DOCUMENT Propunerea oficială a Finanțelor pentru Declarația unică: Nou termen, bonusuri de 5%, impozit reținut la sursă pentru venitul din drepturi de proprietate intelectuală

DOCUMENT Propunerea oficială a Finanțelor pentru Declarația unică: Nou termen, bonusuri de 5%, impozit reținut la sursă pentru venitul din drepturi de proprietate intelectuală
scris 9 mar 2018

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie  inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, stabilește proiectul de ordonanță de urgență lansat de Ministerul Finanțelor. Pentru veniturile realizate în acest an, prin excepție, termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este 15 iulie 2018.

Impozitul pe venit datorat este calculat de către contribuabil, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Plata impozitului anual datorat trebuie efectuată până la data de 15 martie  a anului următor celui de realizare a venitului.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat va fi acordată o bonificație, stabilită anual prin Legea bugetului de stat.

Fiscul plătește anual peste 2 milioane de lei pe plicuri trimise greșit CITEȘTE ȘI Fiscul plătește anual peste 2 milioane de lei pe plicuri trimise greșit

Bonificația va fi acordată și în cazul în care, la definitivarea impozitului prin declaratia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, se constată că au fost achitate în termen toate obligațiile fiscale datorate pentru anul precedent. Bonificația se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificației. Valoarea bonificației se stabilește de către contribuabil și se înscrie în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, sub rezerva verificării ulterioare.

În cazul în care, ulterior depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, contribuabilul corectează impozitului pe venitul anual estimat  în sensul majorării acestuia, beneficiază de bonificație pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar,  dacă acestea sunt stinse.

Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, determinate în sistem real, au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie , inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.se completează pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii nu va fi completată pentru o serie de venituri, precum cele din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală, din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală, sub formă de salarii și venituri asimilate salariilor, pentru care informațiile sunt cuprinse în declarațiile specifice, din investiții, a căror impunere este finală, din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală, din pensii, din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Pentru veniturile realizate în acest an, prin excepție, termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este 15 iulie 2018.

În acest an vor fi acordate următoarele bonificații:

a) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la 15 iulie 2018, o bonificatie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit.

București: Creșteri de impozite și taxe locale începând de anul viitor, prevăzute într-un proiect de hotărâre CITEȘTE ȘI București: Creșteri de impozite și taxe locale începând de anul viitor, prevăzute într-un proiect de hotărâre

b) pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit, o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.

În cazul în care condițiile sunt îndeplinite cumulativ, vor fi acordate ambele bonificații. 

Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2018, inclusiv, și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contribuabilii au obligația efectuării calculului venitului net aferent anului 2018, stabilit pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau în sistem real, determinării și plății impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, până la data de 15 martie  2019.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității. În cazul în care activitatea este derulată pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se reduce proporțional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă.

Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente, venitul net din aceste activități se stabilește de către contribuabil prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

Contribuabilii pentru care venitul net este determinat pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să ddepună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 15 martie  inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

EXCLUSIV Fiscul cere 100 milioane lei de la peste 300.000 de români, printre care avocați și contabili. Un nou val de decizii de impunere, așteptat și în acest an CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Fiscul cere 100 milioane lei de la peste 300.000 de români, printre care avocați și contabili. Un nou val de decizii de impunere, așteptat și în acest an

De asemenea, contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real. Opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie , inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

Începând cu anul 2019, opțiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice cu informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie , inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor de venit, au obligația stabilirii impozitului anual datorat, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final. Plata impozitului anual datorat trebuie efectuată până la data de 15 martie  a anului următor celui de realizare a venitului.

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se determină de către plătitorii venitului, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă, de către plătitorii de venituri, la momentul plății veniturilor.

Plătitorii de venituri nu au obligația calculării, reținerii la sursă și plății impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăți către asocierile fără personalitate juridică, precum și către entități cu personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitate proprie, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

Bilete gratuite la SPA pentru locuitorii din Oradea care își plătesc online impozitele și taxele locale CITEȘTE ȘI Bilete gratuite la SPA pentru locuitorii din Oradea care își plătesc online impozitele și taxele locale

Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul reținut pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult precum și pentru acordarea de burse private.

Contribuabilii pot însă opta pși entru calcularea, reținerea și plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, de către plătitorii de astfel venituri, până la termenul de plată al impozitului. Opțiunea se exercită în scris de către contribuabil și se aplică la momentul plății impozitului de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Opțiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului încheiat între părți, începând cu luna exercitării opțiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii realizează venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere, aceștia sunt obligați să notifice organului fiscal competent evenimentul, respectiv depășirea numărului de 5 camere de închiriat, prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, contribuabilul va recalcula norma de venit și impozitul anual datorat.

Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță - on line definite potrivit legislației specifice, impozitul datorat se determină și se reține la sursă la fiecare retragere din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală,din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili  pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și să depună declarația. În situația în care, veniturile sunt realizate din mai multe surse și/sau categorii de venituri, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puțin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, contribuabilul desemnează, prin contractul încheiat între părți, plătitorul de venit care are obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției și de la care venitul realizat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară. Prevederile nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală,din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă estimat a se realiza pe fiecare sursă și/sau categorie de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, dar venitul net cumulat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară.

Prevederile complete din proiect pot fi văzute AICI

viewscnt
Afla mai multe despre
declaratia unica
impozit
taxe