Declarația 200 - Sute de mii de români trebuie să depună formularul la Fisc până joi. Cine scapă de obligație

Declarația 200 - Sute de mii de români trebuie să depună formularul la Fisc până joi. Cine scapă de obligație
scris 22 mai 2017

Sute de mii de români care au obținut anul trecut venituri variate, cum ar fi din activități independente, cedarea folosinței bunurilor (cu excepția veniturilor din arendă), activități agricole pentru care venitul net este stabilit în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare și operațiuni cu instrumente financiare sau jocuri de noroc, trebuie să depună până joi, 25 mai, Declarația 200 la Fisc. Dacă ai această obligație și nu o respecți, ești pasibil de amendă de la 50 de lei la 500 de lei.

Persoanele care au nevoie de Declarația 200 trebuie să fie atente de unde descarcă formularul. Multe site-uri pun la dispoziție Declarația 200, însă cu rubrica "Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult" deja completată cu datele de identificare și contul unor entități mai mult sau mai puțin cunoscute. Declarația 200 poate fi descărcată de pe site-ul ANAF, secțiunea Formulare Fiscale.

Cine trebuie să depună formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate din România"

Prin declarația 200 sunt comunicate veniturile și cheltuielile deductibile efectuate în anul fiscal precedent și rezultatul fiscal obținut, pe fiecare sursă de venit. Cheltuielile deductibile înscrise în declarație nu cuprind contribuțiile sociale obligatorii. Deductibilitatea acestora la calculul impozitului pe venit se acordă de ANAF. De asemenea, cheltuielile deductibile nu includ pierderea fiscală realizată în anii precedenți. Odată cu declarația 200 se depune și declarația estimativă de venit pentru anul în curs, doar în următoarele cazuri.

Pe baza declarației, Fiscul regularizează impozitul pe venit datorat și contribuțiile sociale și emite decizia de impunere anuală.

Au obligația să depună Declarația 200 de venit cei  care în anul 2016 au realizat:

 • venituri din activități independente (comerciale, prestări servicii, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală)
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor,
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, determinate în sistem real,
 • câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente finaniare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
 • venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker;
 • venituri din alte surse, pentru care cei care le obțin au obligația depunerii declaratiei (veniturile obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă), art. 114 alin. (2) lit. l);

Declarația este utilizată și pentru :

 • declararea veniturilor realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului, în condițiile prevăzute la art. 227 alin. (3) din Codul fiscal;
 • declararea veniturilor realizate în România de persoanele fizice nerezidente, în calitate de artiști de spectacol sau sportivi, din activități artistice și sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin, potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal;
 • declararea veniturilor din activități independente obținute în România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care au optat pentru regularizarea impozitului în condițiile prevăzute la art. 226 din Codul fiscal;
 • declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri;

Odată cu Declarația 200 vor fi depuse și

 • Formularul 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit" de către persoanele fizice care:
  • în anul 2016 au realizat pierderi,
  • au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal,
  • estimează, din motive obiective, că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.
 • Formularul 220 "Declarație privind venitul estimat" se depune în vederea stabilirii plăților anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2017.
 • Formularul 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale" în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice precum și în cazul persoanelor fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, care:
  • în anul 2016 au realizat pierderi,
  • au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal,
  • estimează, din motive obiective, că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior
CITEȘTE ȘI Necrolog Declarația 088: 40% dintre firmele respinse au primit ulterior cod de TVA. Situația s-a mai remediat după dispariția formularului

Cine nu are obligația să depună Declarația 200

Nu au obligația de a depune Declarația 200 cei care au realizat venituri din: salarii, pensii, activități independente impuse pe baza normelor de venit (cu excepția celor care au depus declarația estimativă în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate), venituri din arendare, din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este stabilită în lei și care nu îndeplinesc condiția pentru calificarea veniturilor în categoria celor din activități independente, venituri din dividende, dobânzi, activități agricole impuse pe baza normelor de venit, venituri din alte surse pentru care impozitul s-a stabilit prin reținere la sursă.

Nu au obligația să depună declarația 200 persoanele care în 2016 au realizat:

 • venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit (cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate);
 • venituri din activități independente pentru care impozitul se reține la sursă de către plătitorul de venit și impunerea este finală potrivit opțiunii contribuabilului (venituri din drepturi de proprietate intelectuală);
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8);
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplineau condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente (adică aveau mai puțin de 5 contracte de închiriere), pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final, cu următoarele excepții, pentru care există obligația depunerii declarației:
  • pentru situațiile în care declarația de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;
  • pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, dar nu rezilierea contractelor - în care chiria este exprimată în lei - în cursul anului;
  • pentru situațiile în care investițiile la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
 • venituri sub formă de salarii și venituri asimilate salariilor, pentru care informațiile sunt cuprinse în declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declarații lunare;
 • venituri din investiții, a căror impunere este finală;
 • venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activități agricole impuse pe bază de norme de venit, pentru care impunerea este finală;
 • venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;
 • venituri din alte surse.
CITEȘTE ȘI DOCUMENT ANAF explică hotelurilor, restaurantelor și barurilor regulile impozitului specific

Cum este depus formularul 200

Declarația de venit este depusă, împreună cu anexele completate, dacă este cazul :

 • în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro,
 • on-line prin intemediul Spațiului Privat Virtual de către persoanele fizice care sunt înregistrate.

Unde este depus formularul 200

Declarația de venit este depusă la:

 • organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana care depune declarația are adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 • organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

Ce se întâmplă dacă nu depui Declarația 200 sau o depui greșit

Persoanele care trebuie să depună Declarația 200 pentru venituri din anul 2016 și nu se achită de această obligație până joi, 25 mai, inclusiv, riscă o amendă cuprinsă între 50 și 500 lei. În cazul aplicării sancțiunii amenzii, aceasta poate fi achitată în termen de 48 de ore la jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare contravențională.

Erorile constatate în completarea declarației pot fi corectate în perioada de prescripție prin depunerea unei declarații rectificative.

Un ghid publicat de ANAF pentru Declarația 200 poate fi consultat aici.

viewscnt
Afla mai multe despre
declaratia 200
anaf
fisc
depunere declaratii
declaratie venituri
formular 200