Corpul de control al premierului a găsit mai multe nereguli la CFR Călători, ce vizează perioada 2017-2019

Corpul de control al premierului a găsit mai multe nereguli la CFR Călători, ce vizează perioada 2017-2019
scris 28 apr 2020

Corpul de control al primului-ministru a făcut o acțiune de control la societatea națională de transport feroviar de călători CFR Călători care a vizat perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2019, în urma căreia a găsit mai multe nereguli, între care proiecte de investiții nerealizate, organizarea Consiliilor de Administrație fără respectarea legii sau încheierea anumitor contracte majorate prin acte adiționale, acest raport fiind transmis și la DNA, spre informare și valorificare.

"Raportul de control a fost finalizat la data de 15 aprilie 2020 și transmis către prim-ministru(spre informare), Ministerul Finanțelor Publice (spre informare și valorificare), Direcția Națională Anticorupție (spre informare și valorificare), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (spre analiză și valorificare) și către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” (spre analiză și valorificare)", arată corpul de control în sinteza raportului.

Obiectivele controlului au fost de a verifica/evalua modul de respectare a prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea societății, a prevederilor legale ce reglementează guvernanța corporativă și a celor ce asigură cadrul normativ incident atribuirii, încheierii și derulării contractelor de achiziții sectoriale. Totodată a fost vizat modul de realizare a programelor anuale de investiții, precum și de respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilorșiangajarea/efectuarea cheltuielilor, scrie News.ro.

PREMIERĂ pe fondul coronavirus - Europa a cumpărat, pentru prima dată, mai multe mașini electrice decât China CITEȘTE ȘI PREMIERĂ pe fondul coronavirus - Europa a cumpărat, pentru prima dată, mai multe mașini electrice decât China

Astfel potrivit raportului, în 2017, CFR Călători nu a realizat niciun proiect de investiții ce a avut ca obiect modernizarea sau achiziția materialului rulant, iar între 2018-2019 unele dintre proiectele de investiții în acest domeniu au fost realizate parțial sau nu au fost realizate.

De asemenea, structura organizatorică a CFR Călători a fost modificată succesiv, în anii 2018 și 2019, printr-un număr de patru decizii ale Consiliului de Administrație, ca urmare a punerii în executare, doar din punct de vedere formal, a unor hotărâri ale instanțelor de judecată pronunțate în litigii cu persoane care au deținut în trecut funcții în cadrul societății și care au fost desființate.

În acest sens, au fost înființate funcții de conducere (două funcții de director și una de director general adjunct al societății) fără a le fi alocate resurse organizaționale corespunzătoare, respectiv fără a li se asigura personal și compartimente funcționale subordonate.

"Modificările succesive ale structurii organizatorice au avut ca rezultat, în cele din urmă, existența unui număr de două compartimente funcționale cu activitate stabilită (prin Regulamentul de Organizare și Funcționare) în domeniul resurselor umane, respectiv: o direcție, fără personal alocat în afara directorului și subordonată directorului general adjunct; un serviciu aflat în subordonarea directă a directorului general. Între aceste compartimente, care aparțin unor lanțuri decizionale paralele, nu au fost prevăzute relații funcționale", arată raportul.

În componența consiliilor de administrație au fost numiți în perioada 1 ianuarie 2017–31 decembrie 2019, prin acordarea unor mandate provizorii, fără finalizarea unei proceduri de selecție derulată în conformitate cu prevederile Ordonanțeide urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, un număr de 22 de persoane, cu toate că prevederile art. 60 din actul normativ invocat, forma în vigoare pentruperioada vizată, a prevăzut obligația numirii administratorilor pe baza procedurii de selecție reglementată în acest sens.

Mai mult, administrarea CFR Călători s-a realizat în lipsa unor indicatori-cheie de performanță integrați contractului de mandat încheiat cu membrii CA, fără stabilirea unor obiective și criterii de performanță, respectiv în lipsa unor instrumente de evaluare a eficienței activității administratorilor și de măsurare a performanței acestora, asumate de ambele părți ale contractului de mandat.

"Structura CA a fost incompletă în diferite intervale detimp, respectiv într-o perioadă au fost ocupate cinci din cele șapte posturi, iar în alte trei perioade au fost ocupate șase din cele șapte posturi, nefiind respectate prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv (forma în vigoare în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2019). În perioada 20 aprilie 2018-15 mai 2018 un număr de 12 decizii ale CA au fost adoptate cu un număr de șase administratori, nefiind respectată nici obligația prevăzută la art. 137 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia, în situația în care societatea pe acțiuni este administrată de mai mulți administratori, numărul acestora trebuie să fie totdeauna impar", arată corpul de control.

În perioada controlată, administrarea CFR Călători efectuată pe baza unor mandate provizorii a avut drept consecință delegarea de către CA a atribuțiilor de conducere a societății către directori (director general și director financiar-contabil) ale căror mandate au fost, de asemenea, provizorii. Mandate de patru luni, prelungite până la 6 luni și, în anumite situații, reînnoite, au fost acordate directorului general și directorului financiar-contabil prin decizii ale CA, în baza cărora au fost numite un număr de trei persoane în funcția de director general provizoriu și un număr de două persoane în funcția de director financiar-contabil provizoriu.

"Astfel, lipsa componentei de management a planului de administrare a avut ca efecte: inexistența unor obiective specifice stabilite în sarcina directorilor, asumate formal de aceștia și, implicit, lipsa unor criterii de evaluare clare și formalizate a activității persoanelor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății", potrivit raportului.

Alte nereguli au fost găsite și în respectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul CFR Călători.

Ca urmare a finalizării procedurii de atribuire (licitație deschisă–online) organizată în data de 17 august 2017, între CFR Călători, în calitate de promitent–entitate contractantă, și ofertantul declarat câștigător, în calitate de promitent–prestator, a fost încheiat un acord cadru nr. 7/20 februarie 2018 pentru servicii de „Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20D–Revizie Capitală și alte servicii constatate pe fluxul tehnologic în prezența Recepției CFR”

În data de 20 februarie 2018, între aceleași părți a fost încheiat Contractul sectorial de servicii nr. 46/2018, subsecvent al Acordului cadru nr. 7/2018, având ca obiect prestarea serviciului „Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20D –Revizie Capitală”, pentru un număr de 12 automotoare, în valoare de 13,45 milioane lei, inclusiv TVA. Prin actele adiționale la contract nr. 3 –6, valoarea a fost majorată cu 506.827 lei.

ULTIMA ORĂ A treia ieftinire la benzină și motorină, de la plafonarea prețului prin ordonanță militară CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ A treia ieftinire la benzină și motorină, de la plafonarea prețului prin ordonanță militară

Durata stabilită inițial prin Contractul subsecvent nr. 46/2018 a fost până la data de 19 august 2018. Aceasta a fost prelungită ulterior prin acte adiționale până la data de 31 decembrie 2018 și respectiv 30 iunie 2019.

În ceea ce privește primele 6 automotoare, introduse la reparație în perioada 11 aprilie 2017-17 mai 2018, a căror reparații au fost finalizate, s-a constatat faptul că CFR Călători a achitat, integral, serviciile de bază efectuate de prestator, în valoare de 7,23 milioane lei și cele suplimentare, în valoare de 1,96 milioane lei, deși prestatorul nu a respectat termenele de execuție prevăzute contractual în cazul unui număr de 4 dintre acestea.

Ca urmare a depășiri termenelor de execuție prevăzute în Caietul de sarcini, CFR Călători a calculat penalități pentru depășirea acestora în cazul a 4 automotoare și a emis către prestator un număr de 13 facturi de penalități în valoare de 663.368 lei. Aceste facturi nu au fost recunoscute de prestator și, figurează neîncasate.

Potrivit prevederilor din Contractul sectorial de servicii nr. 46/20.02.2018, subsecvent la Acordul cadru nr. 7/20.02.2018, s-a stabilit faptul că plata prestațiilor trebuie făcută de beneficiar în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la sediul său, prin ordin de plată, fără a fi prevăzută posibilitatea stingerii obligațiilor prin compensare și/sau deducerea din prețul facturii a sumelor reprezentând penalități de întârziere și nici nu a fost condiționată plata facturilor de respectarea termenelor de execuție stabilite de părțile contractuale.

Mai mult, potrivit Caietului de sarcini, imobilizarea maximă în societatea reparatoare a automotoarelor era stabilită pentru o perioadă de 75 de zile calendaristice, iar constatarea unor eventuale servicii suplimentare trebuia să fie efectuată de reprezentanții prestatorului și ai beneficiarului și avizată către CFR Călători SA în mod obligatoriu în interiorul celor 75 de zile.

În aceste condiții, serviciile suplimentare/imprevizibile, necesar a fi efectuate, au fost constatate pe fluxul de reparație (în situația a 6 automotoare introduse în reparație în perioada 17 mai 2018-25 iunie 2018) în perioada 24-26.06.2019, respectiv cu circa 10 luni întârziere față de termenul la care reprezentanții prestatorului și cei ai beneficiarului aveau obligația contractuală de a le constata.

Din informațiile puse la dispoziție de către CFR Călători, a reieșit faptul că demersurile entității verificate în legătură cu cele șase automotoare imobilizate la prestator, efectuate pe parcursul derulării Contractului subsecvent nr. 46/2018, au constat, doar, în emiterea, la data de 4 iulie 2019, a unui număr de șase facturi de penalități de întârziere și încheierea unui proces verbal în data de 13 aaugust 2019, care potrivit reprezentanților CFR Călători „nu și-a produs efectele” din motive imputabile prestatorului.

Potrivit celor prezentate, s-a constatat faptul că indisponibilizarea unui număr de 6 automotoare în uzina reparatoare, peste termenul contractual, a fost cauzată de nerespectarea prevederilor caietului de sarcini și ale contractului precum și de demersurile întârziate ale CFR Călători cu referire la depășirea duratei de imobilizare, demersuri care au fost materializate în acțiuni în instanțăla peste un an de la data la care automotoarele ar fi trebuit restituite în stare de funcționare către CFR Călători.

"În condițiile în care 6 dintre cele 12 automotoare, ce au făcut obiectul Contractului subsecvent nr. 46/2018 (Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20D –Revizie Capitală), sunt și în prezent imobilizate la societatea reparatoare, s-a constatat faptul că, până în momentul finalizării prezentului control, nu s-a procedat la încheierea unui acord între reprezentanții CFR Călători și cei ai prestatorului în care să fie cuprinse: modul de preluare a automotoarelor aflate la prestator, proceduri, termene clare și precise privind finalizarea serviciilor de reparații rămase neefectuate în contextul în care durata contractului a expirat", arată corpul de control.

FOTO Cum a reușit fabrica Marquardt din Sibiu să blocheze un focar de coronavirus CITEȘTE ȘI FOTO Cum a reușit fabrica Marquardt din Sibiu să blocheze un focar de coronavirus

De asemenea, din documentele puse la dispoziție de CFR Călători a reieșit faptul că în situația serviciilor de salubrizare, prețurile stabilite prin Acordul cadru nr. 52/24.10.2017și Contractul subsecvent nr. 338/25.10.2018 au fost ajustate prin încheierea unor acte adiționale. Motivul invocat pentru ajustarea prețurilor unitare a fost apariția unor circumstanțe imprevizibile determinate de modificări legislative,intervenite în perioada 2017-2019, care au avut ca efect creșterea salariului minim brutpe economie. În solicitarea de actualizare a prețurilor unitare, prestatorul nu a prezentat justificarea efectului pe care modificările legislative îl au asupra costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, fiind astfel încălcate prevederile din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială.

Controlul face referire și la realizarea programelor anuale de investiții.

În ceea ce privește materialul rulant motor, potrivit datelor cuprinse în Raportul privind controlul efectuat de Corpul de control al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din data de 29 noiembrie 2019, din cele peste 1.000 unități motoare (locomotive și rame electrice) conținute în parcul inventar al societății, activitatea de transport feroviar a CFR Călători este asigurată prin intermediul a aproximativ 460 de unități motoare, din care 125 rame și automotoare. În aceste condiții deficitul estimat de societate este de 75-100 de rame și automotoare.

Parcul de vagoane al CFR Călători era compus la finele lunii august 2019 din 731 vagoane operabile (parc activ), 101 vagoane aflate în reparație, 487 vagoane cu privire la care s-a constatat nevoia introducerii înreparație, 176 vagoane pentru care s-a aprobat casarea și 535 de vagoane (cuprinse în parcul inactiv) față de care nu au fost luate decizii privind casarea, valorificarea sau eventuala operaționalizare.

Și în privința parcului activ de vagoane, CFR călători a estimat un deficit de aproximativ 25.000-30.000 de locuri și a identificat diverse probleme la diferitele categorii (serii) de vagoane deținute, care împiedică respectarea standardelor de confort și accesibilitate.

"În situația în care materialul rulant al CFR Călători este deficitar și constituie principalul activ corporal patrimonial alCFR Călători care generează venituri și asigură respectarea standardelor de siguranță, confort și viteză pentru transportul feroviar de călători, s-a constatat faptul că gradul de realizare a proiectelor de investiții în perioada 2017-2019, ce au ca finalitate reparațiile/modernizările și achizițiile de active din această categorie, nu a avut ca efect acoperirea necesarului de unități motoare și vagoane. Astfel, în anul 2017 CFR Călători nu a realizat/finalizat niciun proiect de investiții ce a avut ca obiect modernizarea sau achiziția materialului rulant, iar în perioada 2018-2019 unele dintre proiectele de investiții în acest domeniu au fost realizate parțial sau nu au fost realizate", se precizează în raport.

Din documentele puse la dispoziție de companiei a reieșit faptul că insuficiența investițiilor în raport cu necesitățile CFR Călători a avut ca principală cauză finanțarea deficitară din surse proprii, în contextul existenței unor pierderi neacoperite aferente exercițiilor financiare anterioare și înregistrării performanțelor financiare negative ce caracterizează ultimii ani. Finanțarea de la bugetul de stat a investițiilor CFR Călători este limitată de respectarea normelor europene privind ajutorul de stat. Pe de altă parte, o alocare bugetară justificată de subcompensarea serviciilor publice efectuate de societate în perioadele anterioare, poate fi făcută în baza unei decizii externe societății.

Analizând evoluția rezultatului brut al CFR Călători într-un orizont mai mare de timp, s-a constatat faptul că tendința este de deteriorare, respectiv intervalul de timp 2014-2018 este caracterizat de un maxim de profit aferent anului 2014 (profit brut în valoare de 69,91 milioane lei/ profit operațional 114,37 milioane lei) și o pierdere maximă aferentă exercițiului financiar 2018 (pierdere brută 82,79 milioane lei/ pierdere operațională 83,44 milioane lei).Tendința de deteriorare a rezultatului este cauzată de creșterea veniturilor totale în perioada 2014-2018 într-un ritm inferior (2,12%), creșteriicheltuielilor totale în aceeași perioadă (9,31%).

Tendința de creștere a cheltuielilor totale în perioada 2014-2018 este direct determinată de evoluția crescătoare a valorii cheltuielilor cu personalul în această perioadă, pe fondul diminuăriinumărului de angajați (numărul mediu de angajați a fost în 2014: 13.195 persoane, iar în 2018: 12.782 persoane).

Analiza structurii cheltuielilor efectuate de CFR Călători în perioada 1 ianuarie 2017-30 iunie 2019 a relevat faptul că ponderea cheltuielilor cu personalul din totalul cheltuielilor de exploatare a devenit cea mai mare în 2018 (36,05%) și primul semestru al anului 2019 (38,71%), devansând ponderea cheltuielilor materiale (35,85% în 2018 și 35,62% în semestrul 1 2019).

viewscnt
Afla mai multe despre
corpul de control al premierului
cfr calatori