Guvernul a adoptat procedura de acces online a salariaților în REVISAL, pentru a dovedi vechimea și salariul. Sistemul nu e însă gata și e nevoie de semnătura angajatorului

Guvernul a adoptat procedura de acces online a salariaților în REVISAL, pentru a dovedi vechimea și salariul. Sistemul nu e însă gata și e nevoie de semnătura angajatorului
scris 21 sep 2022

Vechimea în muncă sau în specialitate va putea fi dovedită cu extrasul generat online din REVISAL și asumat de angajator prin semnătură, document care atestă salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de angajator, prevede procedura adoptatp de Guvern în acest sens și prezentată anterior de Profit.ro. Sistemul informatic nu e însă gata, urmând a fi implementat prin PNRR, iar extrasul va trebui semnat de angajator.

Conform unel legi intrate în vigoare în luna mai, registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) devine accesibil online pentru salariați și foști salariați, iar aceștia vor putea descărca astfel un extras prin care pot dovedi vechimea în muncă și/sau în specialitate. Acum, salariații trebuie să se adreseze angajatorului sau Inspecției Muncii pentru un astfel de document.

Ciucă: Bugetul pentru 2023, aprobat în Guvern până la 27 octombrie, cu resurse pentru mărirea salariilor și pensiilor CITEȘTE ȘI Ciucă: Bugetul pentru 2023, aprobat în Guvern până la 27 octombrie, cu resurse pentru mărirea salariilor și pensiilor

De ce este important: Până acum nu exista un cadru legal prin care salariații să poată avea acces nerestricționat la datele proprii din registrul de evidență al salariaților. Totodată, pentru a obține un extras din registru, angajații depindeau fie de angajator, fie de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). În ambele situații, extrasul este emis în urma depunerii unei cereri scrise, ce se soluționează în termen de 15 zile.

Mai este bine de știut: Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) se întocmește în format electronic.

Angajatorii completează și transmit datele online în registru, pe portalul Inspecției Muncii. Aceștia se autentifică cu parolă pentru transmiterea online a acestor date. Datele din registru, transmise de angajatori, se stochează într-o bază de date administrată de Inspecția Muncii. Așadar, pentru transmiterea datelor, angajatorii se autentifică pe portalul inspecției muncii, acolo unde există baza de date online în care sunt păstrate datele și informațiile din registru.

În acest moment, însă, nu există o procedură prin care salariații să poată avea acces la portalul https://reges.inspectiamuncii.ro/ și implicit la baza de date online.

Facilitate adoptată în primă etapă pentru magistrați și personalul din justiție: Compensația pentru chirie, folosită pentru plata creditului ipotecar CITEȘTE ȘI Facilitate adoptată în primă etapă pentru magistrați și personalul din justiție: Compensația pentru chirie, folosită pentru plata creditului ipotecar

Acum, Guvernul a adoptat hotărârea privind procedura de acces online a anagajaților în REVISAL, dar arată că ”din punct de vedere tehnic, atât aceste operațiuni, cât și altele, prevăzute în hotărâre, nu pot fi posibile decât prin adoptarea unei soluții tehnice pentru achiziționarea unui nou sistem informatic de către Inspecția Muncii, lucru posibil a fi realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”.

Prin urmare în continuare, ”până la data la care sistemul informatic va fi funcțional, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze la solicitarea scrisă a salariaților/foștilor salariați, un extras din registrul general de evidență a salariaților, referitor la activitatea prestată de către aceștia în baza unui contract individual de muncă, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.

Mai mult, chiar și câna angajatul va putea avea acces online la datele din REVISAL, acest document va trebui ”asumat de angajator prin semnătură”.

”Având în vedere faptul că angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea înregistrărilor efectuate în registrul electronic de evidență a salariaților, s-a prevăzut posibilitatea de a dovedi vechimea în muncă sau în specialitate prin utilizarea extrasului din registru, generat online de către salariat/fost salariat, numai în condițiile în care acesta va fi asumat de către angajator și certificat prin semnătură pe baza documentelor justificative aflate în dosarul de personal al salariatului, documentelor contabile, documentelor aflate în arhiva societății etc.”, arată guvernanții.

Puterea majorează salariile angajaților de la Președinție, Guvern și Parlament, inclusiv demnitari CITEȘTE ȘI Puterea majorează salariile angajaților de la Președinție, Guvern și Parlament, inclusiv demnitari

Procedura de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, a modalităţii de generare și descărcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea înmuncă și/sau specialitate

Art. 1 - Prezenta Procedură reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, astfel cum au fost modificate și completate conform Legii nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Art. 2 - (1) În vederea asigurării accesului online al salariatului sau fostului salariat la registrul general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare registru, cu privire la activitatea desfășurată în baza contractului/contractelor individual/e de muncă, precum și pentru generarea și descărcarea unui extras din registru, salariatul sau fostul salariat ori un împuternicit al acestuia se poate prezenta pentru obţinerea numelui de utilizator şi a parolei, după caz la:

  1. a)  sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul sau domiciliul;

  2. b)  sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară/și- au desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului;

  3. c)  sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.

(2) Salariații/foștii salariați care dețin semnătura electronică calificată, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei se pot adresa prin email, utilizând această semnătură, inspectoratelor teritoriale de muncă prevăzute la alin. (1).

EXCLUSIV Dacia va prezenta la Paris primul motor hibrid din istoria mărcii. Când se lansează oficial Jogger HEV și unde va fi produs CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Dacia va prezenta la Paris primul motor hibrid din istoria mărcii. Când se lansează oficial Jogger HEV și unde va fi produs

Art. 3 – (1) Obținerea numelui de utilizator și a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente:

  1. a)  solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, conform modelului din anexă;

  2. b)  cartea de identitate, în original sau scanată, pentru situația prevăzută la art. 2 alin. (2);

  3. c)  procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către inspectoratele teritoriale de muncă care gestionează accesul la informațiile din registrul general de evidență a salariaților, se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulametul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

Art. 4 – Accesul la propriile datele din registru, cu privire la activitatea desfășurată în baza contractului/contractelor individual/e de muncă, se stabilește cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii nr. 190/2018, cu modificările și completările ulterioare și se limitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date, precum și la generarea online și descărcarea unui extras din registru.

Art. 5 – Vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnătură olografă sau, după caz, semnătură electronică calificată, care atestă activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de angajator.

 Ministrul Energiei: Toți proprietarii de rafinării, inclusiv Lukoil, ne-au transmis că au găsit alternative la țițeiul rusesc după 5 decembrie, când începe embargoul european CITEȘTE ȘI Ministrul Energiei: Toți proprietarii de rafinării, inclusiv Lukoil, ne-au transmis că au găsit alternative la țițeiul rusesc după 5 decembrie, când începe embargoul european

Art. 6 - (1) Până la data achiziționării noului sistem informatic care va permite salariaților/foștilor salariați accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze la solicitarea scrisă a acestora, un extras din registru în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.

(2) Pentru extrasul prevăzut la alin. (1), inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe tariful reglementat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, referitor la eliberarea de certificate cu informații extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecției Muncii.

MODEL SOLICITARE

Către,
Inspectoratul teritorial de muncă ...............................

Subsemnatul(a) .................................., legitimat(ă) cu C.I. seria ............. nr. ..............., CNP ........................., domiciliat(ă) în judeţul ................., localitatea ..................... str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., având calitatea de salariat/fost salariat la societatea...., cu sediul în ................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, solicit numele de utilizator şi parola/schimbarea numelui de utilizator şi a parolei necesare pentru accesarea Registrului general de evidență a salariaților.

Numele şi prenumele ................................. Semnătura .................................
Data .........................

 

viewscnt
Afla mai multe despre
revisal
acces
online
salariati
extras
vechime
munca
codul muncii
angajator
birocratie