Poliția energetică: ANRE va putea inspecta locuințele și mașinile șefilor din energie, cu mandat de la judecător

Poliția energetică: ANRE va putea inspecta locuințele și mașinile șefilor din energie, cu mandat de la judecător
scris 1 oct 2015

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va putea efectua inspecții la domiciliile șefilor de companii din sectorul energetic, precum și pe terenurile sau în autoturismele deținute de aceștia, în cadrul unor investigații declanșate oficial, cu condiția să obțină în prealabil autorizare de la judecător.

Prevederea apare într-un proiect de regulament privind organizarea și desfășurarea activității de investigare în domeniul energiei elaborat de ANRE.

Proiectul transpune prevederile unui regulament european privind integritatea și transparența pieței angro de energie, în care se stipulează că autoritățile naționale de reglementare în energie trebuie să dispună de competențe de investigare în ceea ce privește cazurile de încălcare a interdicției de a derula tranzacții pe piețele de energie pe bază de informații privilegiate, a interdicției de manipulare a pieței, precum și a obligației de a publica informațiile privilegiate deținute.

Proiectul de regulament vizează exclusiv tranzacțiile derulate pe piețele de energie și gaze naturale și nu se referă la plângerile și reclamațiile consumatorilor de electricitate și gaze la adresa furnizorilor și distribuitorilor și nici la cele ale utilizatorilor de rețele sau ale celor care vor să se branșeze la rețele.

Tranzacțiile derulate pe platforma Pieței pentru Ziua Următoare de la bursa de energie OPCOM au ajuns să reprezinte, la nivelul primului semestru al acestui an, peste 44% din consumul intern de electricitate din perioada menționată, respectiv 11,7 TWh, potrivit datelor OPCOM. 

Se va investiga și "răspândirea de zvonuri"

Potrivit proiectului, președintele ANRE va putea dispune efectuarea unei investigații de către personalul propriu împuternicit în acest sens fie din oficiu, fie ca răspuns la o solicitare sau plângere înregistrată la ANRE, formulată de o persoană fizică sau juridică. Solicitarea sau plângerea va putea fi făcută de o instituție națională sau europeană, de unul din compartimentele organizatorice ale ANRE, de un participant la piața de energie sau de orice altă parte afectată "în mod real și direct" de o potențială încălcare a prevederilor reglementărilor în vigoare sau de o "posibilă abatere de la un comportament normal".

În proiect se menționează ca "posibile abateri de la un comportament normal" inclusiv "răspândirea de zvonuri, difuzarea de informații privilegiate, informații false sau înșelătoare și care ar putea influența sau afecta funcționarea pieței de energie, transparența sau integritatea acesteia".

Investigațiile ANRE vor fi efectuate de echipe formate din minim doi inspectori. În cadrul investigațiilor sale, ANRE va putea solicita operatorilor economici informațiile și documentele care îi sunt necesare, menționând baza legală și scopul solicitării, și va pitea stabili termene până la care aceste informații și documente să îi fie furnizate.

Potrivit proiectului de regulament, ANRE va avea dreptul să intre în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le dețin legal, să examineze orice documente, registre, acte financiar - contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea operatorilor economici, indiferent de locul în care sunt depozitate, să ceară oricărei persoane relevante informații cu privire la faptele ori documentele legate de obiectul și scopul investigației, să consemneze sau să înregistreze răspunsurile acestora și, dacă este necesar, să citeze orice astfel de persoane și să le audieze, să ridice sau să obțină, în orice formă, copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau din alte evidențe legate de activitatea operatorului economic, să solicite operatorului economic înregistrările telefonice existente și înregistrările transferurilor de date existente, să sigileze orice amplasament destinat activităților operatorului economic și orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidente legate de activitatea operatorului economic, pe durata și în măsura necesară investigării, să solicite operatorului economic încetarea practicilor contrare dispozițiilor legale în domeniul energiei electrice și gazelor naturale, naționale sau europene, să ceară unei instanțe judecătorești sau oricărei autorități competente să impună interzicerea temporară a activității profesionale, alta decât cea reglementată de ANRE, precum și să ceară unei instanțe judecătorești să înghețe sau să pună sub sechestru active.

Program de inspecție - între 8:00 și 18:00

"ANRE va proceda la aceste acțiuni prevăzute numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea competențelor sale, iar rezultatul investigației va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare și inventariere", se arată în proiectul de regulament.

Personalul ANRE va putea să facă inspecții inopinate și poate solicita orice fel de informații sau justificări legate de îndeplinirea competențelor de investigare, atât la fața locului, cât și prin convocare la sediul ANRE.

"Personalul ANRE poate efectua inspecții în orice alte spații, precum și la domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparținând conducătorilor, administratorilor, directorilor și altor angajați ai operatorilor economici ori asociațiilor de operatori economici supuși investigației numai în baza autorizării judiciare date prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta", mai stipulează proiectul.

Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informațiile de natură să justifice inspecția, iar judecătorul sesizat este ținut să verifice dacă cererea este întemeiată. Instanța de judecată verifică dacă decizia de împuternicire privind inspecția este autentică și dacă măsurile coercitive preconizate nu sunt nici arbitrare și nici excesive, având în vedere, în special, gravitatea încălcării suspectate, importanța elementelor de probă căutate, implicarea întreprinderii în cauză și probabilitatea rezonabilă ca registrele și documentele privind activitatea, care au legătură cu obiectul inspecției, să fie păstrate în incintele pentru care se solicită autorizația. Instanța de judecată poate solicita ANRE explicații detaliate privind elementele care îi sunt necesare pentru a-i permite să verifice proporționalitatea măsurilor coercitive preconizate.

"Inspecția se desfășoară între orele 8:00 și 18:00 și este efectuată în prezența persoanei la care se efectuează aceasta sau a reprezentantului său. Inspecția poate continua și după ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectuează aceasta sau al reprezentantului său", se mai menționează în proiectul ANRE.

Drepturile și obligațiile celor investigați

Pe timpul desfășurării investigației, persoanele investigate vor avea dreptul de a solicita legitimarea membrilor echipei de investigare și de a primi o dovadă scrisă, în cazul preluării unor documente de către membrii echipei de investigare.

Persoanele investigate vor avea obligația să permită și să faciliteze accesul membrilor echipei de investigare, în condițiile legii, în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le dețin legal, respectiv în orice alte spații, inclusiv la domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparținând acestora și să pună la dispoziția membrilor echipei de investigare, la sediul/locul în care se desfășoară investigația, toate documentele, evidențele și actele specifice solicitate, în original sau în copie, și să permită preluarea acestora în copie, să se prezinte la locul și în termenele stabilite, la convocările echipei de investigare, să pună la dispoziția echipei de investigare un spațiu adecvat în vederea bunei desfășurări a activității de investigare și să coopereze cu echipa de investigare pentru clarificarea oricărui aspect legat de obiectivele investigației.

Raportul privind investigația, cu concluziile și cu eventualele propuneri de sancțiuni și măsuri, este supus aprobării președintelui ANRE și poate fi făcut public fără acordul părților implicate, fără a conține însă date sensibile din punct de vedere comercial sau care ar putea crea daune disproporționate părților implicate.

Se interzice cu desăvârșire folosirea necorespunzătoare a informațiilor primite, schimbate sau transmise in temeiul prezentului regulament sau înstrăinarea acestora.

Deciziile ANRE adoptate în urma efectuării unei investigații pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București.

viewscnt
Afla mai multe despre
anre
opcom
piata angro de energie
inspectii inopinate
investigatii piata energiei