ANAF: Accesează una dintre facilitățile fiscale și nu vei fi executat silit!. Scrisori trimise firmelor și persoanelor cu datorii, pentru a le prezenta instrumentele de eșalonare la plată

ANAF: Accesează una dintre facilitățile fiscale și nu vei fi executat silit!. Scrisori trimise firmelor și persoanelor cu datorii, pentru a le prezenta instrumentele de eșalonare la plată
scris 11 ian 2021

ANAF desfășoară o amplă campanie de informare a contribuabililor cu privire la mecanismele de eșalonare a obligațiilor fiscale restante pe care aceștia le pot folosi pentru a evita o eventuală executare silită. ANAF trimite scrisori firmelor și persoanelor fizice cu datorii, pentru a le prezenta facilitățile fiscale, precum și condițiile de îndeplinit pentru accesarea acestora.

Comunicatul ANAF, cu un îndemn:

"Accesează una dintre facilitățile fiscale și nu vei fi executat silit!

ANAF desfășoară o amplă campanie de informare a contribuabililor cu privire la măsurile fiscale a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020. În acest sens, ANAF trimite scrisori către contribuabilii care înregistrează obligații fiscale restante, pentru a le fi prezentate facilitățile fiscale, precum și condițiile de îndeplinit pentru accesarea acestora.

Ce este un Marketplace și cum poți să vinzi online CITEȘTE ȘI Ce este un Marketplace și cum poți să vinzi online

Până acum, cea mai accesată facilitate fiscală a fost eșalonarea la plată în formă simplificată, contribuabilii depunând peste 31.000 de cereri. Pentru acordarea eșalonării la plată în formă simplificată și a anulării obligațiilor de plată accesorii, cererile pot fi depuse până la data de 31 martie 2021, inclusiv.

Precizăm că înființarea măsurilor de executare silită, inclusiv cea prin poprire bancară, se efectuează după realizarea operațiunilor de distribuire a sumelor încasate și de stingere a obligațiilor fiscale.

Astfel, în această perioadă, respectiv de la data încetării măsurilor fiscale (28 decembrie 2020) până în prezent, organele fiscale au efectuat în evidențele fiscale operațiunile anterior menționate.

În ceea ce privește reluarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară, pentru adresele de înființare comunicate de către organele fiscale înainte de intrarea în vigoare a prevederilor art. VII alin.(3) teza a doua din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precizăm că acestea au fost continuate de către instituțiile de credit, prin efectul legii, nefiind necesară transmiterea unor adrese din partea organelor fiscale.

Mulțumim contribuabililor pentru faptul că, în această perioadă dificilă, obligațiile fiscale declarate în perioada martie - noiembrie 2020 s-au încasat în procent de 91,1%!

Pentru detalii referitoare la facilitățile fiscale, contribuabilii pot consulta materialele informative publicate pe site-ul instituțional la acest link: Facilitati fiscale"

Facilități fiscale

Tipuri de facilități fiscale ce pot fi accesate pentru conformarea la plata obligațiilor fiscale

I. Eșalonarea la plată simplificată

În ce condiții poate fi accesată eșalonarea la plată simplificată?

Orice categorie de contribuabili poate accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

FOTO Cîțu, conducând prima reuniune de guvern, dezvăluie că Orban nu a adoptat ajutorul pentru HoReCa și turism și nici prelungirea șomajului tehnic și Kurzarbeit, cum anunțase CITEȘTE ȘI FOTO Cîțu, conducând prima reuniune de guvern, dezvăluie că Orban nu a adoptat ajutorul pentru HoReCa și turism și nici prelungirea șomajului tehnic și Kurzarbeit, cum anunțase

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată, nu este necesar să constituiți garanții, ci trebuie doar să îndepliniți, cumulativ, următoarele condiții:

a) să depuneți o cerere până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, puteți anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
b) să nu înregistrați obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgență înregistrați astfel de obligații fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) să nu vă aflați în procedura falimentului;
d) să nu vă aflați în dizolvare;
e) să aveți depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să nu vi se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe perioada eșalonării la plată puteți depune două cereri de modificare a eșalonării la plată – în situația în care doriți includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în cazul în care ați pierdut valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor.

Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare, și nici nu este necesară constituirea de garanții.

Modelul de cerere de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat accesând link-ul
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

II. Eșalonarea la plată a obligațiilor

În ce condiții poate fi accesată eșalonarea la plată?

Orice categorie de contribuabili poate accesa eșalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult 5 ani, respectiv:

a) pe cel mult 6 luni, în situația în care nu dețineți garanții;
b) pe cel mult 12 luni, în situația în care vă încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic;
c) pe cel mult 5 ani, în situația în care dețineți garanții, chiar și insuficiente.

Odată cu această eșalonare se poate acorda și amânarea la plată până la finalizarea eșalonării, a dobânzilor și/sau a penalităților de întârziere, în vederea anulării, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Pentru anularea accesoriilor trebuie să vă încadrați intruna din următoarele situații:

FOTO Ministerul Finanțelor își schimbă site-ul CITEȘTE ȘI FOTO Ministerul Finanțelor își schimbă site-ul

a) obligațiile fiscale eșalonate la plată, precum și cele care fac obiectul amânării la plată, să nu fie mai mari de 5.000 lei în cazul persoanelor fizice și, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice;
b) să constituiți garanții, în situația în care obligațiile fiscale eșalonate la plată, precum și cele care fac obiectul amânării la plată, sunt peste plafoanele menționate la lit. a);
c) să vă încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, caz în care trebuie să constituiți garanții în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eșalonării la plată și amânării la plată în vederea anulării.

Pentru a beneficia de eșalonare la plată trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

a) să vă aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aveți capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de dumneavoastră sau deținute de organul fiscal;
b) să aveți constituită garanție;
c) să nu vă aflați în procedura insolvenței;
d) să nu vă aflați în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să nu vi se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe lângă condițiile mai sus menționate, trebuie să aveți depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală și se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

În cazul în care îndepliniți condițiile necesare și doriți să beneficiați de eșalonare la plată este necesar să depuneți cerere de acordare a eșalonării la organul fiscal competent.

Cererea de acordare a eșalonării la plată poate fi descărcată accesând link-ul:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_OPANAF_1960_2019.pdf.

III. Anularea obligațiilor de plată accesorii

În ce condiții se poate accesa anularea obligațiilor de plată accesorii?

Pentru a beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2021 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) să aveți depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d) să depuneți cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

De asemenea, puteți beneficia de anularea obligațiilor accesorii aferente și următoarelor obligațiilor bugetare principale:

a) cele stabilite prin declarații rectificative, în condițiile art. X din O.U.G. nr. 69/2020;
b) cele cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, în condițiile art. XI din O.U,G. nr. 69/2020;
c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflată în derulare la data de 14 mai 2020, în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 69/2020;
d) cele eșalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condițiile art. XVI din O.U.G. nr. 69/2020.

Pentru amânarea la plată, în vederea protejării la stingere, a obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, puteți depune notificare la organul fiscal competent prin care să vă manifestați intenția de a beneficia de anularea accesoriilor, până la depunerea cererii de anulare.

Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii o puteți descărca accesând link-ul:
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/N_OMFP_2100_2020.pdf.

Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii o puteți descărca accesând link-ul
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf.

IV. Restructurarea obligațiilor bugetare

În ce condiții se poate accesa restructurarea obligațiilor bugetare?

Această măsură fiscală poate fi accesată de către debitori, persoane juridice de drept public sau privat și constă în restructurarea obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020, pe o perioada de maxim 7 ani, cu posibilitatea anularii obligatiilor de plată accesorii. De asemenea, puteți beneficia de anularea a maxim 50% din obligatiile bugetare principale dacă achitați pana la data depunerii cererii, maxim 15% din obligatiile bugetare principale datorate.

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:
a) să nu îndepliniți condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
b) să prezintați un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
c) să nu vă aflați în procedura insolvenței la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare. În cazul în care vă aflați în procedura insolvenței și doriți restructurarea obligațiilor bugetare puteți notifica organul fiscal cu privire la intenția dumneavoastră, cu condiția ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să ieșiți din această procedură;
d) să nu vă aflați în dizolvare;
e) să aveți îndeplinite obligațiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să îndepliniți testul creditorului privat prudent.

În situația în care intenționați să beneficiați de restructurarea obligatiilor bugetare puteți depune la organul fiscal o notificare în acest sens, până la data de 31 martie 2021, iar cererea de restructurare a obligațiilor bugetare o puteți depune până la data de 30 iunie 2021.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
obligatii fiscale
datorii
executare silita