Cele mai importante modificări legislative din acest an în fiscalitate, contabilitate, salarizare și combaterea spălării banilor

Cele mai importante modificări legislative din acest an în fiscalitate, contabilitate, salarizare și combaterea spălării banilor
scris 15 ian 2020

Anul 2020 vine cu o serie de noutăți în aria fiscalității, contabilității, salarizării și combaterii spălării banilor, iar companiile vor trebui să analizeze modelul de afaceri și sistemele utilizate, astfel încât să implementeze noile modificări ale legislației. Printre acestea se numără split TVA, diminuarea accizei la carburanți, schimbări vizând ambalajele, depunerea situațiilor anuale ori salariul minim.

Principalele modificări, potrivit firmei de consultanță și contabilitate Accace, sunt:

FISCALITATE

1. Split TVA

Ca urmare a depășirii termenului-limita de 1 august 2019, asumat față de Comisia Europeană, pentru compatibilizarea sistemului de plata defalcată a TVA cu acquis-ul comunitar în domeniu, ca urmare a Scrisorii Comisiei Europene nr. C (2018) 7.121 final din 8 noiembrie 2018 de punere în întârziere în cauza 2017/2.180 – având ca obiect incompatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a sistemului de plata defalcată, s-a decis abrogarea, începând cu 1 februarie 2020, a Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

 • Începând cu 23 decembrie 2019, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
 • Până la 1 februarie 2020, contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanței.
 • În termen de 10 zile de la data de 1 februarie 2020, unitățile Trezoreriei Statului transferă automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului.
 • În termen de 10 zile de la data de 1 februarie 2020, persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA care nu au deschis cont la Trezoreria Statului vor comunica unității Trezoreriei Statului contul curent deschis la o instituție de credit în care se transferă sumele respective. În cazul în care aceste persoane nu comunica informații privind contul curent deschis la instituția de credit, în baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informații, pe care le transmite unităților Trezoreriei Statului în vederea transferului sumelor.
 • Începând cu dată de 1 februarie 2020, prin conturile de TVA deschise la unitățile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA nu mai pot fi efectuate operațiuni, cu excepția celor prevăzute mai sus.
Nou secretar de stat la Finanțe CITEȘTE ȘI Nou secretar de stat la Finanțe

2. Remediile rapide

Având în vedere necesitatea armonizării și simplificării sistemului TVA la nivel european în ceea ce privește impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre, începând cu data de 1 ianuarie 2020, au intrat în vigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVA și Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 1.912/2018 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare.

Până în prezent, Directiva 1.910/2018 nu a fost transpusă în legislația din România.

Modificările aduse sunt legate de:

 • Stocurile transmise la dispoziția clientului
 • Livrările succesive de bunuri
 • Condițiile de scutire pentru livrările intracomunitare
TABEL România are una dintre cele mai mici sarcini fiscale pe succesiune între statele UE. Dar cu un avertisment: Cotele foarte mici pot transfera sarcina fiscală înspre alte tipuri de impozite CITEȘTE ȘI TABEL România are una dintre cele mai mici sarcini fiscale pe succesiune între statele UE. Dar cu un avertisment: Cotele foarte mici pot transfera sarcina fiscală înspre alte tipuri de impozite

a) Stocurile la dispoziția clientului

Reprezintă o operațiune potrivit căreia furnizorul transferă regulat bunuri într-un depozit propriu sau într-un depozit al clientului, iar transferul proprietății bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, în principal pentru a le utiliza în procesul de producție, dar și pentru alte activități economice.

România este unul dintre statele membre care aplică sistemul simplificat pentru stocuri la dispoziția clientului înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări. Totuși, acesta va trebui  adaptat la prevederile Directivei care vor fi implementate în legislația din România.

b) Tranzacțiile în lanț

Operațiunile în lanț se referă la livrările succesive ale acelorași bunuri (ceea ce înseamnă că există două sau mai multe livrări consecutive) unde bunurile livrate sunt supuse unui singur transport intracomunitar între două state membre. În aceste situații, transportul intracomunitar al bunurilor poate fi atribuit doar uneia dintre livrările din lanț și numai livrarea respectivă are posibilitatea de a beneficia de scutirea de TVA prevăzută pentru livrările intracomunitare.

c) Scutirea aplicabilă livrărilor intracomunitare de bunuri

După 1 ianuarie 2020, o altă condiție de fond pentru aplicarea scutirii de TVA, pe lângă dovadă transportului și codul de TVA al beneficiarului, este declararea, în mod corect, a livrării intracomunitare în declarația recapitulativă (Formular 390). Astfel, aceasta va deveni o condiție de fond pentru aplicarea scutirii, în loc să fie o cerință de formă.

Utopie? Proiect - ANAF să ridice popririle în cel mult 24 de ore CITEȘTE ȘI Utopie? Proiect - ANAF să ridice popririle în cel mult 24 de ore

3. Diminuarea accizei la carburanți (benzină cu plumb, benzină fără plumb, motorină) începând cu 1 ianuarie 2020.

4. Ambalaje

Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate vor fi obligați ca, începând cu data de 1 ianuarie 2020, să aibă un procentaj mediu al greutății ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019. Acest procent va crește cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv.

CONTABILITATE

5. Ordinul 3781/2019 privind principalele aspecte legate de depunerea situațiilor financiare anuale, care aduce următoarele modificări:

 • Înregistarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor și înregistrarea provizioanelor se pot aplica și cu ocazia raportărilor periodice: se adaugă în Ordinul nr. 1802/2014 prevederile referitoare la înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor și înregistrarea provizioanelor care se pot aplica și cu ocazia raportărilor periodice întocmite potrivit legii. Această metodă de recunoaștere trebuie aplicată constant de la o perioadă de raportare la alta.
 • Două completări aplicabile la Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, astfel:
  • Potrivit punctului 201, la întocmirea protocolului de predare-primire, societatea absorbantă se asigură că societatea absorbită și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege cu privire la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, stabilite prin legea contabilității nr. 82/1991;
  • Potrivit punctului 202, dacă, din punct de vedere legal, la finele exercițiului financiar societatea absorbită există, această are obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare prevăzute de lege. În cazul în care societatea absorbită este radiată în perioada cuprinsă între data la care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și termenul de depunere a acestora, prevăzut de legea contabilității, aceste situații vor fi depuse înainte de încetarea existenței societății absorbite.
DOCUMENT Consultanții, avocații și experții contabili vor risca amenzi de până la 100.000 de lei dacă nu vor raporta la ANAF aranjamente transfrontaliere vizând avantaje fiscale CITEȘTE ȘI DOCUMENT Consultanții, avocații și experții contabili vor risca amenzi de până la 100.000 de lei dacă nu vor raporta la ANAF aranjamente transfrontaliere vizând avantaje fiscale

SALARIZARE

6. Majorarea salariului de bază minim brut pe economie începând cu 1 ianuarie 2020

Hotărârea de Guvern nr. 935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 1010 din 16.12.2019

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe economie se majorează la 2.230 lei.

Potrivit HG nr. 935/2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2.230 lei lunar, pentru un program complet de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/ora.

Prin excepție, începând cu 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/ora.

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor, conform prevederilor cap. II, art. 164 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicat. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

Având în vedere Legea nr. 53/2003, conform cap. II, art. 164, alin. 4, angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a aduce la cunoștință salariaților informația cu privire la modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Firmele ar putea acorda angajaților două noi tipuri de tichete, destinate cheltuielilor pentru copii CITEȘTE ȘI Firmele ar putea acorda angajaților două noi tipuri de tichete, destinate cheltuielilor pentru copii

De asemenea, angajatorii au obligația să înregistreze modificarea salariului în Registrul General de Evidență a Salariaților în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, astfel cum este prevăzut în Hotărârea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

Potrivit Codului muncii republicat, stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă de salarii de bază sub nivelul minim, constituie contravenție și se sanctionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.

7. Majorarea contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, angajatorii care au cel puțin 50 de angajați au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

În cazul în care nu angajează persoane cu handicap în aceste condiții, vor avea obligația să plătească lunar către bugetul de stat o suma reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

DOCUMENT ANAF modifică Declarația Unică - schimbările vizează câștigurile din criptomonede, susținerea entităților nonprofit, impozitul pe veniturile din jocuri de noroc, precum și eliminarea sau actualizarea unor secțiuni CITEȘTE ȘI DOCUMENT ANAF modifică Declarația Unică - schimbările vizează câștigurile din criptomonede, susținerea entităților nonprofit, impozitul pe veniturile din jocuri de noroc, precum și eliminarea sau actualizarea unor secțiuni

8. Eliminarea suprataxarii contractelor de muncă

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1054 din 30.12.2019

Începând cu 1 ianuarie 2020, se abrogă prevederile cu privire la cuantumul minim al contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) și de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial.

Astfel, baza lunară de calcul a contribuțiilor CAS și CASS, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, o va reprezenta câștigul brut efectiv realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, fiind eliminată condiția cuantumului minim cu raportare la salariul minim brut pe economie.

9. Majorarea cuantumului ajutorului de deces

Legea nr. 6 din 6 ianuarie 2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 3 din data de 6 ianuarie 2020

Potrivit Legii nr. 6/2020, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului la 5.429 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului la 2.715 lei.

Plata ajutorului de deces, reglementat de Legea nr. 263/2010, nu mai este în sarcina angajatorului începând din anul 2018, această plată fiind efectuată direct de către Casa de Pensii, potrivit prevederilor legale.

DOCUMENT Finanțele elimină 45% din posturile de conducere de la Antifraudă. O reorganizare a alocării de posturi în ANAF elimină 150 de posturi de conducere și 2.000 de posturi de execuție, după cum a anunțat deja ministrul Cîțu CITEȘTE ȘI DOCUMENT Finanțele elimină 45% din posturile de conducere de la Antifraudă. O reorganizare a alocării de posturi în ANAF elimină 150 de posturi de conducere și 2.000 de posturi de execuție, după cum a anunțat deja ministrul Cîțu

JURIDIC

10. Combaterea spălării banilor. Obligații de raportare a Beneficiarului real

La data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, act ce a abrogat Legea nr. 656/2002.

Una dintre noutățile aduse de către această lege constă în introducerea obligației de depunere, de către persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului, a unei declarații privind beneficiarul real al persoanei juridice. Această declarație va trebui depusă la înființare și apoi anual, în 15 zile de la depunerea situațiilor financiare sau în 15 zile de la data la care survine o modificare privind beneficiarul real. Nerespectarea acestei obligații de depunere a declarației constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, nedepunerea declarației urmând a atrage, în final, dizolvarea societății.

Până la data de 13.01.2020, toate entitățile raportoare au obligația să își desemneze una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea legii, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, ale căror nume vor fi comunicate O.N.P.C.S.B., exclusiv în format electronic. În caz contrar, fapta reprezintă contravenție și se poate sancționa cu avertisment sau cu amendă de 25.000-150.000 lei pentru persoane fizice, pentru persoanele juridice limita maximă urmând a se majoră cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

De asemenea, se abrogă dispozițiile din legea 31/1990 privind acțiunile la purtător; capitalul social al societăților pe acțiuni va fi constituit din acțiuni nominative.

viewscnt
Afla mai multe despre
contabilitate
spalarea banilor
split tva
accize
ambalaje
situatii anuale