miliarde lei până în 2025 în retehnologizarea hidrocentralelor existente, dar și în construcția unoi centrale noi și în dezvoltarea unor amenajări noi pe Dunăre, iar o parte din investiții vor fi direcționate în parcuri eoliene onshore și offshore (în largul mării), parcuri fotovoltaice, producția de electricitate pe bază de biomasă, producția de hidrogen prin hidroliză, precum și în dezvoltarea de rețele de e-mobility, stații de alimentare pentru mașinile electrice. Compania vrea astfel să își diversifice portofoliul de capacități de producție, dar și să dezvolte zona de furnizare a energiei și să își mărească numărul de clienți.

Investițiile totale de 26,04 miliarde lei vor fi împărțite astfel: 17,93 miliarde lei în proiecte hidroenergetice noi de 713,62 MW, 3,005 miliarde lei în proiecte de retehnologizare și modernizare, iar alte 5,104 miliarde lei în proiecte noi de diversificare a portofoliului de afaceri de 655 MW, relatează News.ro.

”În urma unor studii și analize aprofundate, se vor demara proiecte de producere de energie din surse regenerabile de energie eoliană on și off-shore, solară și biomasă, în acelasi timp cu continuarea dezvoltării de proiecte noi hidroenergetice, precum și a proiectelor de retehnologizare și modernizare a grupurilor în funcție de starea tehnică și a depășirii durată de viață a acestora”, arată compania.

Planul investițional propus pentru perioada următoare aduce un plus de putere de 1.368,62 MW și o producție adițională medie anuală estimată la 5.160,71 GWh/an.

Romgaz și-a planificat investiții de 15,69 miliarde lei până în 2025, cea mai mare parte în parteneriate privind proiect CITEȘTE ȘI Romgaz și-a planificat investiții de 15,69 miliarde lei până în 2025, cea mai mare parte în parteneriate privind proiect

”Hidroelectrica are un plan de investiții ambițios și complex prin dezvoltarea de proiectenoicare însumează aproximativ 26,04 miliarde lei, și care pe lângă asigurarea unui nou ciclu de viața a portofoliului de centrale existent, va transforma compania în campionul decarbonizarii economiei românești. Direcțiile majore ale politicii investiționale a Hidroelectrica sunt reprezentate de finalizarea capacităților de producție aflate în stadiu avansat de execuție, realizarea de capacități hidroenergetice noi, retehnologizări și modernizări ale centralelorexistente, proiectele noi de diversificare a activității, prin realizarea de capacități din alte surse regenerabile de energie, dar și prin implementarea unor activități de cercetare-inovare la nivelul companiei”, arată compania într-un document consultat de News.ro.

Autorii documentului spun că proiectele strategice investiționale ale Hidroelectrica pentru perioada 2020-2025 vizează următoarele categorii: proiecte hidroenergetice noi aflate în derulare; proiecte de retehnologizare si modernizare; proiecte noi de diversificare a portofoliului de afaceri.

”Contextul actual de funcționare al societății impune adaptarea la direcțiile stabilite prin Pactul Ecologic European care vizează trecerea la o producție de energie neutră din punctul de vedere al emisiilor de CO2 până în anul 2050. Noile ținte europene doresc să accelereze ritmul investițional în zona energiilor curate, și sustenabile, această intenție și necesitate fiind întărită și prin politica națională -Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri nr. 893 din 16 aprilie 2020”,

Pentru perioada viitoare, Hidroelectrica are în plan execuția de proiecte hidroenergetice noi cu o valoare estimată totală de 17,933 miliarde lei. Obiectivele de investiții au o putere instalată totală de 713,62 MW și pot asigura o producție medie anuală de 3.396,79 GWh/an.

În ceea  ce privește amenajările noi pe fluviul Dunărea, în aval de hidrocentrala Portile de Fier II, se urmărește realizarea unor amenajari, estimate la acest moment între 380 si 610 MW putere instalată, respectiv 2.300 – 3.450 GWh/an producție de energie electrică în funcție de locație.

”Studiile întocmite până în prezent pentru valorificarea potențialului hidroenergetic al fluviului Dunărea, o importantă sursă de acoperire a necesarului de energie electrică în sistemul energetic național, au ținut seama de toate implicațiile legate de situația topografică și geologică a terenurilor adiacente acestuia, de posibilitățile tehnice de realizare a tuturor părților componente ale unei astfel de amenajari precum și de satisfacerea altor folosințe. Astfel, au fost studiate variante de noduri hidrotehnice printre care Turnu Măgurele –Nicopol Islaz-Somovit, Cioara-Belene, Tulcea-Măcin s.a. Lucrările la amplasamentul Turnu Magurele-Nicopol au fost începute încă înainte de anul 1989 dar au fost sistate pe fondul lipsei de interes manifestate de Guvernul Bulgariei”, se arată în strategie.

Hidroelectrica are în vedere reanalizarea variantelor fezabile din punct de vedere tehnic, urmărind totodată ca obiectiv realizarea unui complex hidrotehnic pe sectorul aferent exclusiv României (aval de Călărași), și doar în secundar o lucrare comună efectuată printr-un parteneriat cu Bulgaria (de exemplu Islaz-Somovit). Sectorul aval de Porțile de Fier II a fost analizat în trei trepte Islaz-Somovit, Călărași-Silistra împreună cu partea bulgară și Dinoceția -Macin numai partea română, fiind situat pe sectorul românesc.

”De-a lungul timpului s-au făcut numeroase demersuri de realizarea în comun cu partea bulgară a unui complex hidrotehnic, din pacate fără succes, precum și faptul că lucrările începute și finanțate de partea română la Complexul Turnu-Magurele-Nicopole înainte de anul 1989, au fost sistate din lipsa de reacție a partenerului străin”, spun autorii proiectului.

Hidroelectrica precizează că își propune să studieze amănunțit variantele posibile având ca țintă principală realizarea unei centrale cu o putere instalată care să permită realizarea uvrajelor doar în sectorul românesc (Pi=380 MW și Energie medie minimă de 2.300 GWh/am corespunzator unui NNR de circa 10 mdM).

”Studiul de fezabilitate pe care Hidroelectrica își propune să-l realizeze în perioada 2021-2022 va avea în vedere finanțarea proiectului prin atragerea de fonduri europene nerambursabile în proporție de până la 50% din valoarea totală a investiției. Studiul de fezabilitate va analiza în amănunt și variantele alternative , cea mai interesantă variantă fiind Islaz Somovit (se lasă deschisă posibilitatea pentru realizarea ultimei centrale de pe cursul râului Olt, cea de la Islaz și punerea în funcțiune a salbei de centrale cu funcționare reversibilă care deși are indicatori tehnico-economici superiori celei de la Macin prezintă dezavantajul că este necesar acordul țărilor vecine pe acest sector (Bulgaria și parțial Serbia). Astfel, în funcție de rezultatele noilor condiții de piață, urmează să fie actualizate studiile de fezabilitate privind indicatorii de eficiență tehnico-economică ai acestor proiecte. Pentru finanțarea acestor lucrări Hidroelectrica are în vedere accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru realizarea funcțiunilor nonenergetice, parte integranta din obiectivul de investiții, sau implementarea unor noi scheme de sustinere pentru astfel de investiții (feed in tariff, CFD – contract for difference etc)”, arată compania.

Pentru proiectele de capacități noi dezvoltate pe Dunăre, Hidroelectrica are în vedere atragerea de fonduri europene sau scheme de sprijin într-o proporție de până la 50% iar pentru proiectul de producere a energiei electrice din surse eoliene off-shore țintim o finanțare europeană sau scheme de sprijin specifice sustinerii investițiilor în energie verde de până la 50% din valoarea investiției. Astfel, în perioada de implementare a strategiei investiționale, Hidroelectrica își propun econtractarea de fonduri europeane nerambursabile, și a diverselor scheme de sprijin, în vederea atingerii țintelor de decarbonizare, în valoare de până la 7,7 miliarde lei.

De asemenea, Hidroelectrica are în plan proiecte noi de diversificare cu o valoare estimată totală de circa 5,104 miliarde lei, ce conduc la punerea în funcțiune de capacități noi de producție cu o putere instalată totală de peste 655 MW și o producție medie anuală de circa 1.763,92 GWh/an.

”Principalele inițiative strategice ale Hidroelectrica de diversificare a portofoliului de afaceri definite pe termen mediu și lung se împart în trei direcții majore: dezvoltarea portofoliului de producție a energiei electrice prin includerea de capacități de producție a energiei electrice din alte surse regenerabile de energie și prin orientarea către alte secțiuni ale lanțului de valori energetice; dezvoltarea portofoliului de proiecte al companiei prin abordarea altor domenii economice conexe obiectului principal de activitate; implementarea de activități de cercetare –dezvoltareîn vederea introducerii de tehnologii noi la nivelul companiei”, arată documentul.

Hidroelectrica analizează oportunitatea de a investi în acestă nouă direcție și datorită avansului tehnologic și a costurile specifice de punere în funcțiune per MW care devin din ce în ce mai accesibile raportat la costurile capacităților de producție bazate pe combustibili fosili și în acest sens va iniția studii de fezabilitate specifice.

”Funcție de rezultatul studiilor de fezabilitate privind optimul de capacitate adițională de producere a energiei electrice din surse eoliene și solare, precum și de schemele de susținere cu fonduri nerambursabile care vor fi implementate, Hidroelectrica va dezvolta un portofoliu de centrale eoliene onshore și offshore precum și centrale fotovoltaice”, mai arată compania.

Din această analiză, coroborată cu sinergiile create cu sursa hidro din portofoliul companiei, va fi dimensionat optim portofoliul de renewables al Hidroelectrica astfel: proiecte de producere a energiei electrice din surse regenerabile eoliană și solară, capacități de producere a energiei electrice din surse eoliene on-shore cu o putere instalată totală cuprinsă între 300 MW și 500 MW, funcție de rezultatul studiilor de fezabilitate.

Proiectul are o valoare estimată de circa 1,872 miliarde lei (la o putere instalată de 300 MW), cu o energie medie anuală estimată de 683,28 GWh/an, considerându-se un factor de capacitate mediu de 26%. Termenul estimat de punere în funcțiune este anul 2025.

Compania ia în calcul și capacități de producere a energiei electrice din surse eoliene off-shore cu o putere instalată totală cuprinsa între 300 MW și 500 MW, în funcție de rezultatul studiilor de fezabilitate.

Proiectul are o valoare estimată de circa 2,88 miliarde lei (la o putere instalată de 300 MW), cu o energie de medie anuală de aproximativ 998,64 GWh/an, considerându-se un factor de capacitate mediu de 38%. Termenul estimat de punere în funcțiune este anul 2026.

”Criteriile ce vor fi utilizate de Hidroelectrica la dezvoltarea proiectelor de producere de energie eoliene au în vedere următoarele aspecte: identificarea unor locații cu potențial eolian/solar optim necesar funcționării constante a parcului pe parcursul întregului an, confirmate de studii de vânt/soare realizate de către firme de specialitate; realizarea de documentații detaliate pentru determinarea principalilor indicatorilor tehnico – economici ai proiectului; realizarea unor capacități de producție dispecerizabile; valorile targetate pentru factorul de capacitate și coeficientul de disponibilitate ale capacităților de producție vor fi aliniate cu valorile aferente altor proiecte similare în care s-a utilizat tehnologie de ultimă generație; obținerea de acorduri/avize/autorizații fără restricții/condiționări majore pentru faza de construcție, precum și pentru întrega perioadă de viață a capacităților realizate; posibilitatea racordării la SEN fără costuri majore sau restricții de exploatare; situația juridică fără litigii a terenurilor aferente proiectului; asigurarea accesului fără restricții la toate elementele capacităților de producție pentru toate activitățile necesare construirii și operării”, precizează compania.

Proiectul eolian off-shore va demara în baza rezultatelor unui studiu privind potențialul de producție de energie eoliană prin intermediul dezvoltării unor parcuri de profil instalate în sectorul românesc al Mării Negre, în condițiile în care până în prezent nu a fost analizată această oportunitate la nivel național. Studiile de fezabilitate pe care îl va demara compania pentru analizarea indicatorilor acestui proiect va avea în vedere o finanțare europeană nerambursabilă de circa 50%, sau vor fi utilizate diverse scheme de susținere specifice investițiilor în energie verde.

Hidroelectrica mai are în vedere și capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o putere instalată totală de 50 MW-100MW, funcție de rezultatul studiilor de fezabilitate. Proiectul are o valoare estimată de 193,5 milioane lei (la o putere instalată de 50 MW), cu o energie medie anuală de aproximativ 80 GWh/an. Termenul estimat de punere în funcțiune este anul 2023.

”Diversificarea capacităților de producție deținute în portofoliu va conduce la optimizarea costului de producție, flexibilitate în utilizarea resurselor deținute, posibilitatea optimizării regimului de exploatare și livrare a energiei electrice produse pe resursele utilizate, evitarea plății dezechilibrelor generate etc. Existența în portofoliul de producție al companiei și a altor tipuri de capacități de producție din surse regenerabile de energie, parcuri eoliene și parcuri solare, poate conduce la obținerea unor potențiale sinergii prin crearea unor UD-uri (unități dispecerizabile) mixte, prin care se poate optimiza prognozarea producției prin compensarea dezechilibrelor generate de diferitele tipuri de capacități de producție”, arată compania.

Compania de stat mai are în plan și capacități de producere a energiei electrice pe bază de biomasă, valorificând potențialele sinergii legate de utilizarea materialului lemnos (plutitori) colectat din frontul de retenție cu ajutorul mașinilor de curațat gratare de la prizele de apă. Proiectul implică realizarea unei centrale de producție de energie pe bază de biomasă. Materia priă utilizată va utiliza masa lemnoasă colectată de pe luciul apei, înclusiv a celei acumulate la nivelul grătarelor montate la Centrala Porțile de Fier I și la centralele hidroelectrice din apropiere.

Pe lângă proiectul de construcție al centralei de producție de energie se vor achiziționa și echipamente speciale pentru curățarea grătarelor hidrocentralelor. Locația proiectului este lângă centrala Porțile de Fier I. Proiectul are o valoare estimată de aproape 81,6 milioane lei. Termenul estimat de punere în funcțiune este anul 2023.

De asemenea, un alt proiect este cel de mobilitate (E-mobility) bazat pe energie verde, constând în realizarea unei rețele de stații de alimentare pentru mașinile electrice la nivel național.

”Realizarea unui proiect de stații de încărcare electrică (E-Mobility) cu distribuție națională și în măsura acceptării, achiziția de automobile electrice pentru flota companiei din București și de pe teritoriul celor șapte sucursale teritoriale. Obiectivul general al proiectului vizează amenajarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice în parcările sediilor Sucursalelor și Uzinelor Hidroelectrice, centralelor hidroelectrice amplasate oportun, dar și ale instituțiilor publice (primării, consilii județene) sau în punctele inter modale din țară (aeroport, gări, spații puse la dispoziție de către colaboratorii Hidroelectrica în acest proiect, etc). Proiectul implică realizarea de stații de reîncărcare pe teritoriul țării, care vor fi amplasate pe culoarul TEN-T, sprijinind astfel dezvoltarea transportului ecologic și interconectarea cu restul Europei, în proximitatea centralelor hidroelectrice și a sucursalelor, precum și în București și orașele aflate pe culoar. Stocarea energiei electrice și utilizarea automobilelor electrice la scară națională conduc la creșterea eficienței energetice și la reducerea cotei de energie primară utilizată, precum și la îmbunătățirea calității mediului înconjurător, prin reducerea semnificativă a gradului de poluare”, se menționează în strategie.

Parcurile auto ale Hidroelectrica și ale altor entități publice sau private vor putea fi alimentate cu energia astfel stocată.

Pentru perioada viitoare, Hidroelectrica are în plan proiecte de retehnologizare și modernizare cu o valoare estimată totală de circa 3 miliarde lei, acoperind capacități cu o putere instalată totală de 1.969,40 MW și o producție medie anuală de aproximativ 4.651 GWh/an. Prin retehnologizare se urmărește creșterea nivelului tehnologic al centralelor hidroelectrice și îmbunătățirea funcționării acestora pe durata întregului ciclu de viață, prin implementarea soluțiilor tehnice de ultimăgenerație care să permită operarea de la distanță, cu implicarea minimă a factorului uman.

Pentru finalizarea investițiilor aflate în execuție ale Hidroelectrica sunt necesare circa 1,37 miliarde lei. Puterea instalată cumulată a acestor obiective va atinge 239,94 MW, iar producția estimată pentru un an mediu hidrologic este de circa 758,33 GWh, aport suplimentar de energie în Sistemul Energetic Național.

În ceea ce privește realizarea proiectelor hidroenergetice noi, sunt vizate: Amenajarea Hidroenergetică (AHE) a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești, AHE Rastolița, AHE Surduc-Siriu. Treapta Surduc –Nehoiaș; AHE a râului Bistra -Poiana Mărului, Aducțiunea secundară Bistra; AHE Pașcani; AHE Cerna Belareca; AHE a râului Olt pe sectorul Cornetu-Avrig. Treapta Câineni, Racovița și treapta Lotrioara.

De asemenea, Hidroelectrica urmărește realizare unor capacități noi de producție a energiei electrice pe râurile interioare evaluate, la acest moment, la circa 93,7 MW instalați și o energie de proiect de 338,5 GWh/an. Pentru realizarea acestor obiective se are în vedere un volum al investițiilor de circa 2,34 miliarde lei si intrare în exploatare în perioada 2026-2028, fiind necesară în prealabil elaborarea unor studii de fezabilitate care să corespundă exigențelor legislației actuale, în special din punct de vaderea al evaluarii impactului asupra mediului și soluțiile propuse pentru diminuarea acestuia. Dintre aceste amenajări hidroenergetice sunt menționate: AHE Islaz, AHE a râului Buzău, AHE Rusavat-Ojasca.

Pentru creșterea siguranței în funcționare, compania vrea să aloce 324 milioane lei. În acest capitol sunt încadrate obiectivele de investiții prin care se urmărește asigurarea exploatării obiectivelor hidroenergetice în condiții de siguranță, respectarea cadrului legal privind construcțiile hidroenergetice și gradul ridicat de risc pe care îl implică administrarea acestora, asigurarea condițiilor de sănătate și securitate a muncii pentru personalul de exploatare precum și reducerea factorilor de risc pentru mediu și societatea civilă.

viewscnt
Afla mai multe despre
hidroelectrica
investitii