O nouă Lege a dialogului social: Obligații în plus pentru angajatori. Cum va fi negociat contractul de muncă

O nouă Lege a dialogului social: Obligații în plus pentru angajatori. Cum va fi negociat contractul de muncă
scris 4 iul 2018

O nouă Lege a dialogului social, aflată în pregătire și prezentată acum de Profit.ro, modifică substanțial actualele reguli de lucru între angajatori și angajați și introduce obligații de negociere pe timpul grevei.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Documentul integral, conținând toate modificările pregătite pentru angajatori, pot fi furnizate abonaților Profit Insider la cerere trimisă pe adresa de email profit@profit.ro

Organizațiile sindicale

Dacă legislația actuală stabilește că pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 15 angajați din aceeași unitate, în proiectul propus pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 3 angajați din aceeași unitate.

Inițiatorii arată că legea actuală restrânge libertatea de constituire a organizațiilor sindicale la peste 1,2 milioane de persoane, reprezentând angajații a peste 468.374 unități având sub 15 angajați (la nivelul anului 2015).

Protecția membrilor din conducerea sindicatelor

În 2015, Curtea Constituțională a stabilit că că articolul din Codul Muncii care prevede că liderii de sindicat nu pot fi concediați este neconstituțional. Curtea a motivat că acești lideri trebuie să beneficieze de protecție pentru activitatea sindicală depusă, dar nu și pentru cea profesională, de bază. 

Ulterior, însă, Parlamentul a decis că liderii de sindicat nu pot fi concediați din companie nu doar pe durata mandatului, dar și timp de doi ani după ce își pierd funcția de conducere.

Acum, autorii proiectul arată că este necesară o clarificare și corelare a prevederilor cu Deciziile Curții Constituționale 681/2006 și 814/2015 privind instituirea unei protecții suplimentare persoanelor alese în organele de conducere ale sindicatelor, decizii ce statuează că "protecția legală a persoanelor cu funcții eligibile într-un organism sindical se impune și trebuie să funcționeze exclusiv în raport cu activitatea sindicală desfășurată."

Prin urmare, proiectul prevede că persoanele alese în organele de conducere ale organizațiilor sindicale ”beneficiază de protecție pe perioada mandatului primit, precum și pentru o perioadă de reacomodare la post de 1 an de la data încetării acestuia”.

DOCUMENT Parlamentul a adoptat regulile naționale pentru aplicarea GDPR. Perioada de remediere a neregulilor a fost redusă. Care sunt condițiile în care angajatorii își mai pot monitoriza angajații CITEȘTE ȘI DOCUMENT Parlamentul a adoptat regulile naționale pentru aplicarea GDPR. Perioada de remediere a neregulilor a fost redusă. Care sunt condițiile în care angajatorii își mai pot monitoriza angajații

Obligații ale angajatorului de informare a angajaților 

Conform proiectului, angajatorul va iniția procesul de informare și consultare după raportarea situațiilor financiare ale unității pe anul precedent.

În cazul în care angajatorul nu inițiază procesul de informare și consultare cu privire la evoluția recentă și evoluția probabilă a activităților și a situației economice a unității, acesta va începe la cererea scrisă a angajatilor.

Pentru a permite examinarea situației în mod adecvat, angajatorii vor transmite angajaților într-un termen rezonabil pentru a pregăti consultarea, situațiile cu caracter financiar relevante pentru pregătirea negocierilor colective; informații detaliate privind efectivele unității, situația și politica socială; alte informații necesare solicitate de organizațiile sindicale și/ sau de reprezentanții angajaților, precum și de experții care le asistă.

Angajații vor trebui informați și consultați cu privire la deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relațiile contractuale sau în raporturile de muncă, acestea incluzând, dar nelimitându-se la situațiile de transfer de întreprindere, achiziții, fuziuni, concedieri colective sau închideri de unități de producție.

Angajatorii vor iniția și finaliza procesul de informare și consultare a angajaților, înainte de implementarea deciziilor respective, pentru a permite acestora, să formuleze propuneri pentru protecția drepturilor angajaților.

Ce se întâmplă cu încasările statului din TVA - Datele Guvernului arată o creștere de 4% a veniturilor, un procent care nu reflectă realitatea colectării de TVA CITEȘTE ȘI Ce se întâmplă cu încasările statului din TVA - Datele Guvernului arată o creștere de 4% a veniturilor, un procent care nu reflectă realitatea colectării de TVA

În cazul în care angajații, consideră că există o amenințare la adresa locurilor de muncă, procesul de informare și consultare va începe la cererea scrisă a acestora, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.

Pe parcursul exercitării dreptului la informare și consultare, precum și în cadrul negocierilor colective, organizațiile sindicale și/sau, după caz, reprezentanții angajaților pot fi asistați de experți.

În unitățile unde nu sunt constituite organizații sindicale, angajatorul are obligația ca, cel puțin o dată pe an, să organizeze sesiuni publice de informare, privind drepturile individuale și colective ale angajaților.

La aceste sesiuni publice de informare, anagajatorul este obligat să invite cel puțin o federație sindicală reprezentativă din sectorul de activitate. Dacă la două invitașii consecutive la sesiunea de informare, organizațiile sindicale nu participă, angajatorul este exonerat de răspundere.

Proiect: Poprirea conturilor de către Fisc, posibilă doar cu încuviințarea instanțelor judecătorești. Încetarea popririi, comunicată obligatoriu băncilor în ziua încetării executării CITEȘTE ȘI Proiect: Poprirea conturilor de către Fisc, posibilă doar cu încuviințarea instanțelor judecătorești. Încetarea popririi, comunicată obligatoriu băncilor în ziua încetării executării

Reprezentanții angajaților 

Pe lângă reglementări specifice de reprezentativitate a sindicatelor și federațiilor și asociațiilor sidnicale, proiectul de lege are și noi prevederi privind reprezentarea angajaților în companiile unde nu există sindicate.

Astfel, la angajatorul la care sunt încadrați minim 10 angajați și la care nu există sindicat reprezentativ, interesele angajaților pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop, conform legii.

Reprezentanții angajaților sunt aleși cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al angajaților în cazul inexistenței vreunui sindicat legal constituit la nivelul unității și/ sau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al angajaților nesindicalizați în cazul existenței sindicatelor nereprezentative la nivelul unității, după caz.

Numărul de reprezentanți aleși ai angajaților va fi de cel mult 3 și va fi stabilt de comun acord cu angajatorul, în raport cu numărul de angajați ai acestuia, anterior demarării procedurii de desemnare a reprezentanților angajaților. Durata mandatului reprezentanților angajaților nu poate fi mai mare de 2 ani.

Reprezentanții angajaților vor participa la elaborarea regulamentului intern și la negocierea contractului sau acordului colectiv de muncă, ceea ce presupune obligația negocierii în companii cu cel puțin 10 angajați.

Pe totată durata mandatului sunt interzise modificarea și/ sau desfacerea contractelor individuale de muncă/ raporturiior de serviciu ale reprezentanților angajaților pe motive ce țin de îndeplinirea mandatului primit de ia angajați.

DOCUMENT Contractul de muncă pentru internship a primit acordul final. Cum vor fi angajați tinerii interni și ce avantaje vor avea firmele CITEȘTE ȘI DOCUMENT Contractul de muncă pentru internship a primit acordul final. Cum vor fi angajați tinerii interni și ce avantaje vor avea firmele

Organizațiile patronale, sindicale și Guvernul, obligate să se consulte trimestrial

În privința organizațiilor patronale, regulile rămân în mare partea aceleași, fiind detaliate în schimb unele atribuții ale Consiliului Național Trripartit pentru Dialog Social.

Printre noile atribuții ale Consiliului, se vor numpra analizarea și dezbaterea plângerilor sindicale și patronale înaintate la Biroul Internațional al Muncii, al Organizației Internaționale a Muncii, precum și analizarea și dezbaterea Programelor Naționale de Reformă și a Recomandărilor Specifice de Tară formulate de Comisia Europeană.

Dintre atribuțiile Consiliului dispare, însă, analizarea și, după caz, aprobarea solicitărilor de extindere a aplicării contractelor colective de muncă la nivel sectorial pentru toate unitățile din sectorul respectiv de activitate.

Consiliului Național Tripartit se va întruni, de regulă, în prima lună a fiecărui trimestru, prevede acum proiectul, convocarea Consiliului  urmând a se face de către prim-ministru, care prezidează Consiliul, sau de către locțiitorul său de drept.

Decizie: TVA de 9% pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Noua cotă va fi aplicată de anul viitor CITEȘTE ȘI Decizie: TVA de 9% pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Noua cotă va fi aplicată de anul viitor

Negocierea contractelor colective de muncă

”Contractele colective de muncă la toate nivelurile se negociază separat pentru unitățile din sistemul bugetar și cele din sistemul privat”, stabilește de la bun început proiectul de lege.

Acum, legea stabilește că negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului în care unitatea are mai puțin de 21 de angajati. Proiectul prevede, în schimb, obligativitatea negocierii cu excepția cazului în care unitatea are mai puțin de 10 de angajați.

Angajatorul sau organizația patronală inițiază negocierea colectivă cu cel puțin 60 de zile calendaristice, față de 45 de zile în prezent, înainte de expirarea contractelor colective de muncă sau de exprirarea perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă.

În schimb, durata negocierii colective nu poate depăși 45 de zile calendaristice, față de 60 de zile în prezent, decât prin acordul părților.

DOCUMENT Ministerul Muncii schimbă strategia: Nu-i mai sprijinim pe cei care au capacitatea de a munci, dar nu vor s-o facă CITEȘTE ȘI DOCUMENT Ministerul Muncii schimbă strategia: Nu-i mai sprijinim pe cei care au capacitatea de a munci, dar nu vor s-o facă

Părțile și reprezentarea acestora la negocierea colectivă

Noutatea principală la acest capitol propusă de proiect este stabilirea clară a negocierii pentru sectorul bugetar, precum și introducerea în negociere a reprezentanților angajaților, acolo unde nu există sindicate.

Este introdusă posibilitatea de participare la negocierea colectivă a sindicatelor nereprezentative, alături de reprezentanții angajaților, eliminând limitarea impusă sindicatelor nereprezentative în exercitarea prerogativelor sindicale.

Conform proiectului, angajații vor fi reprezentați în felul următor:

a) La nivel de unitate, de către sindicatul legal constituit și reprezentativ. În unitățile în care nu există sindicat reprezentativ, reprezentarea se face astfel:

a1) de către toate sindicatele nereprezentative legal constituite la nivel de unitate, dacă acestea totalizează un număr de membri care reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul total de angajați ai unității;

a2) dacă numărul de membri ai sindicatelor nereprezentative constituite la nivel unității nu totalizează jumătate plus unu din numărul total de angajați ai unității, la negociere participă toate sindicatele nereprezentative legal constituite la nivel de unitate, împreună cu reprezentanții angajaților, aleși prin votul a jumătate plus unu din numărul total al angajaților nesindicalizați din unitate și mandatați special în acest scop;

a3) dacă nu există sindicate constituite la nivelul unității, de către reprezentanții angajaților aleși prin votul a jumătate plus unu din numărul total al angajaților din unitate și mandatați special în acest scop.

b) la nivel de grup de unități în sistemul bugetar/ privat, de către sindicatele legal constituite și reprezentative de la nivelul unităților din grup, împreună cu echipa de negociere desemnată de unitățile din grup în care nu există sindicate reprezentative, prin acord între părțile îndreptățite să participe la negociere. În toate situațiile, sindicatele au dreptul să solicite participarea la negociere a federațiilor la care sunt afiliate;

c) la nivelul sectoarelor de activitate, de către federațiile sindicale legal constituite și reprezentative potrivit prezentei legi;

d) la nivelul regiilor autonome, companiilor naționale, precum și la nivelul autorităților și instituțiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forță de muncă, de către organizațiile sindicale reprezentative potrivit legii. În situația în care nu există sindicate reprezentative, reprezentarea se face similar cu cea prevăzută la lit. b).

(2) În situația existenței unui număr ridicat de sindicate nereprezentative la nivel de unitate îndreptățite să participe la negocierea colectivă, acestea își vor desemna de comun acord echipa de negociere, care va include max. 10 reprezentanți.

(3) În cazul participării la negociere a mai multor sindicate nereprezentative și/sau împreună cu reprezentanții angajaților, voturile sunt proporționale cu numărul de membri reprezentați în vederea obținerii unei poziții consensuale.

(4) În cazul în care reprezentanții angajaților nu se aleg pentru participarea la negociere, negocierile se consideră valide și pot continua numai cu sindicatele.

Proiectul introduce însă și posibilitatea de opt-out, respectiv nesemnarea de către unul din angajatorii din grup a CCM-ului încheiat la acest nivel, desi a participat la negocierea colectivă.

DOCUMENT Fiscul prezintă firmelor, într-o broșură, cum va aplica Legea prevenirii și pentru ce riscă amenzi CITEȘTE ȘI DOCUMENT Fiscul prezintă firmelor, într-o broșură, cum va aplica Legea prevenirii și pentru ce riscă amenzi

Părțile și reprezentarea acestora la negocierea colectivă în sectorul bugetar

Prin contractele/ acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi în bani și în natură, altele decât cele prevăzute de legislația în vigoare pentru categoria respectivă de personal.

Ccontractele colective de muncă în sectorul bugetar se negociază, în condițiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale ordonatorilor de credite, în limitele și în condițiile stabilite prin acestea.

Drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege în limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor și nu pot fi modificate prin contracte colective de muncă. În cazul în care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale între limite minime și maxime, drepturile salariale concrete se determină prin negocieri colective, dar numai între limitele legale.

Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă încheiate cu încălcarea acestor prevederil sunt lovite de nulitate.

DOCUMENT Forma finală a legii care lasă firmele să distribuie acționarilor profitul după fiecare trimestru. Au fost introduse modificări CITEȘTE ȘI DOCUMENT Forma finală a legii care lasă firmele să distribuie acționarilor profitul după fiecare trimestru. Au fost introduse modificări

Contractul colectiv

Legislația în vigoare prevede că durata contractului colectiv de muncă nu poate fi mai mică de 12 luni și mai mare de 24 de luni, dar cu posibilitatea prelungirii o singură dată cu cel mult 12 luni.

Proiectul stabilește acum că durata contractului încheiat nu poate fi mai mică de 12 luni și mai mare de 48 de luni, cu excepția situației în care contractul colectiv de muncă se incheie pe durata realizării unei lucrări determinate, cu aceeași posibilitate de prelungire o singură dată cu cel mult 12 luni.

De asemenea, proiectul prevede explicit posibilitatea declanșării conflictului colectiv de muncă și în situația inexistenței unui contract colectiv de muncă la nivel de unitate.

Noi condiții privind acordarea tichetelor de masă, cadou, de creșă și voucherelor de vacanță CITEȘTE ȘI Noi condiții privind acordarea tichetelor de masă, cadou, de creșă și voucherelor de vacanță

Proiectul are și noi reglementări privind operaționalizarea Oficiului de mediere și arbitraj a conflictelor de muncă, prin introducerea obligativității de continuare a negocierii pe timpul grevei și prin introducerea ministerului responsabil cu dialogul social în procesul de conciliere, mediere sau arbitraj.

Sunt aduse și o serie de clarificări procedurale pentru uniformizarea practicilor juridice la nivel național, prin instituirea obligativității postării reprezentativității pe site-urile instituțiilor la primirea hotărârii judecătorești de constatare a acesteia, dar și în faza anterioară obținerii acesteia, prin postarea dosarului la emiterea dovezii de depunere a dosarului de reprezentativitate.

Proiectul clarifică și toate actele necesare dobândirii reprezentativității, inclusiv sub aspectul constatării numărului total de angajați, pentru fiecare nivel si participarea la negocierea colectivă.

Eliberarea certificatului de la inspectoratul teritorial de muncă va fi în mod gratuit.

viewscnt
Afla mai multe despre
sindicate
patronate
dialog
social
proiecte
lege
constituire
membri
contract
munca
negociere