DECIZIE Regulile privind TVA la comerțul transfrontalier cu bunuri și servicii - schimbate. Guvernul promite costuri mai mici și mai puțină birocrație pentru comercianți

DECIZIE Regulile privind TVA la comerțul transfrontalier cu bunuri și servicii - schimbate. Guvernul promite costuri mai mici și mai puțină birocrație pentru comercianți
scris 24 iun 2021

Guvernul a adoptat modificările propuse de Ministerul Finanțelor privind vânzarea de bunuri și servicii la distanță și pentru transpunerea unor directive europene în domeniu. Modificările țintesc în principal TVA și includ prevederi cum ar fi facilități pentru operatorii economici, de exemplu eliminarea facturii pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, un mecanism special pentru declararea și plata TVA la import aplicabil atunci când nu se utilizează regimul de import. Finanțele arată că astfel firmele vor avea costuri mult mai reduse și proceduri mai simple.

Ordonanța de urgență prevede aplicarea măsurilor de la 1 iulie, având în vedere că este necesară dezvoltarea unor sisteme informatice pentru aplicarea prevederilor celor două directive.

DOCUMENT Guvernul a alocat, discret, 20 de milioane de lei pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului CITEȘTE ȘI DOCUMENT Guvernul a alocat, discret, 20 de milioane de lei pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului

Impactul asupra mediului de afaceri este favorabil

 • Reducerea costurilor de conformare pentru mediul de afaceri comparativ cu situația actuală. Potrivit analizelor Comisiei Europene aceste costuri se vor înjumătăți pentru întreprinderile care desfășoară în prezent operațiuni intracomunitare, respectiv se vor reduce cu aproape 95% pentru întreprinderile care vor dori să înceapă activități de comerț transfrontalier, datorită faptului că nu vor mai trebui să se înregistreze direct în fiecare stat membru de consum.
 • Creșterea competitivității mediului de afaceri în context european, atât în economia tradițională, cât și cea în digitală, prin introducerea unui nivel egal a condițiilor ce vor fi impuse mediului de afaceri din afara Uniunii Europene, din perspectiva legislației în domeniul TVA.
 • Dezvoltarea schimburilor comerciale, aspect care va putea conduce la creșterea veniturilor ca urmare a îmbunătățirii conformării și eliminării scutirii de TVA pentru importul bunurilor de mică valoare.
ANAF angajează - primele recrutări externe de personal din ultimii 5 ani CITEȘTE ȘI ANAF angajează - primele recrutări externe de personal din ultimii 5 ani

Impactul asupra sarcinilor administrative

 • Includerea vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță în calculul plafonului de 10.000 de euro va permite întreprinderilor care efectuează astfel de vânzări sub acest plafon să aplice TVA din statul membru în care sunt stabilite, evitându-se astfel înregistrarea în ghișeu pentru declararea și plata TVA.
 • La depășirea plafonului, micile întreprinderi vor continua să aplice regulile din țara de origine cu excepția cotelor de TVA și vor putea să utilizeze ghișeul unic pentru a achita taxa datorată în alte state membre.
 • Eliminarea facturii pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, va reprezenta de asemenea, o simplificare pentru întreprinderi.
 • Operatorii economici din afara UE vor avea posibilitatea de a declara și plăti TVA prin ghișeul la import, pentru bunuri importate sub plafonul de 150 euro, așa cum se întâmplă în prezent pentru serviciile electronice, aspect care va conduce la simplificări ale procedurilor de vămuire a mărfurilor care provin din afara UE. Chiar și în cazurile în care nu va fi utilizat ghișeul la import de către furnizorii non-UE, va fi introdus mecanismul special pentru plata TVA la import.
 • Prin includerea interfețelor electronice care facilitează vânzarea la distanță de bunuri, în categoria persoanelor impozabile care pot aplica ghișeul unic, se vor simplifica sarcinile administrative ale acestor persoane impozabile, permițându-se raportarea mai multor tranzacții prin ghișeul unic, aspect care poate conduce la îmbunătățirea colectării TVA. 
Senatul a adoptat tacit proiectul care anulează impozitul de 80% la revânzarea terenurilor agricole și noile condiții de vânzare pentru firme și populație CITEȘTE ȘI Senatul a adoptat tacit proiectul care anulează impozitul de 80% la revânzarea terenurilor agricole și noile condiții de vânzare pentru firme și populație

Începând cu data de 1 iulie 2021, Ministerul Finanțelor propune

 • Introducerea conceptului de „vânzare la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”;
 • Clarificarea definiției vânzării de bunuri la distanță, astfel încât să reiasă faptul că se aplică și atunci când bunurile sunt transportate sau expediate în contul furnizorului, inclusiv atunci când furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor;
 • Desemnarea interfețelor electronice cum sunt o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, care facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, precum și livrarea de bunuri în Comunitate de către o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă, drept persoane impozabile care au primit și au livrat ele însele bunurile respective;
 • Modificarea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, în sensul că acesta va fi considerat locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client;
 • Introducerea de prevederi referitoare la locul livrării în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, respectiv:
 • atunci când bunurile sunt importate într-un alt stat membru decât cel în care se încheie transportul bunurilor către client, locul este considerat a fi unde se află bunurile în momentul în care se încheie transportul acestora către client;
 • atunci când bunurile sunt importate în statul membru în care se încheie transportul bunurilor către client, locul este considerat a fi statul membru respectiv, cu condiția ca TVA pentru aceste bunuri să fie declarată în cadrul regimului special de import;
 • Atribuirea transportului bunurilor pentru livrarea efectuată de interfața electronică, în situația în care se consideră că interfața este persoana impozabilă care a primit și a livrat bunuri din punct de vedere al TVA;
 • Stabilirea locului livrării în statul de stabilire a furnizorului pentru  vânzările intracomunitare de bunuri la distanță efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum, până la depășirea plafonului de 10.000 de euro/an (plafon care include vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, și prestările de servicii de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune și serviciile furnizate pe cale electronică);
 • Introducerea unei reguli noi potrivit căreia exigibilitatea TVA intervine în momentul în care plata a fost acceptată, aplicabilă în cazul în care interfețele electronice sunt considerate persoane impozabile care facilitează vânzarea de bunuri la distanță;
 • Introducerea unei scutiri de TVA pentru livrarea către interfață, atunci când aceasta este considerată persoană impozabilă care facilitează livrarea de bunuri în Comunitate de la o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă;
 • Introducerea unei scutiri de TVA pentru importul de bunuri, aplicabilă numai atunci când se folosește regimul special de import, și când, cel târziu în momentul prezentării declarației de import, codul individual de înregistrare în scopuri de TVA pentru aplicarea regimului special, al furnizorului sau al intermediarului care acționează în contul său, a fost furnizat biroului vamal competent din statul membru de import;
 • Extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile nestabilite în UE către persoane neimpozabile din UE și pentru alte prestări de servicii (regimul non-UE);
 • Extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum, pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru alte prestări de servicii (regimul UE);
 • Modificarea perioadei de declarare și plată a TVA în cadrul regimului UE și regimului non-UE, noul termen fiind până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic;
 • Modificarea modalității de efectuare a modificărilor declarației speciale de TVA în cadrul tuturor regimurilor speciale, în sensul că modificările se  vor include într-o declarație ulterioară în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială;
 • Adaptarea conținutului declarației de TVA utilizate în regimurile UE și non-UE astfel încât aceasta să reflecte și informațiile privind vânzările intracomunitare de bunuri la distanță;
 • Eliminarea obligației persoanelor impozabile care aplică regimul UE de a emite facturi pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță;
 • Introducerea obligației pentru interfețele electronice care facilitează vânzarea de bunuri la distanță și prestări de servicii  de ține registre de evidență a operațiunilor efectuate, în format electronic. Registrele trebuie păstrate pentru o perioadă de zece ani de la sfârșitul anului în care s-a efectuat operațiunea;
 • Introducerea regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, cu excepția bunurilor accizabile, deoarece accizele fac parte din baza de impozitare a TVA la import;
 • Corelarea regimului de import cu eliminarea scutirii de TVA pentru importurile de bunuri a căror valoare nu depășește 10 euro, prevăzută în legislația națională la art. 30 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire;
 • În vederea aplicării regimului de import, persoanele impozabile nestabilite în Comunitate și care nu provin dintr-o țară terță cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord de asistență reciprocă, vor trebui să-și desemneze un intermediar stabilit în Comunitate ca persoană obligată la plata TVA care va îndeplini obligațiile prevăzute în cadrul regimului special de import în numele și în contul persoanei impozabile.
DECIZIE ANAF, datoare la Orange România cu aproape 40 milioane lei CITEȘTE ȘI DECIZIE ANAF, datoare la Orange România cu aproape 40 milioane lei
 • Principalele caracteristici ale regimului de import:
  • Exigibilitatea TVA în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate va interveni la data acceptării plății;
  • Introducerea unui registru de identificare a persoanelor care aplică regimul de import care va conține numerele speciale de  înregistrare în scopuri de TVA atribuite persoanelor impozabile care aplică regimul de import, precum și numerele individuale de înregistrare atribuite intermediarilor în scopul aplicării regimului de import;
  • Menționarea situațiilor în care persoana impozabilă, respectiv intermediarul vor fi excluși din registrul de identificare al persoanelor care aplică regimul de import;
  • Perioada fiscală pentru declararea și plata TVA va fi luna calendaristică;
  • Declarația specială de TVA se va depune până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație;
  • Persoanele impozabile care utilizează regimul de import vor trebui să țină registre ale operațiunilor reglementate de acest regim special. Intermediarii vor ține câte un registru pentru fiecare persoană impozabilă pe care o reprezintă;
  • Registrele de evidență a operațiunilor în regimul de import se vor păstra pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-a efectuat operațiunile.
 • Introducerea unui mecanism special pentru declararea și plata TVA la import aplicabil atunci când nu se utilizează regimul de import. Principalele caracteristici ale mecanismului special:
  • Va putea fi aplicat de persoana care prezintă bunurile în vamă în contul persoanei căreia îi sunt destinate acestea pe teritoriul Comunității, pe baza autorizației emise de autoritatea vamală competentă și sub rezerva constituirii unei garanții, în cazul acelor bunuri pentru care expedierea sau transportul se încheie în România;
  • Persoana care prezintă bunurile în vamă trebuie să depună la autoritatea vamală competentă, o declarație specială de TVA     și să plătească TVA încasată până cel târziu în a șaisprezecea zi a lunii următoare lunii calendaristice de raportare;
  • Persoanele care utilizează mecanismul special trebuie să țină registre ale operațiunilor, care se pun la dispoziție electronic autorităților fiscale sau vamale și se păstrează pe o perioadă de 10 ani.
viewscnt
Afla mai multe despre
tva
ministerul finantelor
comert
ue
directiva