ANAF - material informativ despre noi măsuri fiscal-bugetare

ANAF - material informativ despre noi măsuri fiscal-bugetare
scris 27 apr 2020

ANAF a întocmit un material informativ despre modificările aduse prin OUG 48, prin care Guvernul a adoptat în aprilie mai multe măsuri fiscal-bugetare. Printre acestea sunt schimbări privind rambursarea TVA, eșalonarea la plată și executarea silită, depunerea situațiilor financiare și autorizarea operatorilor de jocuri de noroc.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

 • a fost introdusă posibilitatea pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări către instituții și autorități publice, sumele respective urmând a fi scăzute din impozitul datorat în limita a 20% din acesta;

Impozit pe venit

 • a fost introdusă o nouă categorie de venituri neimpozabile: avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii.
  Pentru aceste venituri nu se datoreză nici contribuții sociale.

Derogare pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și art. XV din OUG 30/2020 și la art. 3 din Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor

 • prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 și 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență, pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 și la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilități fiscale.
  Prevederile se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.
Gură de oxigen pentru bugetul de stat: dividende de peste 1 miliard lei de la Hidroelectrica CITEȘTE ȘI Gură de oxigen pentru bugetul de stat: dividende de peste 1 miliard lei de la Hidroelectrica

Derogare plată TVA la vamă

 • a fost completată lista bunurilor importate pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele fiscale.

Operatori jocuri de noroc

 • cererile de reautorizare a activității vor putea fi formulate până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgență decretate.
 • pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale se suspendă. Operatorii de jocuri de noroc nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență decretate.

Impozitul specific unor activități

 • contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.
 • pentru a beneficia de prevederile de mai sus, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  • întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei;
  • nu se află în insolvență.
DECIZIE Bonificație de 10% pentru toate firmele care achită impozitul pe profit la termen în T II și III. Stimulentul se aplică și la venitul microîntreprinderilor CITEȘTE ȘI DECIZIE Bonificație de 10% pentru toate firmele care achită impozitul pe profit la termen în T II și III. Stimulentul se aplică și la venitul microîntreprinderilor

Loteria bonurilor fiscale

 • se suspendă extragerile lunare și ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Rambursarea TVA

 • prin derogare de la prevederile art. 169 din Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.
 • prevederile de mai sus nu se aplică:
  • a) deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, a fost începută inspecția fiscală în vederea soluționării acestora;
  • b) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari și de contribuabilii mijlocii, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:
   • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
   • organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
   • pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;
  • c) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili decât cei prevăzuți la lit. b), care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:
   • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
   • organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
   • pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale; 
   • contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
   • soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.
   • pentru sumele rambursate în conformitate cu prevederile de mai sus, inspecția fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc.
   • aplicarea prevederilor încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.
   • prevederile se aplică și deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 
Finanțele anunță introducerea Ordinului de plată multiplu electronic (OPME), pentru plăți, de către instituții și firme, din conturile de la Trezorerie CITEȘTE ȘI Finanțele anunță introducerea Ordinului de plată multiplu electronic (OPME), pentru plăți, de către instituții și firme, din conturile de la Trezorerie

Eșalonare la plată, executare silită

 • pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului de mai sus, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.
 • prin derogare de la prevederile art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.
 • se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.
 • termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.
 • aplicarea prevederilor încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

Depunere situații financiare

Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
tva
material informativ
esalonare
executare silita
situatii financiare
jocuri de noroc