DOCUMENT Modificări importante ale Codului Fiscal, promulgate de Iohannis. Ce se va schimba pentru firme

DOCUMENT Modificări importante ale Codului Fiscal, promulgate de Iohannis. Ce se va schimba pentru firme
scris 17 iul 2017

O lege adoptată recent de Parlament și promulgată astăzi de președintele Klaus Iohannis introduce modificări importante în Codul Fiscal, inclusiv în ce privește impozitul specific și regimul microîntreprinderilor, precum și anularea codului de TVA. Printre altele, firmele scapă în sfârșit de sintagma "nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică", a anunțat recent Profit.ro, prezentând o opinie primită din partea consultantului fiscal Cornel Grama.

Consultantul a trecut în revista modificările cu impact mai mare asupra firmelor cărora li se aplică.

1. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE IMPOZITUL PE PROFIT:

TEXT NOU:

La articolul 13 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă litera, litera k), cu următorul cuprins:
„k) asociațiile de proprietari constituite că persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute că asociații de proprietari, cu excepția celor care obțin venituri din exploatarea proprietății comune, potrivit legii."

EXPLICAȚII :

Asociațiile de proprietari pentru că sunt persoane juridice române intră în sfera contribuabililor plătitori de impozit pe profit.
Dar NU VOR RĂMÂNE în sfera contribuabililor asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice care efectuează DOAR ÎNCASAREA cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari.

Intră în vigoare de la 01.01.2018

EXCLUSIV Micile afaceri din turism, lovite la impozitare. Sunt excluse de la impozitul pe microîntreprinderi, o ordonanță fiind publicată cu 5 zile întârziere CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Micile afaceri din turism, lovite la impozitare. Sunt excluse de la impozitul pe microîntreprinderi, o ordonanță fiind publicată cu 5 zile întârziere

2. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE IMPOZITUL MICROÎNTREPRINDERILOR:

TEXT NOU:

21.La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:
"(2) Prevederile alineatului (1) se aplică și persoanelor juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Prevederile prezentului titlu prevalează față de prevederile Legii nr. 170/2016."

EXPLICAȚII:

În contextul intrării în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 a prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, care se aplică persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit , persoane juridice care trebuie să aplice obligatoriu și sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, pentru un nivel al veniturilor care nu a depășit echivalentul în lei a 500.000 euro, era necesară precizarea priorității uneia dintre cele două legi, Legea nr.227/2015 (prin titlul III) sau Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

Reguli tranzitorii:

31.La articolul 48, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
„(8) Persoanele juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016, și care la dată de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, îndeplinind și celelalte condiții prevăzute la art. 47 alin.(1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la dată de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv.
Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin excepție de la prevederile art 41 și art.42, până la acest termen se calculează, declara și plătește impozitul specific unor activități, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - sfârșitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific unor activități aferent acestei perioade se determina prin împărțirea impozitului specific anual la 365 zile și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 - sfârșitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activități se aplică și celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determina luând în considerare veniturile și cheltuielile înregistrate în această perioada, iar rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade.”

EXCLUSIV Documentul care schimbă impozitarea contractelor part-time CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Documentul care schimbă impozitarea contractelor part-time

Reguli tranzitorii pentru intrarea în vigoare în cursul anului 2017.

Nu este necesară stabilirea unui termen special de intrare în vigoare.Întrucât se dorește aplicare cu 1 a lunii următoare publicării acestei Legi în Monitorul Oficial.

Observație:

În cazul în care se va publică în luna IUNIE se va aplica din 01.07.2017 iar dacă se va publică în luna IULIE se va aplică din 01.08.2017.

TEXT VECHI:

„ART. 53 - Baza impozabilă
(1)
e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
(...)
(Legea 227/2015) „

TEXT NOU:

EXCLUSIV DOCUMENT PNL: Firmele care nu își dezvăluie deținătorii acțiunilor la purtător vor fi excluse de la licitații publice CITEȘTE ȘI EXCLUSIV DOCUMENT PNL: Firmele care nu își dezvăluie deținătorii acțiunilor la purtător vor fi excluse de la licitații publice

„61.La articolul 53 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoană juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor; „

Intră în vigoare de la 01.10.2017

Firmele cărora Fiscul le-a anulat codul de TVA vor fi reînregistrate automat, în anumite condiții CITEȘTE ȘI Firmele cărora Fiscul le-a anulat codul de TVA vor fi reînregistrate automat, în anumite condiții

3. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE TVA:

TEXT VECHI:

„Art. 281
(1) Faptul generator intervine la dată livrării bunurilor sau la dată prestării serviciilor, cu excepțiile prevăzute în prezentul capitol.
(8) În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică și altele asemenea, se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la dată emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.

(9) În cazul operațiunilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumită perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plății.

TEXT NOU:

ART 281
”(1) Faptul generator intervine la dată livrării bunurilor sau la dată prestării serviciilor, în conformitate cu regulile stabilite de prezentul articol.

(8) În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin.(7), cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de consesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plata pentru o anumită perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, și alte livrări/prestări asemenea, se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate, sau în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la dată emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.”

35.La articolul 281 alineatul (9) se abrogă.

Intră în vigoare de la 01.10.2017

Populația va plăti maximum 10 taxe din 2018, pentru firme numărul nu va depăși 40 CITEȘTE ȘI Populația va plăti maximum 10 taxe din 2018, pentru firme numărul nu va depăși 40

EXPLICAȚII:

Modificarea art. 281 alin.(8) și abrogarea art. 281 alin.(9) au drept scop alinierea pentru aplicarea aceleiași reguli de stabilire a faptului generator de taxa pentru serviciile care sunt prestate continuu. Astfel, operațiuni precum închirierea și leasingul, conform prevederilor actuale de la art. 281 (9), au fapt generator de taxa doar la dată prevăzută în contract pentru plata. În mediul privat există numeroase situații în care nu se prevăd scadente prin contract, ci se prevede că acest gen de servicii vor fi achitate într-un anumit termen de la dată emiterii unei facturi, caz în care există un vid legislativ și nu se poate stabili care este dată faptului generator de taxa.

Conform prevederilor modificate, și în cazul leasingului sau al închirierii, faptul generator va interveni ori la data prevăzută în contract pentru plata, ori la dată emiterii unei facturi.

TEXT VECHI:

Alin.(11) lit. h) dacă persoană impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor și în termenele stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F
Cod Fiscal.

TEXT NOU

Alin 11 lit. h) dacă persoană impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al președintelui ANAF se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal .

TEXT VECHI:

(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a) - e) și h), la solicitarea persoanelor impozabile organele fiscale competențe înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (9) astfel:
e) în situația prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situația care a condus la anulare, de la dată comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

(19) În vederea justificării intenției și a capacității de a desfășura activitate economică, în sensul alin. (9) și alin. (11) lit. h), societățile cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului furnizează organului fiscal informații relevante, prin completarea unei declarații al cărei model este aprobat prin ordin al președintelui A.N.A.F.
Legea 227/2015

Decizie Tribunal Cluj, precedent important în materia dreptului de deducere a TVA CITEȘTE ȘI Decizie Tribunal Cluj, precedent important în materia dreptului de deducere a TVA

TEXT NOU:

(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin.(11) lit. a)-e) și h), organele fiscale înregistrează persoanele impozabile la solicitarea acestora, astfel:
..........................................................
e) în situația prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situația care a condus la anulare, respectiv societatea nu mai prezintă risc fiscal ridicat, conform criteriilor stabilite la alin. 11 lit. h), de la dată comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
39. La articolul 316, alineatul (19) se abrogă. "

Intră în vigoare de la 01.10.2017

Art. 316 alin.(8) – s-a eliminat trimiterea și la alin.(12), iar din preambulul art. 316 (12) s-a eliminat trimiterea la alin.(9).
Aceste modificări sunt necesare pentru că persoanele care au fost înregistrate și au funcționat, dar li s-a anulat codul de TVA conform art 316 alin.(11) lit. a)-e) să nu mai treacă prin filtrul criteriilor stabilite de ANAF privind analiză de risc.

Astfel, o persoană care, de exemplu, nu a depus 6 deconturi de TVA, I se anulează codul de TVA conform art. 316(11) lit.d), va solicită înregistrarea conform art. 316 (12) lit. c), dar i s-ar aplică și alin.(9), cel referitor la riscul fiscal, deși legea prevede că singură lor obligație ar fi să depună deconturile pe care nu le-au depus și o declarație pe propria răspundere că vor depune la timp deconturile de TVA.

În acest fel, numai societăților nou înființate, precum și celor care depășesc plafonul de scutire sau solicită prin opțiune înregistrarea în scopuri de TVA, li se vor aplică prevederile art.316 alin.(9) din Codul fiscal, deoarece organele fiscale au deja instrumentul prevăzut la art. 316 alin.(11) lit. h) pentru a putea anula codul de TVA al unei persoane care prezintă risc fiscal ridicat.

Modificările propuse au în vedere respectarea jurispudentei CJUE, astfel cum prevede și Tratatul de aderare și art 11 din Codul fiscal, respectiv decizia în cazul C-527/11 Ablessio. În acest caz Curtea a decis că statele membre nu au dreptul să refuze înregistrarea în scopuri de TVA a unei personae impozabile pentru motivul că această nu poate justfica că are suficinte resurse financiare, tehnice și umane în momentul în care depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA. În baza art. 273 din Directiva 2006/112/CEE, statele membre pot totuși să împiedice înregistrarea în scopuri de TVA dacă această ar fi utilizată în scop fraudulos. În acest sens toate referirile la intenția și capacitatea unei persoane impozabile de desfășura activități economice au fost eliminate prin prezența propunere.

Deci s-a dus cu sintagma " nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică ". Noroc cu Jurisprudența Curții Europene de Justiție pe care o aminteam și eu pe aici încă din 2015 ...că Moise în pustiu.

Mihaela Mitroi, PwC: Astăzi, niciun stat membru UE nu practică un impozit pe cifra de afaceri în locul impozitului pe profit CITEȘTE ȘI Mihaela Mitroi, PwC: Astăzi, niciun stat membru UE nu practică un impozit pe cifra de afaceri în locul impozitului pe profit

Acestea intră în vigoare astfel :

"(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile prezenței legi intră în vigoare la 3 zile de la dată publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepțiile prevăzute la alin. (3) și alin. (4).

(3) Prin derogare de la dispozițiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile art. I pct. 1, referitoare la art. 13 alin. (2) lit. k) intră în vigoare la dată de 1 ianuarie 2018."

(4) Prin derogare de la dispozițiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privin Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile art. I pct. 2, referitoare la art. 25 alin. (4) lit. c), art. I pct. 5 – referitoare la art. 53 alin. (1) lit. e), art. I pct. 15 – referitoare la art. 281 alin. (1) și alin. (8), art. 286 alin. (1) lit. c), art. 287 lit. d), art. 316 alin.(8), (9), alin.(11) lit. h), partea introductivă a alin. (12) și alin.(12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 intră în vigoare la dată de 1 octombrie 2017."

Documentul integral poate fi citit AICI

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj, serviciile sale acoperind următoarele domenii: întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistență pe probleme fiscale și în materie de creanțe bugetare, reprezentare în față organelor fiscale, instruire și perfecționare în domeniul fiscal. Opiniile exprimate în acest articol aparțin în exclusivitate autorului.

viewscnt
Afla mai multe despre
cornel grama
microintreprindere
impozit specific
codul fiscal
tva