Reglementarea SSIF-urilor, schimbată

Reglementarea SSIF-urilor, schimbată
Profit.ro
Profit.ro
scris 20 iul 2022

Președintele Iohannis a promulgat un proiect de lege care aduce modificări supravegherii prudențiale a societăților de servicii de investiții financiare (SSIF). Proiectul transpune reglementări europene adoptate în domeniu. România, ca stat membru, are obligația de a adopta și publica actele normative necesare transpunerii în legislația internă a unei directive europene, termenul de 26 iunie 2021 fiind demult depășit.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

23 aprilie - Profit News TV - Maratonul de Educație Financiară. Parteneri: 123 Credit, ARB, BCR, BRD, CEC Bank, PAID, UNSAR, XTB
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale

Schimbări 

Conform prevederilor pachetului legislativ european privind supravegherea firmelor de investiții (IFD/IFR), firmele de investiții sunt clasificate în trei categorii, după cum urmează:

1. Firme de investiții care, date fiind dimensiunea și gradul lor de interconectare cu alți actori financiari și economici, nu sunt sistemice. Acestea vor aplica prevederile IFR/IFD (clasa 2).

2. Firmele de investiții sistemice, care vor face în continuare obiectul cadrului prudențial actual prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Directiva 2013/36/UE(clasa 1 minus). Astfel,în baza criteriilor stabilite prin pachetul legislativ european referitoare la complexitatea activității și atingerea anumitor praguri privind activele, aceste firme de investiții vor continua să fie supravegheate conform CRR/CRD, dar își vor menține statutul de firmă de investiții.

3. Marile firme de investiții (clasa 1), care vor avea obligația de a solicita autorizarea ca instituții de credit.

Proiectul de lege detaliază cerințele prudențiale aplicabile SSIF menționate la punctul 1. În cazul SSIF care se încadrează în clasa 1 minus (punctul 2), proiectul de lege prevede faptul că acestea vor continua să aplice cadrul prudențial actual, reprezentat, la nivelul legislației primare, de Ordonanța de urgență nr. 99/2006.

Indicele ROBOR stagnează CITEȘTE ȘI Indicele ROBOR stagnează

Modificări și completări aduse Ordonanței de urgență nr. 99/2006 (art. 91 din proiectul de lege):

În vederea realizării transpunerii prevederilor prevederilor UE în ceea ce privește marile firme de investiții care au obligația de a solicita autorizarea în calitate de instituții de credit (punctul 3 al enumerării), prin proiectul de lege sunt introduse modificăriși completări ale Ordonanței de urgență nr. 99/2006,care vizează delimitarea competențelor între Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară în privința autorizării, reglementării și supravegherii instituțiilor de credit care provin din firme de investiții care ating pragul volumului de activitate, în funcție de activitățile pe care acestea intenționează să le desfășoare.

Astfel, SSIF care îndeplinesc condițiile pentru a solicita autorizarea ca instituție de credit și care intenționează să desfășoare activitate bancară (activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și acordare de credite în cont propriu) indiferent de momentul la care survine intenția de a desfășura activitate bancară (respectiv la momentul atingerii pragului volumului de activitate sau ulterior acestui moment) urmează să fie autorizate, în calitate de instituții de credit, de Banca Națională a României.

Prin derogare de la procedura de autorizare a unei instituții de credit clasice, în această situație este permisă autorizarea unei entități cu activitate preexistentă (SSIF/instituție de credit autorizată de ASF), iar procesul de autorizare se desfășoară într-o singură etapă, cu respectarea condițiilor minime de autorizare prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 99/2006. De asemenea, sunt inserate prevederi cu privire la: consultarea dintre BNR și ASF în cadrul procesului de autorizare; regimul autorizației pe care o emite BNR pentru instituțiile de credit provenite din firmele mari de investiții; instituirea temeiului legal pentru reglementarea la nivel secundar a documentației și a cerințelor necesare în vederea autorizării de către BNR a instituțiilor de credit provenite din firmele mari de investiții.

SSIF care îndeplinesc condițiile pentru a solicita autorizarea ca instituție de credit și care nu intenționează să desfășoare activitate specific bancară urmează să fie autorizate, în calitate de instituții de credit, de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Delimitarea competențelor în privința autorizării instituțiilor de credit care provin din firme de investiții are loc ținând seama de criteriile pentru încadrarea în noua definiție a instituției de credit prevăzută în Regulamentul UE.

Obligațiile impuse prin Directiva 2013/36/UE aplicabile instituțiilor de credit clasice (care desfășoară activitate bancară) vor fi incidente și instituțiilor de credit care provin din marile firme de investiții, care vor intra în aria de competență a ASF. În acest scop, proiectul de lege prevede introducerea unui titlu distinct în Ordonanța de urgență nr. 99/2006, cuprinzând condiții privind autorizarea, precum șidispozițiile care vor fi aplicabile în mod corespunzător instituțiilor de credit autorizate de ASF. Instituțiile de credit autorizate de ASF vor putea desfășura serviciile și activitățile de investiții prevăzute în anexa nr. 1, secțiunile A și B din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare(Legea nr. 126/2018).

De asemenea, au fost revizuite prevederile din OUG 99/2006 care stabilesc situațiile în care BNR este autoritate competentă cu supravegherea pe bază consolidată. Astfel, prevederile art.176 au fost modificate astfel încât să surprindă și acele cazuri în care grupurile din care fac parte instituții de credit supravegheate de BNR, cuprind și instituții de credit supravegheate de către ASF. Această revizuire este necesară pentru a se reflecta cu claritate structura grupurilor bancare pentru care, potrivit regulilor stabilite de directivă, autoritatea competentă pentru supravegherea pe bază consolidată a grupurilor este BNR. Ca element de noutate se evidențiază faptul că, urmare modificărilor aduse de Directiva IFD, în situația în care, în cazul unui grup există o instituție de credit supravegheată de BNR, filială a unei instituții de credit supravegheate de ASF ce este instituție de credit - mamă la nivelul României sau la nivelul UE, supraveghetorul consolidant este ASF. Anterior modificărilor aduse de Directiva IFD, chiar și în cazul în care o instituție de credit era filială a unei instituții financiare supravegheate de ASF, supravegherea la nivel consolidat se realiza de către autoritatea competentă la nivel individual a instituției de credit, respectiv BNR.

BRK Financial Group cumpără aproape 10% din TechVentures Bank, fosta Bancă Feroviară Română CITEȘTE ȘI BRK Financial Group cumpără aproape 10% din TechVentures Bank, fosta Bancă Feroviară Română

Întrucât, odată cu intrarea în aplicare a IFD/IFR, firmele de investiții vor fi excluse din domeniul de aplicare al CRD/CRR, urmând să aplice cadrul prudențial aplicabil instituțiilor de credit numai în situațiile expres prevăzute în pachetul legislativ IFD/IFR, prin proiectul de lege se propune abrogarea capitolului din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 aplicabil SSIF și includerea în proiectul de lege a dispozițiilor aplicabile SSIF din clasa 1 minus, prin trimitere la dispozițiileOrdonanței de urgență nr. 99/2006.

Alte modificări aduse Ordonanței de urgență nr. 99/2006:

  • introducerea de prevederi referitoare la cooperarea și schimbul de informații dintre BNR și ASF în aplicarea dispozițiilor OUG 99/2006 și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia;
  • modificarea unor prevederi actuale în vederea sporirii clarității textului.

De asemenea, în proiectul de lege a fost inserată o prevedere generală care să stipuleze că orice referire la instituțiile de credit din cuprinsul OUG 99/2006 se consideră a fi făcută la instituțiile de credit care desfășoară activitate bancară, cu excepția anumitor prevederi indicate în mod expres.

În concordanță cu prevederile UE, propunerile cuprinse în proiectul de act normativ stabilesc reguli privind:

  • competențele, atribuțiile, cerințele de cooperare la nivel național, precum și în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară, obligațiile de publicare aplicabile ASF, în calitate de autoritate competentă privind supravegherea prudențială a SSIF;
  • nivelurile capitalului inițial al SSIF;
  • principiile supravegherii prudențiale a SSIF;
  • procesul de evaluare a adecvării capitalului intern și a riscurilor interne, guvernanța internă, tratamentul riscurilor și remunerarea în cadrul SSIF;
  • supravegherea grupurilor de firme de investiții.

Prin proiectul de lege se modifică nivelurile capitalului inițial impuse pentru autorizarea firmelor de investiții în funcție de serviciile și activitățile de investiții desfășurate, după cum urmează: de la 50.000 la 75.000 euro; de la 125.000 la 150.000 euro; de la 730.000 la 750.000 euro.

În vederea diminuării obstacolelor privind accesul pe piață care există în prezent pentru sistemele multilaterale de tranzacționare (SMT) și pentru sistemele organizate de tranzacționare (SOT), capitalul inițial al firmelor de investiții care exploatează un SMT sau un SOT este stabilit la 150.000 euro.

Pentru firmele de investiții care sunt deja autorizate la 26 iunie 2021, Regulamentul (UE) 2019/2033 prevede o perioadă tranzitorie de 5 ani pentru încadrarea în noile niveluri de capital inițial, sub rezerva unei majorări anuale a cuantumului respectivelor cerințe de cel puțin 5.000 euro.

Nicușor Dan semnează cu BRD și UniCredit pentru proiecte majore CITEȘTE ȘI Nicușor Dan semnează cu BRD și UniCredit pentru proiecte majore

Competențele de supraveghere și evaluare introduse prin proiectul de lege permit ASF să evalueze elementele calitative, inclusiv guvernanța, procesele și procedurile de administrare a riscurilor ale SSIF. Totodată, acolo unde este necesar, autoritatea competentă poate stabili cerințe suplimentare, în special cu privire la cerințele de fonduri proprii și de lichiditate. Prin proiectul de lege sunt stabilite competențe de investigare asupra societăților de investiții holding, societăților financiare holding mixte și societăților holding cu activitate mixtă stabilite pe teritoriul României.

Principiul egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare, prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, va fi aplicat și de SSIF. Pentru a alinia remunerarea la profilul de risc al entității și pentru a garanta condiții de concurență echitabile, SSIF vor face obiectul unor principii clare privind mecanismele de guvernanță corporativă și al unor norme privind remunerarea neutre din punctul de vedere al genului.

Pentru a aborda riscurile la nivelul grupurilor formate numai din firme de investiții, în scopul consolidării prudențiale, respectiv testului capitalului la nivel de grup prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/2033, Directiva (UE) 2019/2034 prevede stabilirea supraveghetorului grupului conform acelorași principii ca cele prevăzute de Directiva 2013/36/UE. Proiectul de lege stabilește astfel situațiile în care A.S.F. are calitatea de supraveghetor al grupului. Totodată, sunt introduse cerințe privind reputația, cunoștințele și competențele aplicabile membrilor organului de conducere al unei societăți de investiții holding sau al unei societăți financiare holding mixte.

În ceea ce privește regimul aplicabil prestării serviciilor și activităților de investiții de către societățile din țări terțe, proiectul de lege introduce obligația ASF, în calitate de autoritate competentă a statului membru gazdă, de a notifica anual către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) lista sucursalelor societăților din țări terțe care își desfășoară activitatea pe teritoriul României. Sucursalele societăților din țări terțe vor avea obligația de a raporta către A.S.F. informații referitoare la amploarea și sfera de cuprindere a serviciilor prestate. De asemenea, la cererea AEVMP, ASF va transmite informații referitoare, printre altele, la autorizațiile acordate sucursalelor din țări terțe, amploarea serviciilor și activităților desfășurate și cifra de afaceri înregistrată de sucursală.

Prin proiectul de lege sunt prevăzute sancțiuni și alte măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor legii și a Regulamentului (UE) 2019/2033. Pentru a garanta că sancțiunile administrative au un efect de descurajare, acestea sunt publicate, cu excepția anumitor situații bine definite.

Întrucât prevederile privind nivelul capitalului inițial al SSIF, conform IFD, vor fi incluse în acest acest proiect de lege și vor fi eliminate din Legea nr. 126/2018, prin proiectul de lege sunt actualizate trimiterile la cerințele privind capitalul inițial din Legea nr. 126/2018 conform noilor cerințe.

viewscnt
Afla mai multe despre
ssif
asf
bnr
reglementare