Guvernul a semnat înființarea Băncii de Investiții și Dezvoltare

Guvernul a semnat înființarea Băncii de Investiții și Dezvoltare
scris 5 oct 2022

Guvernul a semnat hotărârea prin care reglementează condițiile de înființare și funcționare ale Băncii de Investiții și Dezvoltare. Instituția va îmbunătăți oferta de finanțare pentru sectoarele-cheie și investițiile în proiecte din domenii inovatoare, ecologice și cu caracter social, în care au fost identificate disfuncționalități ale pieței, cu un impact pozitiv asupra creșterii investițiilor în economie, ocupării forței de muncă, potrivit Finanțelor.

Lawrence Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA, președinte al Universității Harvard și economist șef al Băncii Mondiale, cel care a anticipat actuala criză inflaționistă, deschide Gala Profit.ro. Premii speciale, într-un an special

Obiectivele strategice ale Băncii sunt:

  • facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri;
  • asigurarea accesului la finanțare pentru proiecte de infrastructură viabile;
  • atragerea capitalului privat în investiții;
  • îmbunățirea absorbției fondurilor europene și a efectului de multiplicare  asociat și funcționarea ca administrator de fonduri europene și furnizarea de asistență tehnică.

BID va fi o instituție de credit deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor, cu rol de instituție de dezvoltare care va deservi întreprinderile românești și alte entități aparținând sectorului public și privat din România, în scopul susținerii finanțării de proiecte care contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării, creșterii competitivității, inovării și creșterii economice, precum și creșterii absorbției fondurilor europene.

BID își va putea începe activitatea după emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene în materie de ajutor de stat și după obținerea autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României.

EXCLUSIV DOCUMENT Nu se renunță la impozite mai mari pe locuințe de anul următor: Vor crește chiar și cu 50%, printr-un nou mecanism pregătit de Ministerul Finanțelor CITEȘTE ȘI EXCLUSIV DOCUMENT Nu se renunță la impozite mai mari pe locuințe de anul următor: Vor crește chiar și cu 50%, printr-un nou mecanism pregătit de Ministerul Finanțelor

Banca are ca scop sprijinirea antreprenoriatului, dezvoltarea socio-economică și regională în România prin promovarea investițiilor și facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiarii eligibili în acele sectoare în care au fost identificate disfuncționalități ale pieței financiare și decalaje de finanțare, în baza unei analize independente ex-ante, în scopul atenuării și reducerii lor prin desfășurarea de activități de dezvoltare, în conformitate cu legislația Uniunii Europene aplicabilă și cu actul constitutiv al băncii. Astfel, obiectivele strategice ale Băncii sunt facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii, asigurarea accesului la finanțare pentru proiecte de infrastructură viabile și atragerea capitalului privat în investiții, îmbunătățirea absorbției fondurilor europene și a efectului de multiplicare asociat și funcționarea ca administrator de fonduri europene și furnizarea de asistență tehnică.

Activitățile desfășurate de bancă sunt atât în nume și cont propriu, prin resursele proprii, cât și în numele și contul statului, în limita mandatului acordat de acționarul unic, prin Ministerul Finanțelor.

Activitățile de dezvoltare desfășurate de către Bancă în nume și cont propriu vizează:

a)asigurarea accesului la finanțare pentru investiții strategice, a proiectelor mari de infrastructură care contribuie la dezvoltarea regională și națională, a agriculturii, a activităților de cercetare dezvoltare inovare, a proiectelor de eficiență energetică, a proiectelor de investiții din sistemul de sănătate;

b) sprijinirea accesului la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi și cele nou înființate de tip start-up, precum și cele din domenii inovatoare; unități administrativ-teritoriale și companii de utilități publice aflate în subordinea acestora; companii de stat și alte întreprinderi; universități, institute de cercetare-dezvoltare, entități publice socio-culturale, întreprinderi sociale; alți beneficiari incluși în administrația publică;

c) furnizarea de servicii de consultanță și de asistență tehnică.

ULTIMA ORĂ BCR vinde o nouă emisiune masivă de obligațiuni CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ BCR vinde o nouă emisiune masivă de obligațiuni

Activitatea derulată de BID în numele și contul statului, va include:

a) implementarea și/sau administrarea de instrumente financiare finanțate din fondurile europene nerambursabile și acordarea de finanțări în cadrul fondurilor și inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, inclusiv investiții co-finanțate de Grupul Băncii Europene de Investiții sau de alte instituții financiare internaționale;

b) reprezentarea la nivelul organelor de decizie ale Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, activitate derulată în prezent de către Eximbank România și care va fi preluată de BID împreună cu capitalul și fondurile aferente;

c) derularea altor activității care pot fi încredințate în mod specific băncii pe bază de mandat. BDR va utiliza o gamă largă de produse financiare: garanții individuale și garanții de portofoliu, împrumuturi pentru finanțarea capitalului de lucru și a proiectelor de investiții, împrumuturi pentru eficiență energetică, iar pe măsură ce capacitatea și forța sa financiară se vor consolida, iar personalul va dobândi expertiză și cunoștințe specifice crește, BID va putea include în gama de produse și instrumente de investiții de capital (de tip equity). Prin gama de produse financiare oferite BID nu va intra în competiție cu instituțiile de credit, ci va acționa în mod complementar cu acestea, având obligația aplicării mecanismului de prevenire a fenomenului de excludere (crowding out) a instituțiilor financiare private care va fi descris în actul constitutiv.

Banca va fi administrată în sistem dualist de către un Consiliu de supraveghere format din 7 membri, persoane fizice, din care cel mult 1 membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, și un Directorat format din minim 3 membri, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pe toată durata de funcționare a Băncii numărul membrilor Consiliului de supraveghere și al Directoratului se poate modifica prin actul constitutiv de către Adunarea generală a acționarilor. Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiți de către adunarea generală a acționarilor, iar membrii Directoratului sunt numiți de către Consiliul de supraveghere al Băncii, cu excepția primilor membri, care sunt numiți, de către acționar, prin actul constitutiv, iar mandatul acestora va începe cu data înmatriculării Băncii la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de supraveghere este de 2 ani.

Nominalizarea primilor membri ai Consiliului de supraveghere și Directoratului se realizează de către Ministerul Finanțelor prin ordin al ministrului finanțelor și poate fi făcută în mod gradual corespunzător calendarului de implementare a activităților necesare pentru operaționalizarea BID, urmând să producă efecte numai după acceptarea în mod expres de persoanele nominalizate.

Activitatea persoanelor nominalizate are ca scop pregătirea documentației și efectuarea demersurilor necesare obținerii aprobării de constituire a BID ca instituție de credit și a înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului, iar prin ordinul de nominalizare se vor stabili atribuțiile și activitățile care vor fi desfășurate de către acestea, nivelul și structura remunerării din bugetul Ministerului Finanțelor, precum și drepturile și obligațiile ce le revin în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite. Astfel, remunerația primilor membri nominalizați ai Consiliului de supraveghere va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o primă de succes.

Bloomberg: Musk propune finalizarea tranzacției prin care ar urma să cumpere Twitter. Acțiunile platformei cresc puternic CITEȘTE ȘI Bloomberg: Musk propune finalizarea tranzacției prin care ar urma să cumpere Twitter. Acțiunile platformei cresc puternic

Remunerația fixă va fi acordată în baza unui raport de activitate avizat de Președintele Consiliului de Supraveghere și Președintele Directoratului și înaintat Ministerului Finanțelor, iar prima de succes va fi acordată după obținerea acordului de constituire a Băncii din partea Băncii Naționale a României.

Mandatul membrilor organelor statutare, cu excepția primilor membri, are o durată de 4 ani, aceștia putând fi realeși.

Contractul de mandat al membrilor organelor de conducere ale BID va include indicatori de performanță financiari și nefinanciari, ținte cuantificabile privind obiectivele și strategia investițională a băncii stabilită și aprobată de adunarea generală a acționarilor, cu excepția primilor membri pentru care contractul de mandat va cuprinde, în mod obligatoriu, și activitățile și atribuțiile specifice privind organizarea și desfășurarea activității Băncii până la momentul în care aceasta începe funcționarea efectivă ca bancă de dezvoltare.

Mandatul primilor membri ai organelor statutare începe de la momentul înregistrării BID la Oficiul Național al Registrului Comerțului

BID nu se va implica în acordarea de finanțări pentru partidele politice sau campanii electorale și nu va atrage depozite de la persoane fizice.

Banca va începe să funcționeze pe baza unui capital vărsat provenind de la bugetul de stat și mvenituri din privatizare, dar ulterior va trebui să atragă surse externe de finanțare pentru a-și extinde operațiunile.

Capitalul social inițial subscris de către acționar, prin Ministerul Finanțelor, este în valoare de până la 3 miliarde lei, care se va asigura din veniturile din privatizare, cu excepția sumei reprezentând echivalentul a 10 milioane EUR, care se va plăti din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu această destinație la subdiviziunea clasificației bugetare aferentă programelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Banca Mondială a îmbunătățit puternic estimările privind creșterea economiei României CITEȘTE ȘI Banca Mondială a îmbunătățit puternic estimările privind creșterea economiei României

Cheltuielile de înființare ale băncii, cele cu remunerarea primilor membri, cu contractarea serviciilor de audit necesare pentru auditarea situațiilor financiare previzionate ale băncii, plata costurilor cu chiria aferentă sediului băncii, inclusiv cu sigla băncii se suportă până la înregistrarea Băncii la Registrul Comerțului din bugetul Ministerului Finanțelor în limita sumei de 6,8 milioane lei, și ulterior vor fi recuperate de acționar după înființarea băncii, prin încheierea unui contract de împrumut în acest scop.

Pe lângă fondurile de la bugetul de stat și/sau venituri din privatizare BID poate utiliza și alte surse de finanțare, cum ar fi veniturile din dobânzile și comisioanele pentru activitățile prestate, împrumuturi contractate de la diverse entități de pe piețele financiare internă și internațională, fonduri care pot fi încredințate pe bază de mandat de autorități ale administrației publice și/sau în cadrul inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, împrumuturi subordonate și alte surse aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Pe parcursul activității, veniturile obținute de BDR vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor de funcționare, orice surplusuri fiind reinvestite în dezvoltarea activităților sale, în primii 5 ani de funcționare nefiind acordate dividende acționarului.

Pentru activitățile desfășurate de Bancă în nume propriu, statul român, prin Ministerul Finanțelor, garantează, atât obligațiile de natura principalului angajate în nume și cont propriu de către bancă, cât și obligațiile de garantare asumate de bancă (pentru produse de tipul garanțiilor individuale și de portofoliu), în situația în care aceste garanții nu sunt garantate cu nicio altă garanție colaterală de către beneficiar. Plafonul anual al garanțiilor emise de către BID se va stabili prin hotărâre de Guvern, la propunerea acționarului.

În situația executării garanției statului, sursa fondurilor necesare de plată este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale. În vederea recuperării sumelor plătite de Ministerul Finanțelor, BID va asigura valorificarea oricăror garanții reale, iar cu sumele obținute se va acoperi datoria înregistrată de bancă față de Ministerul Finanțelor.

După valorificarea garanțiilor prevăzute mai sus, Banca trebuie să asigure stingerea datoriei către Ministerul Finanțelor rămase în limita sumelor rezultate din valorificarea garanțiilor aferente creanțelor neperformante ale băncii, după deducerea cheltuielilor ocazionate de procesul de valorificare.

Cresc masiv vânzările de calorifere electrice în Germania de teama lipsei gazului la iarnă CITEȘTE ȘI Cresc masiv vânzările de calorifere electrice în Germania de teama lipsei gazului la iarnă

Ministerul Finanțelor, va propune anual în proiectul de buget al Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, fonduri pentru provizionarea obligațiilor de garantare asumate de Bancă, în baza propunerilor primite de la Bancă și fundamentate pe o analiză de risc a tranzacțiilor garantate. În baza raportărilor efectuate de bancă, Ministerul Finanțelor evaluează anual activitatea și modul de îndeplinire a obiectivelor băncii, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță pe termen mediu și lung cât și a celor financiare de rentabilitate și risc aferente strategiei de afaceri.

După operaționalizare, BID va solicita CE obținerea certificării privind evaluarea pe bază de piloni (Pillar Assessment), astfel încât să poată deveni partener de implementare a instrumentelor financiare finanțate din fonduri europene nerambursabile, inclusiv de a acționa în calitate de Fond al Fondurilor, pe baza exemplelor din celelalte state membre UE - BGK (Polonia), SID Bank (Slovenia), MFB (Ungaria), HBOR (Croația) și Băncile de Dezvoltare Regională din Germania.

La momentul începerii funcționării, banca va prelua de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. atribuțiile Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, împreună cu participația la capitalul acestuia și cu fondurile aferente participării la activitatea Fondului și la acțiunile inițiate de către acționarii acestuia, în scopul promovării proiectelor avansate de România.

viewscnt
Afla mai multe despre
banca de dezvoltare a romaniei
ministerul finantelor
investitii