Proiect de ordin SAF-T de la ANAF - ce informații trebuie declarate, modelul de raportare, procedura de transmitere și termenele de depunere

Proiect de ordin SAF-T de la ANAF - ce informații trebuie declarate, modelul de raportare, procedura de transmitere și termenele de depunere
scris 16 sep 2021

ANAF a publicat un proiect de ordin de președinte privind privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal (SAF-T), modelul de raportare al acestuia, procedura de transmitere, precum și termenele de depunere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fișierul standard de control fiscal. Astfel, proiectul prevede ca depunerea SAF-T să devină obligatorie de la data de 1 ianuarie 2022 pentru marii contribuabili, de la 1 ianuarie 2023 pentru mijlocii și de la 1 ianuarie 2025 pentru mici.

Sunt prevăzute și perioade de grație pentru primele termene de depunere.

De asemenea, proiectul precizează și contribuabilii care trebuie să depună fișierul, precum și pe cei care nu au această obligație.

Natura informațiilor

Fișierul standard de control fiscal (SAF-T) reprezintă un standard internațional utilizat pentru transferul electronic de date financiar-contabile de la contribuabili/plătitori către autoritățile fiscale și auditori. Acest standard a fost conceput de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în anul 2005, ulterior fiind extins cu informații suplimentare. Astfel, standardul pentru România a fost definit având la bază versiunea OCDE actualizată (v2.0).

SAF-T permite organelor fiscale accesul la datele contabile ale contribuabililor/plătitorilor, stocate și prelucrate în mediu electronic, într-un format ușor de citit pentru testarea substanțială a controalelor și datelor sistemului, folosind software de audit proprietar, ca parte a unei metodologii care asigură eficacitate și productivitate crescută în controlul fiscal asistat de computer. SAF-T este un fișier în format electronic, de tip XML, conținând date extrase automat din sistemele informatice ale contribuabililor/plătitorilor, exportate și stocate într-un format standardizat.

Natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal

Declarația informativă D406 – Fișierul standard de control fiscal (SAF-T)

Procedura de transmitere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T)

Termenele de transmitere de către contribuabili/plătitori a fișierului standard de control fiscal (SAF-T)

Data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligați să transmită fișierul standard de control fiscal, precum și categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fișierului standard de control

Obligația de transmitere a fișierului standard de control fiscal prin intermediul Declarației informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

 • pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022 (data de referință pentru mari contribuabili);
 • pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023 (data de referință pentru contribuabilii mijlocii);
 • pentru contribuabilii încadrați în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025 (data de referință pentru contribuabilii mici);
 • pentru contribuabilii nou înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați.

Contribuabilii care au fost încadrați într-o categorie care avea obligația depunerii Declarației informative D406, conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației, vor continua să raporteze fișierul standard de control prin depunerea de Declarații informative D406.

Pentru instituțiile financiar - bancare și societățile de asigurare/reasigurare, încadrate la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023 (data de referință pentru instituțiile financiar - bancare și societățile de asigurare/reasigurare). În categoria instituțiilor financiare sunt incluse și societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative/fonduri de investiții alternative, entități autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cine trebuie să depună fișierul standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406

 • Regiile autonome
 • Instituțiile naționale de cercetare dezvoltare
 • Societățile comerciale pe acțiuni (S.A.)
 • Societățile în comandită pe acțiuni (SCA)
 • Societățile comerciale în comandită simplă (SCS)
 • Societățile comerciale în nume colectiv (SNC)
 • Societățile comerciale cu răspundere limitată (SRL)
 • Societățile/Companiile naționale
 • Organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1)
 • Organizațiile cooperatiste de consum (OC2)
 • Organizațiile cooperatiste de credit (OC3)
 • Alte persoane juridice
 • Unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate
 • Persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România,
 • Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
 • Asociațiile cu scop patrimonial
 • Asociațiile/ Persoanele fără scop patrimonial
 • Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil
 • Societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directa, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe).

Cine nu trebuie să depună fișierul standard de control fiscal (SAF-T)

 • Persoanele fizice autorizate
 • Întreprinderile individuale
 • Întreprinderile familiale
 • Persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL)
 • Asociațiile familiale (ASF)
 • Societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR)
 • Societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale
 • Societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI)
 • Întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL)
 • Instituțiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanțare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate.
 • Autoritățile administrative, indiferent de sursa lor de finanțare.

Termenele de depunere

Declarația informativă D406 se transmite în format electronic, data limită de transmitere fiind:

 • ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind secțiunile “Stocuri” și “Active”);
 • la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul secțiunii “Active”;
 • la termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul sectiunii “Stocuri”.

Contribuabilii/plătitorii vor transmite Declarația Informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor transmite Declarația informativă D406 trimestrial.

Data limită pentru transmiterea Declarațiilor Informative D406 privind fișierul standard de control fiscal este ultima zi calendaristică din luna depunerii (representând luna calendaristică imediat următoare perioadei pentru care a fost pregătită declarația informativă).

Contribuabilii/plătitorii beneficiază de o perioadă de grație de:

 • 6 (șase) luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T;
 • 3 (trei) luni pentru prima raportare pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T.

Perioada de grație va fi calculată pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligația de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

În situația în care contribuabilul constată anumite erori în declarația depusă inițial acesta va putea depune declarații rectificative.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
saf-t
raportare
depunere
declarare