DECIZIE Guvern pentru reorganizarea ONAC - crește cu 25 numărul de posturi, apar noi structuri, cum sunt compartimentele Juridic și Comunicare, se schimbă numele unor direcții

DECIZIE Guvern pentru reorganizarea ONAC - crește cu 25 numărul de posturi, apar noi structuri, cum sunt compartimentele Juridic și Comunicare, se schimbă numele unor direcții
Profit.ro
Profit.ro
scris 21 iun 2024

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) se reorganizează astfel încât să se încadreze în termenul limită pentru reorganizarea instituțiilor statului, prevede o hotărâre adoptată astăzi de către Guvern. Conform unei decizii din martie a Guvernului, numărul de posturi prevăzute pentru ONAC crește de la 52 în prezent la 77. Hotărîrea de azi aduce și înființarea unor noi structuri, cum sunt compartimentele Juridic și Comunicare, precum și redenumirea altor structuri deja existente.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

(potrivit informațiilor primite de Profit.ro, în ședința de Guvern nu au fost aduse modificări semnificative față de proiectul pus pe site-ul Ministerului Finanțelor ca parte a procedurii de transparență)

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) este instituție publică în subordinea Ministerului Finanțelor. Principalele obiective ale ONAC sunt elaborarea și implementarea strategiei grupelor de produse si servicii, organizarea și implementarea procedurilor de atribuire centralizate, administrarea și gestionarea eficientă, transparentă, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, a bunurilor, bugetelor și fondurilor alocate, asistența de specialitate pentru autoritățile contractante în legătură cu atribuirea și încheierea contractelor de achiziții publice având ca obiect produsele și serviciile achiziționate in sistem centralizat și întărirea autorității instituției.

Numărul maxim de posturi din aparatul ONAC este de 77, exclusiv demnitarul, în creștere de la 52 în prezent. Majorarea de la 52 la 77 a fost stabilită în luna martie prin Ordonanță de Urgență a Guvernului, dar se pune în aplicare acum, prin Hotărârea de reorganizare.

EXCLUSIV România primește o nouă scrisoare cu observații de la CE pe cererea de plată 3 CITEȘTE ȘI EXCLUSIV România primește o nouă scrisoare cu observații de la CE pe cererea de plată 3

Reorganizarea

1. În vederea îndeplinirii atribuțiilor în domeniul asigurării suportului de specialitate, verificării legalității actelor/documentațiilor și reprezentării și apărării drepturilor și intereselor legitime ale instituției, dar și asigurarea suportului în ceea ce privește Regulamentul GDPR, se înființează Compartimentul Juridic.

2. Întrucât activitatea desfășurată de către instituție este prea puțin cunoscută, este necesar a se înființa Compartimentul Comunicare care va desfășura printre altele și:

 • elaborarea politicii de comunicare a ONAC;
 • elaborarea manualului de identitate vizuală a ONAC și a unor modele de documente pentru respectarea identității vizuale;
 • realizarea activităților specifice comunicării și transparenței instituționale privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • crearea de anunțuri și postarea acestora în social media sau pe website-ul ONAC;
 • organizarea de webinarii, conferințe sau alte tipuri de evenimente pentru utilizatori, operatori economici sau alți factori interesați;
 • colaborarea cu diverse organisme și realizarea activităților specifice de promovare a intereselor ONAC;
 • realizarea activităților premergătoare încheierii de protocoale de colaborare cu diverse organisme.

3. Reorganizarea și Redenumirea Serviciului suport urmare a înființării celor două compartimente: juridic și comunicare, astfel Serviciul suport se redenumește Serviciul Economic, Resurse
Umane și Administrativ
și va desfășura următoarele activități

 • Buget și execuție bugetară;
 • Contabilitate și salarizare;
 • Resurse umane;
 • Achiziții publice proprii, casierie și gestiune patrimoniu;
 • Arhivă, administrativ, parc auto și transport auto.
LEGE Scutire de impozit extinsă pentru proprietarii care renovează fațadele clădirilor monument istoric CITEȘTE ȘI LEGE Scutire de impozit extinsă pentru proprietarii care renovează fațadele clădirilor monument istoric

4. Reorganizarea și Redenumirea Direcției Generale Achiziții Centralizate, care în noua organizare se va numi Direcția Generală Achiziții Centralizate și Acordare Suport pentru Derulare Proceduri de Atribuire, urmărind atingerea următoarelor obiective:

 • raționalizarea și optimizarea proceselor de achiziție la nivelul administrației publice, contribuind la creșterea eficienței activității personalului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice;
 • agregarea cererii, prin utilizarea acordurilor-cadru sau a sistemelor dinamice de achiziții, în scopul obținerii unui nivel superior de calitate și/ sau a unor condiții comerciale mai favorabile pentru bunurile și serviciile achiziționate centralizat;
 • creșterea transparenței, prin digitalizarea modului de realizare a achizițiilor centralizate;
 • asigurarea conformității cu legislația în domeniul achizițiilor publice, crescând gradul de securitate juridică a utilizatorilor;
 • implementarea politicilor naționale și europene referitoare la promovarea aspectelor de sustenabilitate prin achizițiile centralizate pe care le derulează.

5. Cele două Direcții (Direcția Achiziții Centralizate 1 și Direcția Achiziții Centralizate 2) aflate în subordinea Direcției Generale Achiziții Centralizate se reorganizează astfel:

 • Direcția Achiziții Centralizate Produse Și Servicii De Regularitate care printre altele va avea ca atribuții
  • planificarea/pregătirea fiecărui proces de achiziție publică;
  • definirea obiectivelor procedurii de atribuire centralizată;
  • coordonarea activității grupurilor de lucru organizate cu utilizatorii principali relevanți în vederea elaborării specificațiilor tehnice care descriu produsele/ serviciile achiziționate în sistem centralizat;
  • standardizarea specificațiilor tehnice și stabilirea produsului/serviciului care va face obiectul procedurii de achiziție centralizate;
  • colectarea necesităților utilizatorilor în legătură cu produsele și serviciile de regularitate achiziționate în sistem centralizat;
  • organizarea procedurii de atribuire centralizată și evaluarea ofertelor; etc
 • Direcția Activități de Achiziții Auxiliare care va desfășura atribuții precum:
  • stabilirea programului anual al achizițiilor publice pentru produsele si serviciile pentru care ONAC va realiza achiziții destinate SNAMUPAC sau unor instituții centrale rezultate din acte normative;
  • sprijinirea activităților de elaborare a specificațiilor tehnice și a celorlalte documentele ale achiziției, așa cum sunt definite la art.3 alin.(1) lit.y) din Legea nr. 98/2016;
  • derularea grupurilor de lucru cu factorii de interes care vor participa la procesul de elaborare a documentației de atribuire;
  • organizarea procedurii de atribuire centralizată și evaluarea ofertelor;
  • furnizarea de sprijin de specialitate în domeniul achizițiilor publice în vederea elaborării punctelor de vedere cu privire la eventualele contestații depuse de operatorii economici în cadrul procedurilor de atribuire centralizate;
  • acordarea de asistență beneficiarilor produselor/serviciilor achiziționate centralizat în desfășurarea activităților de monitorizare a implementării contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru; etc
 • Serviciul Monitorizare și Digitalizare, structură nou înființată care va avea și următoarele atribuții:
  • planificarea activităților de monitorizare a acordurilor-cadru centralizate;
  • oferirea de asistență promitenților-furnizori sau prestatori în încărcarea informațiilor necesare obiectului acordului-cadru centralizat și validarea acestora în PEAPC;
  • realizarea actualizării prețurilor acordurilor-cadru centralizate, încărcarea în PEAPC și în SEAP a actului adițional;
  • monitorizarea executării acordurilor-cadru centralizate în PEAPC, inclusiv verificarea cantităților contractate, comandate și facturate, precum și colectarea tuturor documentelor constatatoare ale contractelor subsecvente și publicarea în SEAP;
  • redistribuirea cantităților asociate necesităților utilizatorilor și operarea acestora în PEAPC;
  • redistribuirea cantităților între diferitele produse care formează coșul de produse ce constituie obiectul acordului-cadru, operarea acestora în PEAPC și încărcarea în SEAP a actului adițional de actualizare a valorii acordului-cadru centralizat;
  • monitorizarea realizării nivelului de respectare a performanței activităților care constituie obiectul acordului-cadru centralizat și a contractelor subsecvente de către furnizori sau prestatori;
  • realizarea activităților specifice de administrare a platformei electronice pentru achiziții publice centralizate (PEAPC);
  • asigurarea suportului tehnic utilizatorilor PEAPC din cadrul ONAC, de tip autoritate contractantă, operator economic și UCA;
  • monitorizarea operațiunilor de interconectare a PEAPC și comunicarea cu alte instituții cu care se interconectează platforma (ONRC, ADR (SEAP), SGG (PDD), CNSC etc.) pentru obținerea permisiunilor de acces;
  • monitorizarea executării suportului tehnic pentru PEAPC și raportarea problemelor apărute din utilizarea PEAPC;
  • crearea și prezentarea materialelor privind PEAPC către diverși utilizatori, susținerea de cursuri, webinarii sau sesiuni de instruire online cu utilizatorii interesați;
  • gestionarea măsurilor de securitate pentru PEAPC;
  • monitorizarea activităților de comunicări automate trimise prin PEAPC;
  • implementarea proiectelor de configurare a UCA locale ori sectoriale în PEAPC;
  • implementarea documentelor de politică publică care au legătură cu activitatea serviciului;
  • elaborarea politicilor în domeniul IT la nivelul ONAC;
  • implementarea strategiei IT a ONAC;
  • asigurarea integrității și a bunei funcționări din punct de vedere tehnic, a echipamentelor hardware si de comunicații, a produselor software de bază și aplicativ ce sunt utilizate în ONAC;
  • asigurarea managementului utilizatorilor instituției prin sistemul de AD (Active Directory), SDK (software development kit) și Autorității Centrale de Certificare PKI (Infrastructura de Chei Publice) al ONAC;
  • realizarea activităților legate de problemele privind standardizarea, conectivitatea și interoperabilitatea sistemelor TIC, prin aplicarea normelor recunoscute la nivel național, european, internațional, sau prin elaborarea unor norme interne;
  • elaborarea de norme, metodologii, instrucțiuni și ordine privind activitatea de comunicații și tehnologia informației în cadrul ONAC;
  • definirea de protocoale de acces TIC, de tip VLAN s.a., setarea parametrilor tehnici conform protocoalelor încheiate de instituție cu diferite organisme, pe domeniul de competență;
  • asigurarea calității, stabilității și disponibilității comunicațiilor în cadrul rețelei ONAC, precum și în sistemele de tip VoIP organizate și administrate de ONAC;
Numărul posturilor de la Vamă crește cu peste 800. Și cel al mașinilor urcă CITEȘTE ȘI Numărul posturilor de la Vamă crește cu peste 800. Și cel al mașinilor urcă

ONAC se va reorganiza începând cu data de 1 iulie 2024, odată cu aprobarea noii organigrame a institutiei, ținând cont că majorarea numărului de personal se realizează cu aceeași dată. În acest context, documentele subsecvente aprobarii prezentului proiect de act normativ, elaborate, avizate și emise în aplicarea procedurilor prevăzute la art. 402 și art. 408 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art. 1 din Anexa Ordinului nr.1886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și a modalității de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice, cu respectarea termenului de de 30 iunie 2024, dar luând în considerare numărul de personal suplimentat conform OUG nr. 20/2024.

Pentru toate acestea, este necesar ca prezentul proiect de HG și documentele amintite la acest paragraf să producă efecte (să intre în vigoare) începând cu data de 1 iulie 2024. Nu în ultimul rând, apreciem că efectuarea unei reorganizări într-un interval mai mic de 6 luni nu ar fi posibilă, ținând cont că nu sunt întrunite prevederile art. 518 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a faptului că suplimentarea schemei de personal a ONAC era cunoscută de la intrarea în vigoare a OUG nr. 20/2024 (i.e., luna martie a anului curent).

Astfel, efectuarea unei reorganizări a ONAC fără a ține cont de posturile suplimentare prevăzute de OUG nr. 20/2024 ar atrage un risc ridicat de litigii de muncă în raport cu personalul care ar fi afectat de reorganizare, cu șanse mari ca instanța să recunoască pretențiile angajaților, pe motiv că creșterea numărului de personal era cunoscută anterior.

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se realizează în termen de minim 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

viewscnt
Afla mai multe despre
onac
reorganizare
posturi
ministerul finanțelor