Astăzi este ultima zi pentru plata impozitului pe profit, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și pentru declarațiile de TVA

Astăzi este ultima zi pentru plata impozitului pe profit, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și pentru declarațiile de TVA
scris 25 apr 2017

Data de 25 aprilie este termenul maxim pentru depunerea mai multor declarații la Fisc, printre care și a declarațiilor de TVA. De asemenea, companiile înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit ar trebui să definitiveze calculul impozitului pe profit aferent primului trimestru până pe 25 aprilie și să plătească până la această dată impozitul pe profit stabilit, dacă este cazul. Tot până la această dată, și societățile înregistrate ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ar trebui să finalizeze și să plătească impozitul calculat.

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă, pentru următoarele venituri

 • din drepturi de proprietate intelectuală;
 • din premii și jocuri de noroc;
 • obținute de nerezidenți;
 • din alte surse

Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrul I 2017

 • contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial
 • persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică
 • persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică

Declarația 100 - Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat

Se completează electronic. Se depune de către plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat.  Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Ceilalți contribuabili depun declarația la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și

Declarația 104 - Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor

Se completează electronic. Se depune de către persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) și e) din Codul fiscal, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii. Declarația cuprinde informații privind asociații persoane juridice străine și/sau persoane fizice. Se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hîrtie, semnat și ștampilat conform legii.

Declarația 112 - Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

 1. pentru luna precedentă
  • Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
  • Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
  • Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
  • Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilo
 2. pentru trimestrul precedent
  • Contribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015
Grindeanu a cerut Finanțelor și ANAF să vină, până la 15 mai, cu măsuri privind stoparea \ CITEȘTE ȘI Grindeanu a cerut Finanțelor și ANAF să vină, până la 15 mai, cu măsuri privind stoparea "sportului național" al insolvenței

Declarația 224 - Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Se completează de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și ale posturilor consulare acreditate în România.Se depune lunar, pînă la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul.

Se depune la:

 • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

Declarația 300 - Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

Declarația 301 - Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Se completează de către contribuabilii menționați în instrucțiunile de completare, după caz. Se întocmește în două exemplare, semnate și ștampilate. Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro.

Declarația 307 - Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Declarația se completează și se depune de către:

 • persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA  și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
 • locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului;
 • persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă;
 • persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, și care: - nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte; - trebuie să efectueze regularizările/ajustările legale  pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.
Bogdan Stan, ANAF: Extinderea Spațiului Privat Virtual la firme a fost implementată, dar așteaptăm un aviz de la Ministerul Comunicațiilor CITEȘTE ȘI Bogdan Stan, ANAF: Extinderea Spațiului Privat Virtual la firme a fost implementată, dar așteaptăm un aviz de la Ministerul Comunicațiilor

Declarația 311 - Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat

Declarația se depune, după cum urmează:

 • potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau h) și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) și (1^3) din Codul fiscal; - potrivit art.156^3 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 80^1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (1^1) și (1^3) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
 • potrivit art.156^3 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134^2 alin. (3) − (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA; - potrivit art. 156^3 alin. (10^1) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art.134^2 alin. (3) − (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Formularul 390 VIES - Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă

Se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziții sau prestări de servicii în țările membre ale Uniunii Europene, sau  în cadrul unei operațiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro.

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță pentru trimestrul precedent

Se depune de vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanță

Declarația 097 - Notificăre pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

 • Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei
 • Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare

Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc

Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)

Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
declaratia 100
declaratia 112
declaratia 300