OUG cu măsuri fiscale - Facilitatea pentru educație timpurie, din nou amânată. Extindere a taxării inverse în energie, suspendarea încă un an a depunerii unor declarații informative, clarificări privind măsura 200 de lei netaxabili în salariul minim

OUG cu măsuri fiscale - Facilitatea pentru educație timpurie, din nou amânată. Extindere a taxării inverse în energie, suspendarea încă un an a depunerii unor declarații informative, clarificări privind măsura 200 de lei netaxabili în salariul minim
scris 29 nov 2022

Facilitatea pentru educație timpurie, care ar permite angajatorilor să deducă din impozit, în limita a 1.500 de lei pe lună per copil, cheltuieli cu educația timpurie (creșă/grădiniță) a copiilor angajaților, se va amâna cu încă un an, până la final de 2023, prevede un proiect cu măsuri fiscal-bugetare, pregătit de către Ministerul Finanțelor. De asemenea, proiectul prevede o extindere în sectorul energetic a măsurii de taxare inversă, suspendarea încă un an a depunerii unor declarații informative de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, precum și prevederi pentru salariul minim, inclusiv pentru implementarea măsurii 200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă, și a facilităților acordate unor sectoare din economie. De asemenea, operatorii de automate comerciale primesc o amânare de încă un an în privința instalării de case de marcat. 

Facilitatea pentru educația timpurie a fost introdusă prin lege în 2020 și a fost disponibilă în intervalul noiembrie 2020 – martie 2021. Guvernul a suspendat ulterior aplicarea acesteia pe motivul că prevederile legale nu sunt suficient de clare și cuprinzătoare, motivul real fiind impactul la buget.

Impozit pe profit și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor - clarificări privind sumele redirecționate

În situația în care, ulterior depunerii formularului de redirecționare potrivit alin. (4) al art.42/art.56 din Codul fiscal, impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor, datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, potrivit legii, aceștia datorează bugetului de stat diferența de impozit pe profit/impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus. Procedura privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate, potrivit legii, se stabilește prin ordin al președintelui ANAF.

Impozitul pe venit

DOCUMENT Guvernul a încasat în prima jumătate a anului peste 10 miliarde lei de la companiile din electricitate. Doar de la Hidroelectrica statul a luat dividende de peste 3 miliarde lei CITEȘTE ȘI DOCUMENT Guvernul a încasat în prima jumătate a anului peste 10 miliarde lei de la companiile din electricitate. Doar de la Hidroelectrica statul a luat dividende de peste 3 miliarde lei

1. Se propune revizuirea reglementării privind condiția de acordare a facilității fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate în sectorul construcții, care vizează modul de raportare la nivelul salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi, în sensul înlocuirii sintagmei “de minimum 3.000 lei lunar” cu sintagma “stabilit potrivit legii pentru sectorul construcții.” Măsura are în vedere corelarea prevederilor din Codului fiscal referitoare la condiția de acordare a facilității fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate în sectorul construcții cu reglementările prin care se stabilește nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor.

2. Corelări de natură tehnică cu privire la:

Taxa pe valoarea adăugată - extindere taxare inversă TVA în energie

Se propune extinderea aplicării măsurii de simplificare a TVA prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și către comerciantul persoană impozabilă care are calitatea de achizitor unic în cadrul mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică instituit prin OUG nr. 153/2022, în vederea asigurării viabilității acestui mecanism prin eliminarea dezechilibrelor financiare ce ar apărea între drepturile de încasare ale producătorilor pentru cantitățile de energie electrică vândute și obligațiile de plată ale operatorilor economici care cumpără energie conform prevederilor OUG nr. 153/2022.

Accize și alte taxe speciale - clarificare tehnică

Se propune modificarea prevederilor art. 402 alin. (10) în sensul în care condițiile de modificare a destinației de către expeditor, prin intermediul sistemului informatizat, în cursul deplasării în regim suspensiv de accize, să fie prevăzute prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române.

ULTIMA ORĂ Salariul minim - 3.000 lei. În construcții va fi diferit CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Salariul minim - 3.000 lei. În construcții va fi diferit

Propunerea vizează o modificare în sensul alinierii la prevederile art. 5 din Legea nr. 268/2021 din 9 noiembrie 2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1077 din 10 noiembrie 2021. Astfel acestei autorități îi revine sarcina de a asigura administrarea impozitelor, taxelor și altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii și legislației vamale, respectiv fiscale, în domeniul supravegherii produselor accizabile, exercitând atribuțiile de autoritate vamală și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda vamală și fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa.

Prin urmare, atribuțiile în domeniul supravegherii produselor accizabile, exercitarea controlului operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda fiscală, aflate în sfera de competență a ANAF au fost transferate către Autoritatea Vamală Română.

Pe cale de consecință este necesară modificarea prevederilor Codului fiscal în vederea corelării acestora cu prevederile Legii nr. 268/2021.

TVA - se prelungește cu încă un an suspendarea depunerii unor declarații informative

Se propune prelungirea perioadei privind suspendarea depunerii declarațiilor informative prevăzute la art. 324 alin. (4), (5) și (6) din Codul fiscal, până la data de 31 decembrie 2023, având în vedere faptul că începând cu anul 2021 s-a modificat metodologia de calcul a Bazei TVA și vor avea loc inspecții din partea Comisiei Europene pentru anii anteriori, ceea ce va putea permite, relativ usor, reintroducerea obligației de depunere a declaratiilor informative cod 392A, 392B 393.

Statul vrea să supraimpoziteze și entitățile cu care producătorii de energie încheie contracte de hedging CITEȘTE ȘI Statul vrea să supraimpoziteze și entitățile cu care producătorii de energie încheie contracte de hedging

Educația timpurie - se amână încă un an

Prelungirea suspendării aplicării prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i1) - i2), art. 76 alin. (4) litera x) și art. 142 lit. z), din Codul fiscal.

Având în vedere faptul că norma primară, în speță Legea nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu asigură reguli fiscale suficiente și neechivoce de aplicare a stimulentului fiscal reglementat pentru educația timpurie, care să conducă la stabilitate și eficiență legislativă, necesitând revizuirea reglementărilor inițiale, activitate legislativă care presupune o perioadă de timp, se propune suspendarea aplicării dispozițiilor art. 25 alin. (4) lit. i1) - i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Luând în considerare modul de calcul și declarare a impozitului pe profit datorat, respectiv trimestrial/anual, se propune prelungirea suspendării prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i1) - i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal până la data de 31 decembrie 2023. Aceeași perioadă de suspendare se aplică și pentru contribuabilii cu an fiscal modificat.

Totodată, se propune ca dispozițiile privind prelungirea suspendării prevederilor art. 76 alin. (4) litera x) și art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal să se aplice până la data de 31 decembrie 2023.

(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:

x) sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților;

u se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele:

z) sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților.

Întrucât regimul fiscal al cheltuielilor efectuate de către contribuabil pentru funcționarea creșelor și grădinițelor este inaplicabil ca urmare a suspendării, este necesară stabilirea unor reguli de deducere a acestor cheltuieli, prin raportare la regimul fiscal avut înainte de adoptarea Legii nr. 239/2020.

Implementarea sumei de 200 de lei la salariul minim

LEGE Clarificare legislativă în Codul fiscal: Condițiile de îndeplinit pentru locuințele cu o cotă a TVA de 5% CITEȘTE ȘI LEGE Clarificare legislativă în Codul fiscal: Condițiile de îndeplinit pentru locuințele cu o cotă a TVA de 5%

În vederea implementării măsurii 200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă, beneficiarii acesteia fiind salariații cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri prevăzut în contractul individual de muncă/ raportul de serviciu, cu scopul de a combate consecințele sociale negative generate de creșterea prețurilor, se propune, prin derogare de la prevederile Titlului IV si V din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii a unei sume de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor.

Regimul fiscal se aplică, începând cu veniturile lunii ianuarie 2023, în cazul persoanelor fizice care au salariul de încadrare, fără a include sporuri și alte adaosuri, la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Măsura se aplică pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază pentru care:

  • venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv;

Totodată, se propune, între condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ, ca nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, să nu fie diminuat în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului și 31 decembrie 2023, pentru a atinge nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vederea aplicării acestui regim fiscal.

De asemenea, măsura propusă se aplică salariaților care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și care nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7, art. 138^1, și art. 154 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al căror nivel al salariului de încadrare, fără a include sporuri și alte adaosuri, este la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Având în vedere faptul că scopul măsurii este sprijinirea salariaților cu salariul de încadrare la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărârea Guvernului, se propune ca nivelul maxim al venitului brut din salarii și asimilate salariilor realizat de angajații vizați să nu depășească suma de 4.000 lei/lună, inclusiv.

ULTIMA ORĂ CONFIRMARE PSD și PNL au decis să amâne schimbările la impozitarea locuințelor până la 1 ianuarie 2025. Facilitate pentru reabilitarea clădirilor CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ CONFIRMARE PSD și PNL au decis să amâne schimbările la impozitarea locuințelor până la 1 ianuarie 2025. Facilitate pentru reabilitarea clădirilor

De asemenea, de această măsură beneficiază și persoanele nou angajate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023, inclusiv, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Reglementările sunt aplicabile, în perioada în care salariul de încadrare este menținut la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, stabilit prin hotărârea Guvernului, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente anului 2023.

Facilitatea fiscală se acordă în aceleași condiții și veniturilor din salarii și asimilate salariilor astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, obținute în baza unui raport de serviciu.

În cazul în care facilitățile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, corespunzătoare unei perioade din lună, pentru stabilirea sumei reprezentând venituri pentru care nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, se determină proporția dintre numărul de zile lucrătoare aferente perioadei în care contractul individual de muncă/raportul de serviciu este în derulare în perioada de acordare a facilității și numărul de zile lucrătoare din luna respectivă.

De asemenea se propune, ca prin derogare de la prevederile art. 146 alin. (5^6) și ale art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6) – (5^9) și ale art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se diminuează cu suma de 200 lei lunar.

Operatorii de automate comerciale mai primesc un an fără case de marcat

Referitor la obligația operatorilor economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale:

ULTIMA ORĂ DOCUMENT PSD și PNL amână schimbările la impozitarea locuințelor până la 1 ianuarie 2025. Anulare la majorarea bazei impozabile cu 50%. Modificări surprinzătoare și la microîntreprinderi CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ DOCUMENT PSD și PNL amână schimbările la impozitarea locuințelor până la 1 ianuarie 2025. Anulare la majorarea bazei impozabile cu 50%. Modificări surprinzătoare și la microîntreprinderi

Având în vedere faptul că, la această dată nu există pe piață aparate de marcat electronice fiscale cu care urmează a fi dotate automatele comerciale, perioada ramasă până la împlinirea termenului până la care operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligația de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale (31 decembrie 2022), nu permite parcurgerea tuturor etapelor obligatorii, cu grad mare de complexitate și dificultate și implicit de durată, necesare pentru implementarea efectivă a acestui tip de aparate de marcat, respectiv:

  • aprobarea prin hotărâre de Guvern a specificațiilor tehnice și funcționale ale acestor aparate de marcat, proces aflat în desfășurare la această dată,
  • construirea prototipurilor de către producători, testarea prototipurilor la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică,
  • autorizarea de către Ministerul Finanțelor a distribuitorilor acestor aparate de marcat,
  • fabricarea aparatelor de marcat și instalarea lor în cca 90.000 de automate comerciale, pe întreg teritoriul țării, de către distribuitorii și operatorii de service autorizați de Ministerul Finanțelor, operatorii economici în cauză riscă să fie sancționați drastic pentru neîndeplinirea obligației de dotare a automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale, până la data de 31 decembrie 2022, din motive neimputabile acestora, se impune stabilirea unui nou termen limită, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, pentru dotarea de către operatorii economici a automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale, aceasta fiind necesară pentru aprobarea cadrului legal prin care sunt stabilite specificațiile tehnice și funcționale ale acestor aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru parcurgerea etapelor necesare pentru implementarea obligației.
viewscnt
Afla mai multe despre
masuri fiscal-bugetare
educatie timpurie
taxare inversa
tva
declaratii informative
salariul minim