PROGRAM DE GUVERNARE: Informatizarea ANAF, reducerea și simplificarea formularelor, facilități fiscale

PROGRAM DE GUVERNARE: Informatizarea ANAF, reducerea și simplificarea formularelor, facilități fiscale
scris 23 dec 2020

Programul de guvernare al noului executiv, condus de Florin Cîțu, ar urma să prevadă noi măsuri pentru modernizarea și informatizarea ANAF, printre care conectare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic la sistemul informatic al ANAF, implementarea sistemului de facturare electronică, servicii electronice extinse prin portalul ANAF, reducerea și simplificarea numărului de formulare și declarații, acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori, precum și extinderea mecanismului de aprobare a rambursării TVA cu control ulterior, cu o durata maxima de 30 zile la plata.

Documentul poate fi văzut integral AICI

Cele mai multe dintre aceste inițiative au fost anunțate deja, în mai multe rânduri.

Pe termen mediu și lung guvernul are în vedere transformarea ANAF într-o instituție inovativă și capabilă să răspundă provocărilor mediului extern, care să ofere servicii noi și adaptate diferitelor categorii de contribuabili.

Obiective specifice

Reforma ANAF și schimbarea paradigmei relației stat-contribuabili vor fi obiectivul principal. Va fi accelerată digitalizarea ANAF și va fi finalizată procedura de conectare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic la sistemul informatic național de monitorizare al ANAF și implementarea sistemului de facturare electronică care permite transmiterea în timp real a facturilor emise către ANAF.

Astfel va crește baza de colectare și va fi prevenită evaziunea fiscală.

Vor fi implementate o serie de proiecte de digitalizare care se vor finanța din fonduri nerambursabile:

i) modernizarea soluției de arhivare electronică a MFP,
ii) obținerea de servicii electronice extinse prin portalul ANAF,
iii) proiect pentru asigurarea serviciilor fiscale eficiente pentru administrație și cetățeni,
iv) modernizarea soluției de arhivare electronică a MFP (toate prin contracte de finanțare POCA, proiecte aflate în derulare),
v) proiectul Big Data, ce vizează dezvoltarea unei Platforme de Big Data destinate integrării și valorificării operaționale și analitice a volumelor de date de interes pentru MFP/ANAF, cu orizont de implementare de minim 36 de luni.

De asemenea, vor fi implementate o serie de proiecte de digitalizare cu finanțare de la bugetul de stat:

i) asigurarea funcționării și disponibilității sistemului informatic,
ii) creșterea performanței specialiștilor IT,
iii) retehnologizarea și extinderea platformelor hardware și software pentru interfața cu cetățenii (pregătire documentație achiziție și estimări bugetare),
iv) asigurarea funcționării, continuității și disponibilității sistemului integrat vamal, ce înseamnă operaționalizarea conceptului de vamă electronică până la sfârșitul anului 2023,
v) verificarea TVA cu ajutorul informatizării documentelor interne utilizate de către inspecția fiscală.

Proiectele au ca scop atingerea următoarelor obiective

(i) crearea unei relații de parteneriat cu contribuabilii pentru serviciile prestate, prin:

 • dezvoltarea și extinderea de servicii simple și accesibile pentru contribuabili;
 • simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susținerea conformării voluntare la declararea obligațiilor fiscale prin:
 • reducerea și simplificarea numărului de formulare și declarații;
 • introducerea formularelor precompletate;
 • depunerea electronică a tuturor formularelor și declarațiilor;
 • evaluarea permanentă a calității serviciilor fiscale din perspectiva contribuabililor;
 • acordarea de asistență din inițiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatări ale organelor de control din cadrul ANAF.

Sprijinirea conformării voluntare la plata obligațiilor fiscale prin:

 • acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori;
 • mediatizarea celor mai buni plătitori de impozite și taxe prin elaborarea „listei albe” ce cuprinde contribuabili care și-au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale de plată;
 • transformarea executării silite în proces investigativ;
 • consolidarea activității de asistență reciprocă la recuperare în materia creanțelor fiscale;
 • extinderea mecanismului de aprobare a rambursării TVA cu control ulterior, cu o durata maxima de 30 zile la plata, ce vizează reducerea semnificativă a perioadei de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune la rambursare, scopul fiind de introducere rapidă a sumelor în circuitul economic.
 • asigurarea unui tratament fiscal diferențiat în funcție de comportamentul fiscal al contribuabililor, și anume, aplicarea graduală a unor măsuri specifice de către organele fiscale:
 • notificarea contribuabililor cu privire la posibilele neregularități care ar putea conduce la stabilirea de diferențe de impozite și taxe;
 • medierea;
 • controlul inopinat;
 • inspecția fiscală partială;
 • inspecția fiscală generală.

ii) transformarea ANAF într-o instituție performantă și inteligentă cu soluții digitale integrate, care utilizează la maxim datele și informațiile disponibile, prin:

 • accelerarea procesului de digitalizare al ANAF, efectuarea de investiții în tehnologie și în dezvoltarea aplicațiilor utilizate;
 • utilizarea eficientă a datelor și informațiilor și dezvoltarea de noi aplicații care să proceseze informația în timp real, inclusiv utilizarea analizelor de date și dezvoltarea de platforme adaptate, de tip Big Data, pentru eficientizarea activităților de management de risc automatizat, verificări și acțiuni automate;
 • introducerea de soluții tehnologice având drept scop creșterea valorii adăugate a muncii angajaților, mai ales în zona de analiză, sinteză și raportare; informatizarea activităților de back office.

Accelerarea informatizării ANAF, pentru a crește gradul de colectare, va fi realizată prin:

 • extinderea facilităților pentru plata impozitelor și a taxelor prin platforma Ghișeul.ro;
 • asigurarea de la distanță a serviciului de asistență a contribuabililor și dezvoltarea Callcenter-ului prin introducerea unui număr unic de telefon la nivel național;
 • implementarea mecanismului electronic de instituire și ridicare a popririlor;
 • implementarea facturii electronice;
 • interconectarea aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • implementarea proiectului SAF-T - o structură standardizată a informațiilor relevante pentru controalele fiscale;
 • implementarea proiectului TRAFIC Control, pentru monitorizarea în timp real a transporturilor privind achizițiile și livrările intracomunitare de bunuri, precum și a celor aflate în tranzit;
 • implementarea proiectului OSS (One Stop Shop), în scopul facilitării comerțului transfrontalier și combaterii fraudei TVA;
 • extinderea funcționalității și a accesului mult mai facil la Spațiul Privat Virtual, ce are ca obiectiv optimizarea și simplificarea serviciilor aferente obligațiilor fiscale și nefiscale și plății taxelor;
 • modernizarea site-ului/portalului ANAF;
 • implementarea proiectului SFERA ce vizează migrarea pe baza centrală a bazelor de date locale și interconectarea acestei baze unice cu sistemele informatice ale instituțiilor statului care dețin și pot furniza informații utile în activitatea de colectare a impozitelor/taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
 • implementarea procedurilor de vămuire simplificată prin introducerea conceptului de vamă electronică;
 • dotarea punctelor vamale de la granița UE cu echipamente de control non-distructiv;
 • dezvoltarea proiectelor pentru stimularea conformării voluntare pentru marii contribuabili și persoanele fizice;
 • dezvoltarea proiectului privind infrastructura vamală ce vizează reabilitarea și modernizarea punctelor vamale de la granița externă a Uniunii Europene;
 • extinderea implementării procedurilor vamale simplificate în vederea alinierii la media europeană de utilizare într-un procent de 65%;
 • accelerarea gradului de absorbție a fondurilor europene.

iii) prevenirea și combaterea fraudei fiscale, ANAF devenind o instituție ce vine în sprijinul conformării contribuabililor și al menținerii unui mediu economic echitabil, prin:

 • dezvoltarea de proiecte pilot de conformare voluntară pe sectoarele și categoriile de risc fiscal;
 • implementarea desk-audit prin dezvoltarea activității de verificare documentară realizată de către structurile cu atribuții de control fiscal. Scopul introducerii acestui mecanism vizează susținerea acțiunilor de prevenire și identificare timpurie a riscului de neconformare;
 • combaterea eficientă a comportamentelor neconforme și a fraudei fiscale prin demararea acțiunilor complexe, țintite, la contribuabilii cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni îl reprezintă asigurarea unui mediu fiscal echitabil pentru toți contribuabilii și descurajarearea concurenței neloiale;
 • utilizarea unui nou model de estimare al decalajului fiscal privind TVA, dezvoltat pe sectoarele economice de activitate, de tip TOP-DOWN, pentru a asigura realizarea de acțiuni concentrate de prevenire și combatere a evaziunii, în aceste sectoare.

iv) eficientizarea și transparentizarea instituției, transformarea ANAF într-o instituție solidă, modernă și de încredere, prin:

 • dematerializarea fluxurilor de activitate curentă și tranziția spre un mediu de lucru predominant digital care să includă corespondența electronică, generalizarea utilizării semnăturii electronice și accesul de la distanță a bazelor de date;
 • consolidarea colaborării și comunicării cu alte administrații fiscale, precum și cu organisme internaționale, pe ariile de interes și prioritățile comune existente la nivel internațional;
 • întinerirea personalului ANAF și dezvoltarea competențelor angajaților prin participarea la cursuri de pregătire profesională;
 • administrarea tuturor persoanelor fizice nerezidente la nivelul administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți;
 • redefinirea pachetelor de contribuabili, ca urmare a reevaluării criteriilor de selecție;
 • simplificarea procesului decizional în interiorul agenției în scopul debirocratizării;
 • optimizarea procesului de alocare și utilizare a resurselor în concordanță cu prioritățile strategice ale agenției;
 • consolidarea mecanismului consultativ de colaborare cu mediul de afaceri și contribuabili pentru transparentizare și creșterea conformării fiscale.
 • Înființarea unei baze de date în care să fie disponibile rapoartele de inspecție fiscală împreună cu soluțiile date în urma contestațiilor depuse precum și cu soluțiile instanțelor de judecată.
 • Principiul de interpretare a codului fiscal "In dubio contra fiscum" va fi pus pe locul 2 in Codul de Procedura Fiscala, adica, in caz ca prevederile legislației fiscale sunt neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului/plătitorului.
viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
ministerul finantelor
digitalizare
modernizare