DOCUMENT Fiscul explică firmelor, într-un ghid, ce pot face atunci când vine la ele în inspecție fiscală

DOCUMENT Fiscul explică firmelor, într-un ghid, ce pot face atunci când vine la ele în inspecție fiscală
scris 24 nov 2017

ANAF a publicat un ghid pentru inspecția fiscală, al cărui scop, afirmă ANAF, este să asigure „îmbunătățirea relației dintre ANAF și contribuabili/plătitori prin sporirea transparenței procesului de inspecție fiscală”. Ghidul furnizează informații despre tipurile de controale, procesele efectuării inspecției fiscale, drepturile și obligațiile contribuabilului/plătitorului și conduita inspectorului fiscal.

Înainte să fie prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Ghidul poate fi consultat aici

Din ghidul ANAF

Pe timpul desfășurării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul are următoarele DREPTURI

1. Dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de inspecție fiscală

Înaintea desfășurării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul va fi înștiințat despre această acțiune printr-un Aviz de inspecție fiscală, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal.

2. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele și contribuțiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripție

Organul de inspecție fiscală poate verifica situația contribuabilului/plătitorului în cadrul termenului de prescripție. Termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale este de 5 ani, cu excepția cazului când legea dispune altfel și începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

3. Dreptul de a solicita amânarea începerii inspecției fiscale

Contribuabilul/plătitorul poate solicita o singură dată, amânarea datei de începere a inspecției fiscale, pentru motive justificate. În acest caz se va comunica contribuabilului/plătitorului data la care a fost reprogramată inspecția fiscală.

DOCUMENT ANAF vine cu un ghid pentru românii care pleacă din țară. Din ianuarie, aceștia riscă o amendă de 100 de lei CITEȘTE ȘI DOCUMENT ANAF vine cu un ghid pentru românii care pleacă din țară. Din ianuarie, aceștia riscă o amendă de 100 de lei

4. Dreptul de a fi verificat o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție socială și pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării

Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție socială și pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării. Totuși, conducătorul organului de inspecție fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligații fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute organului de inspecție fiscală la data efectuării inspecției fiscale, care influențează rezultatele acesteia. În acest caz nu se emite și nu se comunică Aviz de inspecție fiscală, ci Decizie de reverificare

5. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspecție fiscală

La începerea inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală este obligat să prezinte contribuabilului/ plătitorului legitimația de inspecție fiscală și ordinul de serviciu semnat de conducătorul activității de inspecție fiscală. Începerea inspecției fiscale trebuie consemnată în Registrul unic de control.

ANAF a obținut 19,56 milioane de lei pe proprietățile lui Sorin Ovidiu Vîntu de la Sulina și Crișan CITEȘTE ȘI ANAF a obținut 19,56 milioane de lei pe proprietățile lui Sorin Ovidiu Vîntu de la Sulina și Crișan

6. Dreptul ca activitatea să fie cât mai puțin afectată pe timpul desfășurării inspecției fiscale Inspecția fiscală se efectuează în așa fel încât să afecteze cât mai puțin activitatea curentă a contribuabilului/plătitorului și să utilizeze eficient timpul stabilit pentru efectuarea inspecției fiscale.

7. Dreptul de a fi informat

Pe parcursul desfășurării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul va fi informat asupra constatărilor rezultate din inspecția fiscală.

8. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informații

Organul de inspecție fiscală va solicita informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale întâi contribuabilului/plătitorului verificat sau de la altă persoană împuternicită de acesta. Dacă pe timpul desfășurării inspecției fiscale starea de fapt fiscală nu a fost clarificată de către contribuabil/plătitor, organul de inspecție fiscală poate solicita informații și altor persoane. Informațiile furnizate de aceste persoane vor fi luate în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă.

ANAF a recuperat 19,5 milioane lei în dosarul Microsoft, după ce a vândut 13 imobile ale condamnaților CITEȘTE ȘI ANAF a recuperat 19,5 milioane lei în dosarul Microsoft, după ce a vândut 13 imobile ale condamnaților

9. Dreptul de a refuza furnizarea de informații

Soțul/soția și rudele ori afinii contribuabilului/plătitorului până la gradul al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize, precum și prezentarea unor înscrisuri. De asemenea, preoții, avocații, notarii publici, consultanții fiscali, executorii judecătorești, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activităților. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea informațiilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația fiscală în sarcina lor. Totuși, cu excepția preoților, persoanele menționate pot furniza informații, cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informațiile.

10. Dreptul de a beneficia de asistență de specialitate

Pe toată durata exercitării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul are dreptul la asistență de specialitate sau juridică.

11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal

Informațiile pe care le furnizează contribuabilul/plătitorul organelor de inspecție fiscală, precum și cele pe care acestea le obțin pe timpul desfășurării inspecției fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal. În categoria informațiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la identitatea contribuabililor/plătitorilor, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și suma veniturilor debitorului, plăți, conturi, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informații obținute din declarații ori din documente prezentate de către contribuabil sau orice alte informații cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu. În acest sens, funcționarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai dețin această calitate, sunt obligați să păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

Primăria Sinaia a câștigat un proces prin care obligă ANAF să-i ramburseze jumătate de milion de lei și susține că e o premieră CITEȘTE ȘI Primăria Sinaia a câștigat un proces prin care obligă ANAF să-i ramburseze jumătate de milion de lei și susține că e o premieră

12. Dreptul de a primi dovada scrisă în cazul reținerii unor documente de către organele de inspecție fiscală

În cazul în care, în timpul desfășurării inspecției fiscale, vi se rețin, în scopul protejării, documente, acte, înscrisuri, registre și documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării și achitării obligațiilor fiscale de către dumneavoastră, organul de inspecție fiscală trebuie să întocmească un act în care sunt specificate toate elementele necesare individualizării probei sau dovezii respective, precum și mențiunea că aceasta a fost reținută, potrivit dispozițiilor legale, de către organul fiscal.

Dacă au fost reținute înscrisuri și alte documente, în original, acestea vă vor fi înapoiate, organul de inspecție fiscală reținând numai copii ale înscrisurilor relevante din punct de vedere fiscal.

13. Dreptul de a cunoaște rezultatele inspecției fiscale

La încheierea inspecției fiscale organul fiscal va purta o discuție finală cu contribuabilul/plătitorul asupra constatărilor și consecințelor lor fiscale. Data, ora, locul și problematica discuției vor fi comunicate în timp util. Contribuabilul/plătitorul are dreptul să prezinte în scris punctul de vedere cu privire la constatările inspecției fiscale.

Dacă în urma inspecției fiscale se modifică baza de impunere a obligațiilor bugetare supuse inspecției fiscale, contribuabilului/plătitorului i se va comunica Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală.

De asemenea, în cazul în care nu se modifică baza de impunere aferentă impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspecției fiscale, acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului/plătitorului.

ANAF: Impozitul specific – regimul fiscal, obligații declarative și de plată pentru firme CITEȘTE ȘI ANAF: Impozitul specific – regimul fiscal, obligații declarative și de plată pentru firme

14. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma inspecției fiscale

În cazul în care contribuabilul/plătitorul este lezat de rezultatul inspecției fiscale, acesta are dreptul să conteste decizia de impunere emisă de organul de inspecție fiscală.

Decizia emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și este obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor administrative fiscale contestate. Decizia emisă în soluționarea contestațiilor împreună cu actele administrative fiscale la care se referă pot fi atacate de către contestator sau de către persoanele introduse în procedura de soluționare a contestației, la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în condițiile legii.

Pe timpul desfășurării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul are următoarele OBLIGAȚII

1. Obligația de a permite accesul organului de inspecție fiscală în incintele contribuabilului/plătitorului

Indiferent de locul unde se desfășoară inspecția fiscală, organul de inspecție fiscală are dreptul să inspecteze orice incintă de afaceri ale contribuabilului/plătitorului sau orice alte incinte ori locuri în care există bunuri impozabile sau se desfășoară activități producătoare de venituri, în prezența contribuabilului/ plătitorului ori a unei persoane desemnate de către acesta. Această obligație revine, de regulă, în timpul programului normal de lucru al contribuabilului/plătitorului. Cu acordul contribuabilului/plătitorului și cu aprobarea conducătorului organului de inspecție fiscală, inspecția fiscală se poate desfășura și în afara programului de lucru.

2. Obligația de a asigura un spațiu adecvat și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale

Inspecția fiscală se desfășoară, de regulă, în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului și, prin urmare, trebuie pus la dispoziția organelor de inspecție fiscală un spațiu adecvat, precum și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale.
Prin spațiu adecvat se înțelege asigurarea unui spațiu în limita posibilităților contribuabilului/plătitorului, după caz, dotat cu necesarul minim de birotică și care să permită păstrarea în siguranță a documentelor primite pentru inspecția fiscală sau elaborate de organele de inspecție fiscală. În cazul în care contribuabilul/plătitorul nu poate asigura un spațiu corespunzător, va anunța în scris și motivat organul de inspecție fiscală competent.

DOCUMENT ANAF trece principalele declarații fiscale ale firmelor la depunere obligatorie online CITEȘTE ȘI DOCUMENT ANAF trece principalele declarații fiscale ale firmelor la depunere obligatorie online

3. Obligația de a pune la dispoziție organului de inspecție fiscală toate documentele care stau la baza calculării impozitelor datorate

În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul/plătitorul are obligația de a pune la dispoziția organului de inspecție fiscală registrele de evidență contabilă, documentele de afaceri și orice alte înscrisuri relevante pentru inspecția fiscală. Organul de inspecție fiscală are dreptul de a solicita și altor persoane înscrisuri, dacă starea de fapt fiscală nu a fost clarificată pe baza înscrisurilor puse la dispoziție de contribuabil/plătitor.

Contribuabilul/plătitorul are obligația să dea informații și să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

La finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul/plătitorul are obligația de a da o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile relevante pentru inspecția fiscală.

4. Obligația de a colabora la desfășurarea inspecției fiscale

Contribuabilul/plătitorul are obligația de a colabora la constatarea stărilor de fapt fiscale. Contribuabilul/plătitorul este obligat să ofere informații și să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

5. Obligația de a conduce, a păstra și a arhiva evidențele contabile și fiscale într-un mod adecvat și de a le păstra la domiciliul fiscal sau la sediile secundare ale contribuabilului/ plătitorului, după caz

Contribuabilul/plătitorul are obligația de a conduce și a păstra evidențele contabile și fiscale la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, după caz.

Dacă contribuabilul/plătitorul a ținut evidențele contabile și fiscale cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate au obligația să păstreze și să prezinte și aplicațiile informatice cu ajutorul cărora s-au generat datele arhivate în format electronic.

Firmele declarate inactive vor fi reactivate mai repede. Verificarea domiciliului fiscal de către ANAF rămâne doar în două cazuri CITEȘTE ȘI Firmele declarate inactive vor fi reactivate mai repede. Verificarea domiciliului fiscal de către ANAF rămâne doar în două cazuri

6. Obligația de a furniza organului de inspecție fiscală informațiile solicitate

Contribuabilul/plătitorul sau alte persoane numite de acesta au obligația să furnizeze informațiile solicitate de organele de inspecție fiscală. Dacă informațiile sunt insuficiente, atunci organul de inspecție fiscală se poate adresa și altor persoane pentru obținerea de informații.

Cererea de furnizare a informațiilor se formulează în scris și va specifica natura informațiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale și documentele care susțin informațiile furnizate.

7. Obligația de prezentare la sediul organului fiscal Contribuabilul/plătitorul are obligația de a se prezenta la sediul organului fiscal pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației fiscale reale. În cazul în care solicitarea de prezentare este făcută în scris, aceasta va cuprinde obligatoriu:

- data, ora și locul la care contribuabilul/plătitorul este obligat să se prezinte;
- baza legală a solicitării;
- scopul solicitării;
- documentele pe care contribuabilul/plătitorul este obligat să le prezinte.

ANAF vine din nou cu cifre despre contribuții: 157.800 de angajatori au restanțe de 16 mld. lei. Însă nu menționează că 6,6 mld. lei sunt restanțe doar ale companiilor statului din top 10 datornici CITEȘTE ȘI ANAF vine din nou cu cifre despre contribuții: 157.800 de angajatori au restanțe de 16 mld. lei. Însă nu menționează că 6,6 mld. lei sunt restanțe doar ale companiilor statului din top 10 datornici

8. Obligația de a îndeplini măsurile dispuse de organul de inspecție fiscală

Contribuabilul/plătitorul are obligația de a îndeplini măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecției fiscale, în termenele și în condițiile stabilite de organele de inspecție fiscală.

9. Obligația de a plăti diferențele de impozite, taxe, contribuții sociale, stabilite cu ocazia inspecției fiscale, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestor

Contribuabilul/plătitorul este obligat să plătească diferențele de impozite, taxe și contribuții sociale, stabilite cu ocazia inspecției fiscale, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora. Pentru diferențele de impozite, taxe, contribuții sociale și pentru dobânzile și penalitățile de întârziere stabilite, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării acestora prin decizia de impunere, astfel:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

viewscnt
Afla mai multe despre
inspectie fiscala
anaf
ghid