ANAF: Aspecte privind tratamentul fiscal al TVA în cazul importurilor de bunuri în România

ANAF: Aspecte privind tratamentul fiscal al TVA în cazul importurilor de bunuri în România
scris 7 oct 2020

ANAF a întocmit un material informativ privind tratamentul fiscal al TVA în cazul importurilor de bunuri în România. Materialul informativ, pe care îl redăm mai jos, are scopul de a ajuta antreprenorii, consultanții fiscali și contabilii.

Ce reprezintă importul de bunuri?

 • intrarea pe teritoriul Uniunii Europene de bunuri care nu se află în liberă circulație în înțelesul art. 29* din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
  • *Se consideră că se află în liberă circulație într-un stat membru produsele care provin din țări terțe, pentru care au fost îndeplinite formalitățile de import și pentru care au fost percepute în statul membru respectiv taxele vamale și taxele cu efect echivalent exigibile și care nu au beneficiat de o restituire totală sau parțială a acestor taxe și impuneri.
 • intrarea în Uniunea Europeană a bunurilor care se află în liberă circulație, provenite dintr-un teritoriu terț, care face parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene.

(articolul 274 din Codul fiscal)

Cine este importatorul?

 • Importatorul este persoana pe numele căreia sunt declarate bunurile, în momentul în care taxa la import devine exigibilă și care în cazul importurilor taxabile este obligată la plata taxei.

(articolele 266 punctul 15, 285 și 309 din Codul fiscal)

Unde se consideră a fi locul taxării cu TVA a importului de bunuri?

Locul importului de bunuri se consideră pe teritoriul statului membru în care se află bunurile când intră pe teritoriul european.

(articolul 277 din Codul fiscal)

Când intervin faptul generator și exigibilitatea TVA pentru importul de bunuri?

 • Dacă bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe europene  similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator și exigibilitatea TVA intervin la data la care intervin faptul generator și exigibilitatea respectivelor taxe europene.
 • Dacă bunurile nu sunt supuse taxelor europene de mai sus, faptul generator și exigibilitatea TVA intervin la data la care ar interveni faptul generator și exigibilitatea acelor taxe europene dacă bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe.
 • Dacă bunurile sunt plasate într-un regim vamal special, faptul generator și exigibilitatea TVA intervin la data la care acestea încetează a mai fi plasate într-un astfel de regim.

(articolul 285 din Codul fiscal)

Care este baza de impozitare a TVA pentru importul de bunuri și ce cuprinde aceasta?

 • Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vamă a bunurilor, la care se adaugă orice taxe, impozite, comisioane și alte taxe datorate în afara României, precum și cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu excepția TVA care urmează a fi percepută.
 • Baza de impozitare cuprinde:
  • cheltuielile accesorii, precum comisioanele, cheltuieli de ambalare, transport și asigurare, care intervin până la primul loc de destinație a bunurilor în România, în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită conform alin. (1), precum și cele care decurg din transportul către alt loc de destinație din Uniunea Europeană, în cazul în care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator.

(art. 289 din Codul fiscal)

Cum se stabilește cursul de schimb valutar la importul de bunuri?

 • Dacă elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprimă în valută, cursul de schimb valutar se stabilește conform prevederilor europene care reglementează calculul valorii în vamă.

(articolul 290 din Codul fiscal)

Care este cota de TVA aplicabilă pentru importul de bunuri?

 • Cota de TVA aplicabilă pentru importul de bunuri este cota aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiași bun.

[(articolul 291 alineatul (7) din Codul fiscal)]

Scutiri de TVA legate de importul de bunuri

Scutiri de TVA pentru importul de bunuri

 • Sunt scutite de TVA, printre altele:
  • importul și achiziția intracomunitară de bunuri a căror livrare în România este în orice situație scutită de taxă în interiorul țării;
  • importul definitiv de bunuri care îndeplinesc condițiile pentru scutire prevăzute de Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 și Directiva 2006/79/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006; (a se vedea Ordinul MFP 105/2016)
  • importul de bunuri efectuat în România de organismele internaționale, recunoscute ca atare de autoritățile publice din România, precum și de către membrii acestora, în limitele și în condițiile stabilite de convențiile internaționale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;
  • importul de bunuri efectuat în România de către forțele armate ale statelor străine membre NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil însoțitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, în cazul în care aceste forțe iau parte la efortul comun de apărare;
  • reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Uniunii Europene, dacă bunurile se află în aceeași stare în care se aflau la momentul exportului și dacă importul respectiv beneficiază de scutire de taxe vamale;
  • importul de aur efectuat de Banca Națională a României;

(articolul 293 din Codul fiscal și punctele 60-64 din normele metodologice)

 • importul de aur de investiții,

[articolul 313 alineatul (3) litera a) din Codul fiscal]

Scutiri de TVA pentru prestările de servicii legate de importul de bunuri

 • Sunt scutite de TVA :
  • prestările de servicii, inclusiv transportul și serviciile accesorii transportului, dacă acestea sunt direct legate de importul de bunuri și valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate;
  • prestările de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achiziționate sau importate în vederea prelucrării în România și care ulterior sunt transportate în afara Uniunii Europene de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre aceștia.

[(articolul 294 alineatul (1) literele d) și e) din Codul fiscal)]

Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri

 • Sunt scutite de TVA:
  • importul de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA.

[(articolul 295 alineatul (1) litera e) din Codul fiscal)]

Alte scutiri de TVA la import pentru:

 • importurile de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituțiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU - rezerva de capacități a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020 pe baza declarației pe propria răspundere a instituției beneficiare, semnată de reprezentantul legal al acesteia, care se depune la organul vamal competent la momentul importului

(Ordonanța de urgență 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene)

 • mărfurile importate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 pentru a fi puse în liberă circulație de către sau în numele unor organizații de stat, inclusiv organisme de stat organisme publice și alte organisme de drept public sau de către sau în numele unor organizații cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de ANAF prin unitățile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire.

(Ordinul MFP 1926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020)

Plata TVA aferentă importului de bunuri

Persoana obligată la plata TVA pentru importul de bunuri este importatorul.

(articolul 309 din Codul fiscal)

 • TVA pentru importuri de bunuri, cu excepția importurilor scutite de taxă, se plătește la organul vamal în conformitate cu reglementările în vigoare privind plata drepturilor de import

[(articolul 326 alineatul (3) din Codul fiscal)]

 • NU se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA, conform art. 316, care au obținut certificat de amânare de la plată, în condițiile stabilite de Ordinul MFP 4121/2015.
  Aceste persoane evidențiază TVA aferentă bunurilor importate în decontul de TVA (formular 300) atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă (rândurile 7 și 22), în limitele și în condițiile stabilite la articolele 297 – 301 din Codul fiscal.

[articolul 326 alineatele (4) și (5) din Codul fiscal ]

Deducerea TVA aferente importului de bunuri

Condiții de exercitare a dreptului de deducere

 • Pentru TVA achitată pentru importul de bunuri să se dețină:
  • declarația vamală de import sau
  • actul constatator emis de organele vamale, care să menționeze persoana impozabilă ca importator al bunurilor din punctul de vedere al TVA,
  • documente care să ateste plata TVA de către importator sau de către altă persoană în contul său.

TVA se va înscrie în decontul de TVA ca taxă deductibilă la rândurile 24-26, după caz, în funcție de cota de TVA aplicabilă. [Rândul 24 – “(...) baza de impozitare și taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 326 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare”]

[articolul 299 alineatul (1) litera c) din Codul fiscal și Ordinul ANAF 2227/2019]

 • Pentru TVA datorată pentru importul de bunuri, pentru care s-a obținut certificat de amânare de la plata TVA, să se dețină declarația vamală de import sau actul constatator emis de organele vamale, care să menționeze persoana impozabilă ca importator al bunurilor în scopuri de TVA și suma TVA datorată. TVA se va înscrie ca taxă colectată în decontul aferent perioadei fiscale în care ia naștere exigibilitatea.

[articolul 299 alineatul (1) litera d) din Codul fiscal]

Se limitează la 50% dreptul de deducere a TVA aferente importului de vehicule aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice.

(articolul 298 din Codul fiscal)

Baza legală

 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului 1/2016 privind normele metodologice date în aplicarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Ordinul MFP 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire;
 • Ordonanța de urgență 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene)
 • Ordinul MFP 1926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020;
 • Ordinul MFP 4121/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri;
 • Ordinul ANAF 2227/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată".
viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
material informativ
tva
tratament fiscal