Finanțele vin cu reglajele anunțate de Profit.ro - Clarificări la întreprinderile legate. Primă reacție: "Cu așa condiții practic nu știu dacă va mai fi vreo microîntreprindere în România"

Finanțele vin cu reglajele anunțate de Profit.ro - Clarificări la întreprinderile legate. Primă reacție: "Cu așa condiții practic nu știu dacă va mai fi vreo microîntreprindere în România"
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 13 mar 2024

Ministerul Finanțelor avansează modificarea Codului Fiscal pentru a lămuri modul în care este aplicat conceptul de întreprinderi legate în scopul încadrării firmelor în plafonul de 500.000 de euro pe an prevăzut pentru regimul microîntreprinderilor. Clarificările au devenit necesare după ce Guvernul a introdus această restricție pe finalul anului trecut, dar fără să fie suficient de clar.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

În același timp vor fi acceptate, cu anumite condiții, majorări salariale în companiile de stat chiar dacă au pierderi. Companiile de stat vor trebui să vireze la buget cel puțin 50% din profit, angajații își vor păstra bonusurile, iar Guvernul va putea stabili în instituții publice un număr total de funcții de conducere mai mare de 8%, fără a depăși 10 % din numărul total de posturi.

Profit.ro a anunțat luna trecută că Ministerul Finanțelor pregătește reglaje la măsurile de reducere de cheltuieli bugetare.

"Clarificări" în ce privește regimul microîntreprinderilor

Propunerea referitoare la microîntreprinderi ar clarifica impactul întreprinderilor legate asupra modului în care o firmă respectă plafonul de venituri de maxim 500.000 de euro pe an pentru încadrarea la regimul de microîntreprindere.

Aproape jumătate din veniturile încasate de ANAF în 2023 au venit de la puțin peste 3.200 de companii. DOCUMENT Noua listă a marilor companii CITEȘTE ȘI Aproape jumătate din veniturile încasate de ANAF în 2023 au venit de la puțin peste 3.200 de companii. DOCUMENT Noua listă a marilor companii

"Văd că sunt amestecate procente de la afiliați cu niște condiții de la întreprinderi legate. Din ce am citit, cu așa condiții, practic nu știu dacă va mai fi vreo microîntreprindere în România!", a reacționat la scurt timp după publicarea proiectului, consultantul fiscal Cornel Grama.

Prevederea actuală din Codul Fiscal - art 47, alineatul 11

(11)În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Forma propusă acum de către Ministerul Finanțelor

La articolul 47, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

Peste 600.000 de femei sunt acționari sau asociați în firmele din România CITEȘTE ȘI Peste 600.000 de femei sunt acționari sau asociați în firmele din România

(11) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta. În sensul prezentului alineat, persoana juridică română care verifică condiția de la alin. (1) lit. c) este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:

a) persoana juridică română deține la cealaltă persoană juridică română, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/ numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere ale/ai celeilalte persoane juridice române;

b) persoana juridică deține la persoana juridică română care verifică condiția, direct și/sau indirect, peste de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere ale/ ai persoane juridice române;

c) persoana juridică română este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deține, în mod direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/ numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică;

EXCLUSIV Antifrauda lansează angajări CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Antifrauda lansează angajări

d) acționarul/asociatul persoanei juridice române care deține, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, desfășoară activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/ altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În acest caz, veniturile persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/ alte întreprinderi legate.

e) pentru încadrarea în condiția privind nivelul veniturilor realizate de "întreprinderile legate”, în vederea aplicării limitei prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. c), se iau în calcul elementele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.

Prevederile se aplică pentru verificarea condiției de la art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, inclusiv pentru încadrarea ca microîntreprindere în anul fiscal 2024.

Alte măsuri din proiect

Proeictul aduce și o serie de clarificări, unele de ordin tehnic ale măsurilor adoptate pe finalul anului trecut pentru controlul cheltuielilor în sectorul public.

Exceptare a unor servicii publice, cum ar fi Salvamont, serviciile publice de salvare acvatica - salvamari posturile de prim ajutor și a serviciilor de evidență a persoanelor de la prevederile legii 296 privind numărul minim de posturi necesare pentru a funcționa.

Având în vedere necesitatea îndeplinirii unor indicatori de rezultat sau de proiect stabiliți în baza unor contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile, se propune ca prevederile în vigoare referitoare la suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante din sistemul bugetar să nu se aplice posturilor vacante a căror ocupare condiționează îndeplinirea acestor indicatori.

EXCLUSIV ANAF a colectat peste program și în februarie, o lună care istoric aduce cele mai mici venituri din an la bugetul statului CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ANAF a colectat peste program și în februarie, o lună care istoric aduce cele mai mici venituri din an la bugetul statului

Având în vedere insuficiența fondurilor publice pentru finanțarea rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor 2014-2020 (inclusiv a celor rezultate în urma supracontractării), în contextul marjei bugetare restrânse, precum și a epuizării bugetelor programelor operaționale din finanțare europeană, este necesară reglementarea asigurării unor surse alternative de finanțare.

Astfel, prin prezentul act normativ se propune: amânarea reîntregirii fondurilor utilizate din Programul Național de Redresare și Reziliență în decembrie 2023, până la sfârșitul anului 2024; continuarea utilizării temporare a fondurilor europene nerambursabile disponibile aferente Programului Național de Redresare și Reziliență, pentru programele operaționale finanțate din fonduri europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020. Ulterior, aceste sume vor fi reîntregite din sumele alocate de la bugetul de stat, până la finele anului 2024; modificarea mecanismului reîntregirii sumelor utilizate temporar din bugetul de stat în locul finanțării europene.

În lipsa adoptării măsurilor incluse în prezentul proiect de act normativ, nu sunt resurse financiare suficiente pentru efectuarea de către Autoritățile de Management a plății cererilor de rambursare primite de la beneficiari și, implicit, nerespectarea prevederilor cadrului legal național și european.

Astfel încât statul român să poată susține din fonduri publice finanțarea tuturor categoriilor de servicii publice destinate cetățenilor la un nivel calitativ și competitiv impus de standardele europene, este necesară completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare. Prin completarea propusă a Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, s-a reglementat ca, Guvernul să poată stabili anual, prin memorandum elaborat de Ministerul Finanțelor, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților, cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în cazul regiilor autonome înființate de stat, care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, repartizarea unei cote din profitul net realizat sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, mai mare decăt limita stabilită potrivit art. 1 alin. (1) lit. f), de minimum 50% dividende/vărsăminte la bugetul de stat.

De asemenea, s-a reglementat că Guvernul poate aproba, în cazuri temeinic justificate, prin memorandumuri, elaborate de autoritățile publice tutelare în baza unor analize efectuate de acestea, și avizate de Ministerul Finanțelor, exceptarea sau stabilirea unei alte cote decât cea prezentată mai sus, după caz, cu respectarea limitei minime stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. f), respectiv minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat, în cazul regiilor autonome înființate de stat, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, pe baza propunerilor și a impactului economico-financiar prezentat de acestea, în scopul realizării unor investiții cu impact major în menținerea/ dezvoltarea activității economice a acestora.

Antifrauda va avea servicii județene, cu cel puțin 10 inspectori dedicați. În județele mari, numărul de inspectori va fi dublu. Boloș: Presupune suplimentări de personal CITEȘTE ȘI Antifrauda va avea servicii județene, cu cel puțin 10 inspectori dedicați. În județele mari, numărul de inspectori va fi dublu. Boloș: Presupune suplimentări de personal

Totodată, s-a reglementat că diferența dintre cota ce poate fi stabilită anual de Guvern prin memorandum elaborat de Ministerul Finanțelor și cea aprobată de Guvern, prin memorandumuri elaborate de autoritățile publice tutelare, să fie repartizată la alte rezerve, ca sursă proprie de finanțare și să fi utilizată exclusiv și în integralitate în scopul finanțării investițiilor cu impact major în menținerea/dezvoltarea activității economice a acestora din anul curent, iar suma rămasă neutilizată la finele anului în curs să se vireze sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul statului în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Totodată s-au prevăzut sancțiuni în Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 pentru nevirarea sumelor neutilizate din dividende pentru realizarea de investiții.

În cadrul PNRR este prevăzută construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe până la data de 31 decembrie 2025, care să ofere sprijin educațional pentru un număr de 4.500 copii. Dat fiind creșterea prețurilor la materialele de construcții și a necesității acoperirii cheltuielilor aferente adaptărilor la amplasament intervenite în etapa de implementare a proiectelor, valoarea contractelor de finanțare, pentru proiectele nefinalizate, nu poate acoperi toate costurile ocazionate de finalizarea tuturor creșelor și implicit a atingerii țintei asumate în cadrul PNRR. În vederea acoperii țintei este necesar a fi introdusă o excepție care să permită ordonatorilor principali de credite depășirea cuantumului finanțării publice naționale cu sumele necesare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică de lucrări.

În vederea aplicării politicii salariale de către operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat, se reglementează ca operatorii economici care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la 31 decembrie 2023, să poată acorda anumite creșteri salariale condiționat de:

  • prezentarea, odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor sau Consiliul de Administrație, după caz, care să conțină măsuri concrete și cuantificabile de reducere a pierderilor și plăților restante, după caz și termenele de realizare a acestora;
  • să nu programeze în anul 2024 creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2023, cu excepția creșterii numărului de personal rezultat din aplicarea prevederilor cap. III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
  • să nu acorde în anul 2024 premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, cu excepția celor aprobate conform prevederilor cap. III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 și a prevederilor cap.V Dispoziții tranzitorii și finale;
  • să nu majoreze/indexeze sau după caz să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2024, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la 31 decembrie 2023.

De asemenea, pentru operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent și care nu programează pierderi în anul 2024, se reglementează ca în cazuri temeinic justificate, precum realizarea unor investiții cu impact major în menținerea/ dezvoltarea activității economice a acestora, precum și de influența unor factori care nu depind de acțiunea/inacțiunea acestora, să poată fi exceptați de la aplicarea corelației dintre indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat cu indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, prin Memorandum aprobat de Guvern.

Se reglementează că sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 să fie acordate proporțional cu numărul de luni din anul curent, urmărindu-se astfel a se evita acordarea unor creșteri ale cheltuielilor de natură salarială mai mari decât indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru întreg anul 2024, chiar dacă aceste cheltuieli se încadrează în nivelul aprobat.

Directorul FBI, în România. Spălare de bani și cybercrime CITEȘTE ȘI Directorul FBI, în România. Spălare de bani și cybercrime

Pe cale de consecință, în situația în care acordarea unor creșteri salariale nu se va face de la începutul anului 2024, respectiv de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, după caz, ci în a doua parte sau în ultima parte a anului 2024, există posibilitatea ca unii operatori economici să acorde creșteri semnificativ mai mari ale cheltuielilor de natură salarială decât indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru întreg anul 2024, ei încadrându-se în nivelul aprobat al anului 2024, dar care, în anul următor, vor conduce la o reîntregire a cheltuielior cu salariile superioară indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 (6%).

Totodată, se prevăd sancțiuni pentru nerespectarea politicii salariale de către operatorii economici care înregistrează pierderi și/sau plăți restante.

Instituie posibilitatea Guvernului de a stabili prin memorandum un număr total de funcții de conducere mai mare de 8%, dar fără a depăși 10 % din numărul total de posturi aprobate, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) autoritatea/agenția/instituția s-a reorganizat ca urmare a implementării prevederilor Legii nr.296/2023, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;

b) după data intrării în vigoare a Legii nr.296/2023, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea/agenția/instituția a primit atribuții suplimentare pentru punerea în aplicare a unor prevederi legislative europene.

Se limitează posibilitatea creșterii valorii drepturilor de hrană/indemnizației de hrană/tichetelor de masă/normei de hrană, aflate în plată la data intrării în vigoare a Legii 296/2023, pentru personalul ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei inclusiv, până la data la care valoarea drepturilor prevăzute la art. XL alin. (1) din Legea nr. 296/2023, respectiv contravaloarea a două salarii minim brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019 devine mai mare decât valoarea acestora, fără însă a depăși valoarea prevăzută la art. XL alin. (1) din această lege.

EXCLUSIV Poliția își caută sedii la datornicii ANAF CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Poliția își caută sedii la datornicii ANAF

Având în vedere succesul de care s-a bucurat Programul social național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalitãții și numeroasele solicitãri ale potențialilor beneficiari înscriși deja pe o listã de așteptare, se impune continuarea derulãrii proiectului și în anul 2024, prin crearea condițiilor pentru asigurarea creditelor de angajament necesare derulãrii acestui program.

Luând în considerare structura activităților desfășurate de operatorii economici din domeniul distribuției/furnizării/transportului de energie electrică și gaze naturale se propune înlocuirea termenului exclusiv, în vederea aplicării excluderii de la plata impozitului minim pe cifra de afaceri / impozitului specific pe cifra de afaceri, cu îndeplinirea condiției prin obținerea unui procent de venituri din aceste activități în total venituri realizate. Acest procent de 95% menține ca activitate principală activitățile reglementate/licențiate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

viewscnt
Afla mai multe despre
microintreprinderi
impozit
impozit profit
impozit venit
masuri fiscale