ANAF - Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

ANAF - Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
scris 17 sep 2020

ANAF a întocmit un material informativ privind regimul fiscal al veniturilor obținute de zilieri, materialul fiind actualizat cu informații potrivit actelor normative introduse recent, în iulie și august, în ce privește Registrul electronic de evidență a zilierilor, precum și facilitățile pentru activitățile desfășurate de zilieri afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus.

Zilier: persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații;

Beneficiar poate fi: persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional;

[articolul 1 alineatul (1) literele a) și b) din Legea 52/2011]

Durata activității ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.

[articolul 4 alineatul 1 din Legea 52/2011]

Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic și nici nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari.

Finanțele susțin reorganizarea Vămii într-o structură separată de ANAF, proiect inițiat de fostul ministru Teodorovici în Parlament CITEȘTE ȘI Finanțele susțin reorganizarea Vămii într-o structură separată de ANAF, proiect inițiat de fostul ministru Teodorovici în Parlament

Excepții

 • zilierii care prestează activități în domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic

[articolul 4 alineatele (4), (6) din Legea 52/2011]

 • zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenție acreditată pot presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic

[articolul 13^5 din Legea 52/2011]

Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier, dar dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

[articolul 4 alineatele (7), (8) din Legea 52/2011]

Normele de aplicare a programului IMM Invest au fost modificate. Guvern: Creditele aprobate ajung la 1% din PIB CITEȘTE ȘI Normele de aplicare a programului IMM Invest au fost modificate. Guvern: Creditele aprobate ajung la 1% din PIB

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională:

a) agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepția exploatărilor forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit și acvacultură - diviziunea 03;
d) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - grupa 823;
e) publicitate - grupa 731;
f) activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002, activități de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004 și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa - clasa 5520;
g) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale - clasa 0149;
h) activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;
i) activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare - clasa 8130;
j) restaurante - clasa 5610;
k) baruri și alte activități de servire a băuturilor - clasa 5630;
l) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale - clasa 9140.
m) hoteluri și alte facilități de cazare - diviziunea 55; facilități de cazare similare - clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;
n) facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;
o) activități ale bazelor sportive - clasa 9311;
p) activități ale cluburilor sportive - clasa 9312.

Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate menționate anterior.

[articolul 13 alineatele (1) și (2) din Legea 52/2011]

Finanțele fac simulări privind data de 25 octombrie, termen la care firmele trebuie să achite obligațiile fiscale amânate în starea de urgență/alertă CITEȘTE ȘI Finanțele fac simulări privind data de 25 octombrie, termen la care firmele trebuie să achite obligațiile fiscale amânate în starea de urgență/alertă

Obligații fiscale în cazul veniturilor realizate de zilieri

Venitul realizat de zilieri sub forma remunerației zilnice reprezintă venit asimilat salariului pentru care zilierul datorează:

 • impozit pe salarii, 10% asupra diferenței între remunerația brută și CAS;
 • contribuția de asigurări sociale, 25% asupra remunerației brute, începând cu veniturile lunii mai 2019, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

Activitatea desfășurată nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opțional în sistemul public de sănătate potrivit articolului 180 din Codul fiscal.

Pentru remunerația plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

[articolele 76 alineatul 2 litera r), 78 alineatul (2) litera b), 138 litera a), 139 alineatul (1) litera s) din Codul fiscal și articolul 9 alineatele (1) - (3) din Legea 52/2011]

Declarare și plată

Impozitul și contribuția de asigurări sociale (CAS) datorate de zilieri se calculează și se reține de beneficiarul lucrărilor și se declară în declarația 112 la secțiunea A și secțiunea E din cadrul anexei 1.2 Asigurat.

Declararea și virarea la bugetul de stat a impozitului și CAS calculate și reținute se efectuează de către beneficiarul de lucrări până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

[articolele 7 și 9 din Legea 52/2011, articolele 80 alineatul (1), 132, 146 alineatul (3) și 147 alineatul (1) din Codul fiscal]

Prin excepție, calculează și rețin impozitul și CAS aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plății acestor venituri, declară și plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, următorii beneficiari de lucrări:

a) asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă

[articolele 80 alineatul (2), 146 alineatul (3),147 alineatul (4) din Codul fiscal]

ATENȚIE!

Numărul zilierilor nu se ia în calculul numărului mediu de salariați (exclusiv 3) în funcție de care se stabilește termenul de declarare și de plată lunar sau trimestrial. La calculul acestui număr se au în vedere numai salariații cu contract de muncă din declarația 112.

[articolul 80 alineatul (3), articolul 147 alineatele (6) și (7) din Codul fiscal]

Toate firmele ar putea fi obligate prin lege să distribuite o cotă minimă din profit angajaților CITEȘTE ȘI Toate firmele ar putea fi obligate prin lege să distribuite o cotă minimă din profit angajaților

Registrul electronic de evidență a zilierilor

Beneficiarii de lucrări efectuate de zilieri au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor.

 • pentru înființarea Registrului, Beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul;
 • completarea Registrului se face cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile "Inspecția Muncii", în conformitate cu instrucțiunile de utilizare obținute de pe pagina de internet a inspecției Muncii, fiind distribuită în mod gratuit și disponibilă prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil;
 • în Registru se completează în ordine cronologică, în termenele prevăzute de lege, toți zilierii care prestează pentru beneficiar activități necalificate, cu caracter ocazional;
 • Registrul se transmite on-line de către Beneficiar sau de către persoanele împuternicite de acesta, prin aplicația informatică "Inspecția Muncii", după completarea acestuia în cadrul aceleiași aplicații.
 • Registrul se completează:
  • zilnic, înainte de începerea activității fiecărei persoane care urmează să se afle într-un raport de muncă cu Beneficiarul
  • lunar, pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, precum și pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber.

(Ordinul 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta, care a intrat în vigoare la data de 25 iulie 2020)

România poate stabili o premieră în UE - să fie anul următor primul și singurul stat care dă pe salariile bugetarilor și pensii mai mult decât strânge din taxe, impozite și contribuții CITEȘTE ȘI România poate stabili o premieră în UE - să fie anul următor primul și singurul stat care dă pe salariile bugetarilor și pensii mai mult decât strânge din taxe, impozite și contribuții

Facilități pentru activitățile desfășurate de zilieri afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2

 • pentru zilierii care își desfășoară activitatea într-unul din domeniile prevăzute de legea privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă;
 • beneficiarii de lucrări vor acorda aceste sume din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice și, ulterior, le vor deconta integral, la cerere, de la bugetul de stat prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Decontarea se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, în baza unei proceduri care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
 • cererea însoțită de listele cu zilierii beneficiari ai sumei se depun de către beneficiarii de lucrări, spre decontare și încasare, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea sau își au sediul social, lunar, pentru luna anterioară, până la data de 5 a fiecărei luni, în format electronic;
 • suma astfel acordată reprezintă venit de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit și contribuție de asigurări sociale.

(Ordonanța de urgență 132/2020)

Baza legală

 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 52/2011privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 52/2011;
 • Ordinul 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta, publicat în Monitorul Oficial 651 din 23 iulie 2020;
 • Ordonanța de urgență 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial 720 din 10 august 2020.
viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
zilieri
coronavirus
registru
material informativ
facilitati