Câștigă amenajarea curții, în valoare de 14.000 lei

Câștigă amenajarea curții, în valoare de 14.000 lei
scris 16 sep 2020

Ți-ai construit casa și banii s-au terminat înainte de a te ocupa de curte? Elis Pavaje îți vine în ajutor! Poți câștigă o amenajare cu pavele și spațiu verde, în valoare de 14.000 de lei, pentru că tu să te bucuri, oricând, de o curte îmbietoare!

Ce ai de făcut?

Încarcă AICI - o poză relevantă cu curtea proprietate personală, pe care o dorești să fie amenajată de Elis Pavaje.

Cum se alege câștigătorul?
  • Se trag la sorți 10 curți (prin random.org), din cele înscrise,
  • Din cele 10 lucrări, juriul selectează lucrarea cea mai potrivită.

Criteriile de selecție finală

  • suprafață curte,
  • aspectul casei (se preferă casele foarte îngrijite),
  • vecinătăți ale proprietății, posibilitatea de a adapta curtea la ambientul înconjurător.

Suprafața amenajată se va face în limita bugetului alocat. Mai multe detalii în regulament.

Regulamentul oficial al campaniei promoționale on-line “Câștigă o amenajare a curții, în valoare de 14.000 lei“

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.2.Campania publicitară on-line se va desfășura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației, aplicabile din România, prin publicarea pe site-ul web www.elis.ro

1.3.Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4.Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în totalitate sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoștința publicului pe pagina concursului

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a aduce la cunoștința publicului această împrejurare, pe pagină concursului

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La campania publicitară on-line “Câștigă o amenajare a curții, în valoare de 14.000 lei”, poate participa orice persoană fizică cu vârstă peste 18 ani, proprietar al unui imobil care să cuprindă și curtea aferentă acestuia amplasată în România,

3.2 Salariații societății SC ELIS PAVAJE S.R.L., rudele de grad I și II sau colaboratorii revânzători nu au dreptul să participe la campania promoțională.

3.3. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. În vederea participării la Campania publicitară on-line " Câștigă o amenajare a curții, în valoare de 14.000 lei " participanții trebuie:

Etapa 1:

Etapa 2:

  • Se trag la sorți 10 curți, folosind un soft de randomizare, urmând ca din cele 10, reprezentanții organizatorului (juriul) să selecteze lucrarea cea mai potrivită pentru a fi amenajată de Organizator. Pentru selecția finală, Organizatorul poate cere alte poze ale curții, care să-I permită să facă o evaluare mai obiectivă.

SECȚIUNEA 5. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1. Selecția proiectului câștigător, pe baza criteriilor menționate mai jos, se face de către juriul compus din: 1 arhitect colaborator, 1 inginer al departamentului tehnic al organizatorului, 1 reprezentant al departamentului marketing al organizatorului, 1 reprezentant al partenerului media www.povesteacasei.ro.

5.2 Criteriile care vor fi luate în considerare pentru selecția finală a câștigătorului vor fi:

•suprafață curte,

•aspectul casei (se preferă casele foarte îngrijite),

•vecinătăți ale proprietății, posibilitatea de a adapta curtea la ambientul înconjurător.

Suprafața amenajată se va face în limita bugetului alocat.

5.3. Pentru validarea drept câștigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să îndeplinească condițiile de participare, conform secțiunii 3 și 4;

- să prezinte un act de identitate în original;

5.4 În cazul în care câștigătorul nu răspunde sau nu trimite datele solicitate în timp util, va fi contactată următoarea persoană selectată.

SECȚIUNEA 6.PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

6.3In cazul în care din bugetul anunțat nu este posibilă amenajarea întregii curți, se va delimita o suprafață ce va fi amenajată.

6.4Câștigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte produse și nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produsului. Proiectul pentru amenajare va fi realizat de către Organizator și va viza promovarea produselor premium.

SECȚIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7. 1 Concursul se închide la data de 9 octombrie 2020. Din cele 10 proiecte extrase în dată de 10 octombrie prin softul random.org, juriul va alege lucrarea câștigătoare. iar câștigătorul va fi anunțat până pe 15 octombrie 2020

7.2 Anunțarea premiului către câștigător se va face prin anunțarea acestuia prin mesaj privat pe Facebook despre câștigarea concursului și stabilirea următorilor pași. Câștigătorul va putea intra în posesia premiului după ce se stabilesc detaliile renovării curții împreună cu experții ELIS Pavaje.

7.3 Dacă punerea în posesie nu este posibilă în termenul precizat, din motive independente de voința Organizatorului, acesta nu-și asumă răspunderea respectării termenului. Dacă câștigătorul anunțat public pe site elis.ro și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ElisPavaje, și anunțat prin mesaj privat pe email sau telefon și nu răspunde în 7 zile, se consideră că acesta a renunțat la premiu, iar premiul va rămâne în proprietatea Organizatorului, urmând a se acorda următoarei lucrări selectate.

SECȚIUNEA 8.DREPTURI DE FOTOGRAFIERE/ FILMARE

8.1. Câștigătorul este de acord că lucrarea de amenajare să fie filmată și fotografiată (înainte și după amenajare), iar înregistrările să fie folosite de către Organizator cu scop de promovare.

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Veniturile din premii se impozitează, prin reținerea la sursă de către plătitorul de venit, suma netă alocată câștigătorului fiind de 14.000 lei.

SECȚIUNEA 10 ÎNCETAREA ȘI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

10.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respectă prevederile legale. Prin aducerea la cunoștință publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept și nici o parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

10.2 Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determina încetarea obligațiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanții.

10.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea campaniei, inclusiv de a modifică procedura de desfășurare a campaniei.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezența Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 12. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

12.1. Organizatorul - prelucrează datele cu caracter personal ale participanților în vederea desfășurării campaniei publicitare conform prezentului Regulament.

12.2. Participarea la Campania promoțională on-line "Câștigă o amenajare a curții, în valoare de 14.000 lei“ implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizator în scopul desfășurării campaniei publicitare precum și în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

12.3. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

12.4. Participanților la Campania publicitară on-line "Câștigă o amenajare a curții, în valoare de 14.000 lei“ le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în urmă cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa marketing@elis.ro

Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta; dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

c. notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat; dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

12.5. În vederea exercitării drepturilor sus menționate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

12.6. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoană vizată, în termen de 15 zile de la dată primirii cererii. Organizatorul se obligă ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată va aduce la cunoștință drepturile conforme legii 677/2001.

SECȚIUNEA 13 DISPOZIȚII FINALE

13.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți participanții pe www.elis.ro

13.2. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și, sunt de acord că numele și imaginea lor să fie făcute publice, să fie utilizate în scopuri publicitare fără ca Organizatorul să fie obligat la alte prestații inclusiv plata unor sume de bani.

13.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte dispoziții rămân valabile/valide în măsură în care pot produce efecte juridice chiar în absența prevederilor declarate nule. În măsură posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă valida juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

13.3. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud și persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obțin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunica participanților prin mesaj privat pe Facebook. În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase și ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

Prezentul Regulament oficial al campaniei publicitare on-line "Câștigă o amenajare a curții, în valoare de 14.000 lei“, s-a încheiat astăzi, 09 septembrie 2020, dată autentificarii, în două exemplare originale.

ORGANIZATOR,

SC ELIS PAVAJE S.R.L.

viewscnt
Afla mai multe despre
amenajare curte
elis pavaje